EN reduced
volume_up
{adjective}

reduced (also: concessionary)
At the same time the budget for subsidies to tobacco growers should be reduced.
Tegelijkertijd moet de begrotingspost voor tabaksteelt worden gereduceerd.
Above all, the amount of consumer packaging must and can be reduced.
Met name de consumentenverpakkingen moeten en kunnen gereduceerd worden.
If sexual education is reduced to biology, things are bound to go wrong.
Als seksuele opvoeding gereduceerd wordt tot biologie, loopt het mis.

Synonyms (English) for "reduced":

reduced

Context sentences for "reduced" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fact is that, during economic boom periods, budget deficits were not reduced.
In economisch goede tijden zijn de begrotingstekorten nu eenmaal niet verkleind.
EnglishReduced mobility does not necessary depend on some form of medical complaint.
Een mobiliteitshandicap betekent niet per se dat men een medisch probleem heeft.
EnglishWe support, however, the amendments involving reduced bureaucracy for companies.
Wij steunen echter de amendementen inzake minder bureaucratie voor de ondernemingen.
EnglishThe other topic of debate is the reduced VAT rate for labour-intensive services.
Ander gespreksonderwerp is het verlaagde BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten.
EnglishTariffs must be further reduced and technical trade barriers should disappear.
Men moet de douanerechten afbreken en de technische handelsbarrières opruimen.
EnglishThose effects must therefore be minimised and the strain on the soil thus reduced.
Het is daarom zaak die effecten te minimaliseren en zo de bodem minder te belasten.
EnglishWhat is more, the European Social Fund has also seen its proposals reduced.
Ook het Europees Sociaal Fonds krijgt in de voorstellen van de Raad minder geld.
EnglishAll of us want to see disparities between the regions reduced as much as possible.
Ieder van ons wil de ongelijkheid tussen de regio's zo veel mogelijk verkleind zien.
EnglishWe believe that the amount appropriated to agricultural aid should be reduced.
We vinden dat het voor het landbouwbeleid gereserveerde bedrag omlaag moet.
EnglishReduced tobacco production in Europe does not result in less consumption, by any means.
Een lagere Europese productie leidt allerminst tot een daling van de consumptie.
EnglishAs a result of low oil prices, revenue from the oil sector has been reduced.
Tengevolge van de lage olieprijzen is de opbrengst van de oliesector gedaald.
EnglishEmissions have been effectively reduced by investing in modern technology.
De uitstoot is doeltreffend verminderd door in moderne technologie te investeren.
EnglishWe believe that the Member States ' contributions to the European Union can be reduced.
Wij vinden dat de bijdragen van de lidstaten aan de Europese Unie omlaag kunnen.
EnglishAt the end of 2002, the amount still to be paid had been reduced by a further 50 %.
Eind 2002 is het nog betaalbaar te stellen bedrag nog eens met 50 procent verminderd.
EnglishFor that reason, the allocation must not, on any account, be reduced further still.
Daarom mag dit financieel kader in geen geval nog verder worden verminderd.
EnglishThe boats were tied up in the harbours and the fishermen were reduced to idleness.
De schepen lagen vastgesjord in de haven, en de vissers zijn veroordeeld tot nietsdoen.
EnglishThat means that the real labour force will be reduced by about 420 people.
Dat betekent dat het personeelsbestand reëel met ongeveer 420 posten afneemt.
EnglishTrade between the countries of the Union and Cuba has been drastically reduced.
Het handelsverkeer tussen de landen van de Europese Unie en Cuba is drastisch geslonken.
EnglishAt the same time, workers are fighting to have the pensionable age reduced to 60 or 55.
Tegelijktijdig voeren werknemers strijd voor leeftijdsverlaging naar 60 of 55 jaar.
EnglishWe have greatly simplified and reduced the number of decision-making procedures.
We hebben de beslissingsprocedures ingrijpend vereenvoudigd en beknot.