"reduction of working hours" translation into Dutch

EN

"reduction of working hours" in Dutch

EN reduction of working hours
volume_up
{noun}

reduction of working hours
What about the notorious question of the reduction of working hours?
En wat te zeggen van het grote thema van de arbeidsduurverkorting?
In this respect, I am naturally thinking of the policy initiated in my country regarding a reduction in working hours.
Ik denk hierbij natuurlijk aan de arbeidsduurverkorting die in mijn land wordt ingevoerd.

Similar translations for "reduction of working hours" in Dutch

reduction noun
of preposition
working noun
to work verb
to work
Dutch
work noun
hours noun
Dutch
hours' adjective
Dutch
hour noun

Context sentences for "reduction of working hours" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA reduction in working hours is also a good way to reduce unemployment.
Werktijdverkorting is eveneens een goede manier om de werkloosheid te verminderen.
EnglishOne of these is the reduction in wages which would accompany a reduction in working hours.
Eén daarvan is de inkomensverlaging die gepaard gaat met de arbeidstijdverkorting.
EnglishA reduction in working hours is therefore necessary to put this situation right.
Arbeidstijdverkorting is derhalve noodzakelijk om dit op te lossen.
EnglishMr Rocard addresses himself in this own-initiative report to the reduction of working hours.
De heer Rocard heeft het in zijn initiatiefverslag over arbeidstijdverkorting.
EnglishOur group considers a reduction in working hours, and hence structural reform, vital.
In onze fractie vinden we arbeidstijdverkorting, dus structurele vernieuwing, zeer belangrijk.
EnglishThey are demanding and fighting for a general reduction in working hours without a reduction in pay.
Zij eisen een algemene vermindering van de werktijd zonder inlevering van loon.
EnglishWhat we should have had was a quick decision and an appropriate reduction in working hours.
Daarom zou er een snelle beslissing genomen moeten om de werktijden aanzienlijk te bekorten.
EnglishMy only regret is that the report reaches a dead end on the theme of reduction of working hours.
Ik betreur het alleen dat het verslag het thema van de arbeidstijdverkorting niet aanroert.
EnglishMore serious still is the wording of paragraph 19, which links flexibility to a reduction in working hours.
Erger is de titel van paragraaf 19, die arbeidstijdvermindering aan flexibiliteit koppelt.
EnglishIn the short term, therefore, the reduction of working hours and a crackdown on overtime are important measures.
Op korte termijn groeit daarmee het belang van arbeidstijdverkorting en het tegengaan van overwerk.
EnglishEven more impracticable is the hypothesis of subordinating a reduction in working hours to a reduction in wages.
Nog onuitvoerbaarder is de suggestie om de arbeidstijdverkorting aan een loonsverlaging te koppelen.
EnglishLet us be clear about one thing: a reduction in working hours is not a miracle solution to unemployment.
Laat ons duidelijk zijn: arbeidstijdverkorting is niet dé mirakeloplossing ter bestrijding van de werkloosheid.
EnglishThere is no doubt that a certain reduction in working hours is inherent in technological progress.
Het is een onweerlegbaar gegeven dat een zekere arbeidstijdverkorting verankerd zit in de technologische vooruitgang.
EnglishWhat is basically required is a redistribution of labour and a reorganization and reduction of working hours.
We hebben inderdaad een herverdeling nodig van werk, een nieuwe organisatie, maar ook arbeidstijdverkorting.
EnglishThere is a great potential for job-creation in these proposals for a reduction in working hours.
Er bestaat een potentieel aan nieuwe arbeidsplaatsen dat zou kunnen profiteren van deze formules voor arbeidstijdverkorting.
EnglishThere are a number of amendments to this report which talk about a reduction in working hours without loss of earnings.
Er zijn een aantal amendementen op dit verslag die spreken van arbeidstijdverkorting zonder loonverlies.
EnglishBut we also need a reduction in working hours in order to create jobs for those who are without work today.
Maar er is ook arbeidstijdverkorting nodig, om arbeidsplaatsen te scheppen voor diegenen die op het ogenblik werkloos zijn.
EnglishMutual agreements have led to a reduction in working hours without loss of wages or with only a small reduction.
Gemeenschappelijke overeenkomsten hebben daar geleid tot reductie van de arbeidstijd zonder, of met een kleine, loonsverlaging.
EnglishA reduction in working hours on those lines would raise production costs and lower competitiveness and employment.
Een dergelijke arbeidstijdverkorting zou de productiekosten verhogen en de concurrentievermogen en de werkgelegenheid verminderen.
EnglishThe possibility of parental leave associated with a reduction in working hours is a proposal which would be ineffective in practice.
Het toekennen van ouderschapsverlof, in het kader van arbeidstijdverkorting, is een voorstel dat niets uit zou halen.