"redundancy" translation into Dutch

EN

"redundancy" in Dutch

EN redundancy
volume_up
{noun}

redundancy (also: unemployment)
Instead of creating jobs, we have mass redundancies and spiralling unemployment.
In plaats van meer werkgelegenheid krijgen wij daardoor massaontslagen en een verticale stijging van de werkloosheid.
Is it the rise in unemployment, collective redundancies and seasonal employment which so concerns the rapporteur?
Is het de toename van de werkloosheid, van het aantal collectieve ontslagen of van de instabiliteit die de rapporteur verontrust?
In order to prevent further unemployment, we must have binding measures to prevent mass redundancies.
Om te voorkomen dat de werkloosheid toeneemt, moeten we bindende maatregelen uitvaardigen die massaontslagen onmogelijk maken.
redundancy

Synonyms (English) for "redundancy":

redundancy
English

Context sentences for "redundancy" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe ongoing restructuring processes and mergers involve new redundancy plans.
De huidige herstructureringen en fusies leiden tot nieuwe ontslagen.
EnglishIn Belgium, the small- and medium-sized enterprises expect one redundancy per job lost at Sabena.
In België verwacht het midden- en kleinbedrijf één verloren baan per verloren baan bij Sabena.
EnglishMr President, I would like to respond to Mr Ribeiro's comments on redundancy pay.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag iets zeggen over het verslag-Ribeiro betreffende prestaties bij vervroegde uittreding.
EnglishThousands of workers, some of whom are here in the Chamber today, are under threat of redundancy.
Duizenden werknemers - - een aantal van hen is hier vandaag aanwezig - - lopen het gevaar hun baan te verliezen.
EnglishIt may be that, in the end, there will be some redundancy, but there are different points being made.
Misschien staan daardoor een aantal zaken dubbel in het verslag, maar er worden verschillende opmerkingen geformuleerd.
EnglishAll that the workers want is reinstatement, and if that is not possible, then redundancy payment.
Het enige wat de werknemers willen is dat ze hun baan terugkrijgen, en als dat niet kan, dat ze een afvloeiingspremie krijgen.
EnglishIndeed, if I have understood correctly, existing subsidies make up redundancy payments, which we cannot accept.
Trouwens, die steun komt als ik het goed heb begrepen neer op een ontslagpremie, en dat kunnen we niet accepteren.
EnglishThe real problem is not finding a legal way of slightly complicating redundancy procedures, but banning them.
Deze ontslagen dienen niet alleen bemoeilijkt te worden, via wettelijke regelingen, maar moeten zelfs verboden worden.
EnglishAnd we need some type of error correction redundancy to guarantee that we have successfully built what we want.
En we hebben een soort van foutcorrectie-redundantie om te garanderen dat we met succes hebben gebouwd wat we willen.
EnglishAmendments Nos 3, 4, 16, 21 and 33 are unacceptable because they create redundancy between the two directives.
De amendementen 3, 4, 16, 21 en 33 zijn onacceptabel omdat zij ervoor zorgen dat de twee richtlijnen elkaar overlappen.
EnglishThe redundancy was actually good for me.
De eindeloze herhalingen waren wel goed voor me.
EnglishWe have seen recently in connection with the budget debate that the redundancy pay scheme is gradually being privatised.
Onlangs is de regeling voor vroegtijdig pensioen in het kader van de nieuwe begroting geleidelijk geprivatiseerd.
EnglishNor can it be a surprise that the change in the redundancy pay scheme makes it more like a personal insurance policy.
Het hoeft ons evenmin te verbazen dat de gewijzigde regeling voor vroegtijdig pensioen evolueert naar een vorm van individuele verzekering.
EnglishThat is a very different agony to a redundancy notice in an industry where profits often exceed the wealth of states.
Die pijn verschilt volledig van het leed dat ontslagen veroorzaken in een sector waar de winsten vaak hoger liggen dan de rijkdom van landen.
EnglishIn the negotiations, it is offering people who have been loyal to it for as long as 22 years the minimum redundancy payment available.
In de onderhandelingen biedt de onderneming mensen die het bedrijf soms wel 22 jaar lang trouw zijn geweest, echter de minimale ontslagvergoeding.
EnglishThe three years of redundancy pay with a subsequent pension should only be paid if the Commissioner does not obtain other employment.
De drie jaren vervroegd pensioen en het daaropvolgende pensioen mogen slechts uitbetaald worden indien de commissaris geen andere activiteit uitoefent.
EnglishWe could have the safeguards on redundancy payments and we could have the safeguards on pension contributions from Parliament rather than Members being responsible for it.
In plaats van de afgevaardigden zelf kunnen we het Parlement toezicht laten houden op de wachtgelden en de pensioenen.
EnglishFor example, a higher level of transparency must be achieved within the personnel policy with regard to recruitment of staff and the proposed redundancy scheme.
Bij het personeelsbeleid moet er bijvoorbeeld meer duidelijkheid komen over de werving en ook over de voorgenomen afvloeiingsregeling.
EnglishThis is designed so that there are strict rules as to when Danish A-Cash members fulfil the conditions for entitlement to redundancy pay.
Of een uitkeringsgerechtigde werkloze al dan niet aan de voorwaarden voldoet om met brugpensioen te gaan, wordt in Denemarken bepaald door zeer strenge regels.
EnglishThat is why, as you pointed out, announcements of redundancy plans are always followed by a rise in the share prices of the companies concerned.
Daarom wordt, zoals u hebt opgemerkt, de aankondiging van ontslagen altijd gevolgd door hogere noteringen van het aandeel van de betrokken ondernemingen.