"redundant" translation into Dutch

EN

"redundant" in Dutch

EN redundant
volume_up
{adjective}

Hence, exceptions for emergency situations seem completely redundant.
Uitzonderingen voor noodsituaties lijken me ook volstrekt overbodig.
The maximum period of transport for live animals should make these redundant.
De maximale duur voor vervoer van levend vee moeten die overbodig maken.
And so the film explores this whole idea -- (Michael Kassan: It's redundant.)
De film verkent dit hele idee - (Michael Kassan: Het is overbodig.)
redundant (also: abundant, bountiful, copious, lush)
redundant (also: idle, jobless, unemployed, out of work)
On the question of services, a redundant bank teller or hotel receptionist is just as unemployed as a redundant factory worker.
Wat betreft de kwestie van de diensten: een werkloze bankbediende of receptionist in een hotel is net zo werkloos als een werkloze fabrieksarbeider.

Context sentences for "redundant" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe were told by someone who was sent out that we had all been made redundant.
Er werd iemand naar buiten gestuurd die ons vertelde dat we allemaal ontslagen waren.
EnglishIf you do it without me I feel even more redundant than I already feel.
Als jullie het zonder mij doen dan voel ik me nog overbodiger dan ik me al voel.
EnglishIn no case should a flourishing business shed staff, let alone make employees redundant.
Een bloeiende onderneming zou nooit banen mogen schrappen of werknemers ontslaan.
EnglishObjections which are still being raised by some Member States will then become redundant.
Dan kunnen ook de bezwaren wegvallen die sommige lidstaten nu nog steeds uiten.
EnglishWe have been involved at Longbridge, where 5000 people were made redundant.
Wij zijn actief geweest in Longbridge, waar 5 000 mensen moesten afvloeien.
EnglishThese will be redundant concepts. ~~~ And this isn't only something of the West.
Dit zullen overbodige begrippen worden, en niet alleen in het Westen.
EnglishIt cannot just be a simple matter of making thousands of workers redundant.
Het mag niet zo zijn dat men eenvoudigweg duizenden arbeiders ontslaat.
EnglishThis has affected all of our electronic equipment..... and their redundant backups.
Daardoor zijn er problemen met de apparatuur en de noodsystemen.
EnglishFinally, I am an advocate of setting up some kind of scoreboard for redundant legislation.
Tot slot ben ik voorstander van het aanleggen van een soort scorebord voor overbodige wetgeving.
English   – General Motors is making thousands of European workers redundant.
-- General Motors zet duizenden Europese werknemers op straat.
EnglishThe case of Danone is very instructive, making 3 000 people redundant in Europe and 1 700 in France.
Het voorbeeld van Danone is overduidelijk: 3000 banen geschrapt in Europa, 1700 in Frankrijk.
EnglishMeaningful help does not mean sending one or two redundant boats from the Mediterranean.
Betekenisvolle hulp houdt niet in dat we een stuk of wat overbodige boten sturen vanuit de Middellandse Zee.
EnglishThis is just an underhand way of making workers redundant.
Dat is zonder enige twijfel een bedekte vorm van ontslag.
EnglishWhat you see here is that there's these redundant connections.
Je ziet hier deze redundante verbindingen.
EnglishTo take one well-known example, 5 000 people were recently made redundant at Rover over a short period of time.
Om maar een overbekend en recent voorbeeld te noemen: bij Rover gingen in korte tijd 5 000 banen verloren.
EnglishThat's some pretty redundant shit for five days ' work.
Dat is hevige taal voor 5 dagen in die vuilbak.
EnglishSo, the wind carries the sand onto the site and then it carries the redundant sand away from the structure for us.
Zo brengt de wind het zand naar de locatie en daarna draagt hij het overtollige zand voor ons weg van de structuur.
EnglishIt is not easy being made redundant.
Het is niet gemakkelijk om je baan kwijt te raken.
EnglishThe prospects for new jobs are very limited because those who are made redundant are often older, unqualified workers.
De vooruitzichten voor nieuwe werkgelegenheid zijn slecht omdat de ontslagen werknemers vaak ouder en ongeschoold zijn.
EnglishWith your help, I would like to try to tidy up the report a little and remove a number of redundant items.
Ik zou met uw hulp willen proberen het verslag een beetje op orde te brengen en een aantal zaken die er dubbel in staan te verwijderen.