EN

reference {noun}

volume_up
The reference to gender mainstreaming in paragraph 14 is welcomed by my group.
Mijn fractie verwelkomt de verwijzing naar gender mainstreaming in paragraaf 14.
I believe that this reference is open to numerous interpretations.
Ik vind dat die verwijzing voor verschillende interpretaties vatbaar is.
In the original Directive 92/ 14 no reference to this list was made whatsoever.
In de oorspronkelijke richtlijn 92/14 ontbrak elke verwijzing naar deze lijst.
This might even prove to be a useful reference for the Commission in the future.
Dit zou in de toekomst zelfs een nuttige referentie voor de Commissie kunnen blijken.
Not just the earliest cryptic reference to four in the morning I can find.
Niet enkel de eerste geheimzinnige referentie... ~~~ ... die ik kan vinden... ~~~ ...
There should simply be more concrete terms of reference and guidelines.
Nu moeten alleen nog wat meer concrete referentie- en richtwaarden worden aangeven.

Context sentences for "reference" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the crucial point of reference is and remains the 'oil for food ' programme.
Het allerbelangrijkste is en blijft evenwel het " olie voor voedsel'-programma.
EnglishIn its communication, the Commission makes a distinct reference to industry itself.
De Commissie wijst in haar mededeling uitdrukkelijk naar het bedrijfsleven zelf.
EnglishThe Commission's statement makes hardly any reference to the transport sector.
Toch verwijst de Commissie in haar mededeling nauwelijks naar het vervoersbeleid.
EnglishAn important reference to European legislation would therefore have been missing.
Op die manier zou dus een belangrijke Europese wetgevingsreferentie ontbreken.
EnglishThe reference values referred to in Article III-184(2) of the Constitution are:
De in artikel III-184, lid 2, van de Grondwet bedoelde referentiewaarden zijn:
EnglishThe negotiated version of the resolution did not contain any reference to Michelin.
De onderhandelde versie van de resolutie bevatte geen opmerkingen over Michelin.
EnglishThis express reference creates the erroneous impression that this is not the case.
De uitdrukkelijke vermelding ervan wekt ten onrechte de indruk dat dit niet zo is.
EnglishThey are also a reference for the progress we can make in the next few years.
Ze vormen eveneens een referentiekader voor de vooruitgang in de komende jaren.
EnglishHow can the reference price really guarantee a price on the European markets?
Hoe kan de referentieprijs een prijs op de Europese markten werkelijk garanderen?
EnglishThere are still simply insufficient reference data for a system of this sort.
Voor zo'n systeem ontbreken op dit moment eenvoudigweg nog de referentiegegevens.
EnglishThere is also reference in this report to the Council, which I will touch on later.
Er wordt in dit verslag ook verwezen naar de Raad; hierop kom ik straks nog terug.
EnglishThank you very much for precisely citing the article to which reference was made.
Ik ben u erkentelijk dat u het artikel waarop u zich baseerde exact heeft geciteerd.
EnglishI note with concern that there is no reference to the drugs trade in the text.
Het valt me tegen dat er in de tekst niet naar de drugshandel wordt verwezen.
EnglishIt says a lot that the statement makes no direct reference to the past, however.
Wat opvalt is dat er in deze verklaring met geen woord wordt gerept over het verleden.
EnglishFor instance, Amendment No 3 makes reference to the involvement of the EEA states.
Amendement 3 verwijst bijvoorbeeld naar de betrokkenheid van de EER-staten.
EnglishFor example, when reference is made to 25 % of the aid, what aid is being referred to?
Over welke steun heeft men het bijvoorbeeld wanneer men spreekt van 25 % steun?
EnglishArticle 6 of the Treaty makes reference to national constitutional principles.
Artikel 6 van het Verdrag heeft betrekking op de nationale constitutionele beginselen.
EnglishLastly, an explicit reference to the key concept in this area – prevention.
Tot slot een expliciete opmerking over de kern van het probleem -- preventie.
EnglishOn Thursday there will be a joint debate which will include a reference to this matter.
Donderdag is er een gecombineerd debat waar deze kwestie ook aan de orde komt.
EnglishAnd we must add 1.5 % to that average of the three: that is the reference value.
Bij dit gemiddelde moeten we vervolgens 1,5 procent optellen: dat is de referentiewaarde.