EN

regret {noun}

volume_up
The fourth component here is that regret is what psychologists call perseverative.
De vierde component is dat spijt, in psychologietermen, perseveratief is.
The second characteristic component of regret is a sense of bewilderment.
Het tweede kenmerk van spijt is het gevoel van verdwaasdheid.
It was with some regret that I voted against this outcome of a conciliation procedure.
Ik heb met enige spijt tegen het resultaat van de bemiddelingsprocedure gestemd.
Because the inability to experience regret is actually one of the diagnostic characteristics of sociopaths.
Want het onvermogen om berouw te voelen, is in feite een van de diagnostische kenmerken van sociopaten.
Daar zult u nog berouw van hebben.
My understanding is that there has been some expression of regret and contrition on the part of the utilities in Germany and the transport organization.
Voor zover ik weet hebben de verantwoordelijke openbare diensten in Duitsland en het vervoerbedrijf tekenen van berouw getoond.
With great regret I even begin to gain greater understanding of the Dutch net position discussion.
Ik krijg zelfs tot mijn grote leedwezen meer begrip voor de Nederlandse nettopositiediscussie dan ik tot nog toe had.
I regret to inform the House that earlier this morning Istanbul was rocked by a series of explosions.
- Tot mijn leedwezen moet ik het Parlement mededelen dat Istanbul vanmorgen werd opgeschrikt door een reeks explosies.

Synonyms (English) for "regret":

regret

Context sentences for "regret" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result, I am expressing great regret and great sorrow on behalf of my group.
Namens mijn fractie spreek ik een groot ongenoegen, een grote bedroefdheid uit.
EnglishI regret that the Council of Ministers insisted on charter flights being included.
Ik betreur het dat de Raad heeft aangedrongen op de opname van chartervluchten.
EnglishI regret the fact that the debate was dominated by emotions rather than reason.
Ik betreur het dat het debat gedomineerd werd door emoties en niet door ratio.
EnglishI very much regret this, perhaps next time we should be somewhat more negative.
Ik betreur dat zeer, misschien moeten we de volgende keer wat negatiever zijn.
EnglishI particularly regret the fact that children ’ s footwear has been included in this.
Ik betreur met name het feit dat ook kinderschoenen onder deze maatregel vallen.
EnglishNor - I regret to say - did the amendments to the report make me any happier.
Helaas ben ik niet veel opgewekter geworden van de amendementen op dit verslag.
EnglishI regret that the Commission, from the outset, has chosen the political box option.
Helaas heeft de Commissie de Irish Box van begin af aan wel als zodanig behandeld.
EnglishThat is something I deeply regret, but I will not break my promise to my electorate.
Dat betreur ik zeer, maar ik wil geen woordbreuk plegen tegenover mijn kiezers.
EnglishFor all these reasons, I regret, once again, to say that I have voted against.
Gelet op dit alles heb ik - en nogmaals, ik vind dat jammer - tegen gestemd.
EnglishMr President, I very much regret that the Commissioner is unable to be with us.
Mijnheer de Voorzitter, ik betreur het dat de commissaris niet aanwezig is.
EnglishWe regret that the other political groups were not willing to do so on this occasion.
We vinden het jammer dat de andere fracties daar deze keer niet toe bereid waren.
EnglishNevertheless, I very much regret what Mr Jarzembowski said about Mr Piecyk.
Daarentegen betreur ik de woorden van de heer Jarzembowski over de heer Piecyk.
EnglishI regret that but he understands the reasons why I have to take this approach.
Ik vind dat jammer, maar de heer Killilea begrijpt beslist waarom ik dat heb gedaan.
EnglishI regret that we are confining ourselves to the bare minimum, i. e. working conditions.
Ik vind het jammer dat we ons beperken tot zaken als kale arbeidsomstandigheden.
EnglishOn the other hand, I regret the European Council's reckless step in respect of Turkey.
De roekeloze stap van de Europese Raad richting Turkije betreur ik daarentegen.
EnglishThat is why I regret the tone of the original Nicholson report on Romania.
Daarom betreur ik de toon in het oorspronkelijke verslag-Nicholson over Roemenië.
English   – Mr President, I regret having to begin my speech with words of criticism.
- Mijnheer de Voorzitter, ik moet mijn betoog helaas beginnen met een kritische noot.
EnglishThis real sense of alienation from the part of us that made a decision we regret.
Dit gevoel van vervreemding van het deel van ons dat de ongelukkige beslissing maakte.
EnglishI regret that agreement was not reached on the reforms in the milk sector.
Ik betreur dat over de hervorming in de zuivelsector geen akkoord werd bereikt.
EnglishI also regret the fact that the Commissioner responsible could not attend today.
Voorts betreur ik dat de commissaris hier vandaag niet aanwezig kan zijn.