"to relinquish" translation into Dutch

EN

"to relinquish" in Dutch

NL
EN

to relinquish [relinquished|relinquished] {verb}

volume_up
Tomorrow's decision will not mean that Parliament will relinquish its demand to be involved.
Het Parlement zal op zijn beurt na het besluit van morgen niet zomaar afzien van zijn recht op medezeggenschap.
It refuses at all costs to relinquish credits, or cast doubt upon certain policies, as if it is in some way a question of honour.
Het tot elke prijs afzien van kredieten, ofwel bepaalde beleidslijnen ter discussie stellen, zou in zekere zin onze eer te na komen.
Furthermore, the army must relinquish its present dominant position and be brought back to a form and function that is usual in other Member States.
Tevens moet het leger afzien van zijn huidige dominante positie en teruggebracht worden naar een vorm en functie die in andere lidstaten gebruikelijk is.

Synonyms (English) for "relinquishment":

relinquishment

Context sentences for "to relinquish" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe can assume that the European Council will not voluntarily relinquish the power to appoint.
Aangenomen moet worden dat de Europese Raad de benoemingsmacht niet vrijwillig afstaat.
English" Brussels ", with all its administrative levels, must relinquish a large degree of control.
Brussel met zijn administratieve hiërarchie moet een groot deel van de controle loslaten.
EnglishBut this House has positions on certain items it will not relinquish.
In dit verband zijn er bepaalde uitgangspunten die het Parlement onder geen beding mag opgeven.
EnglishAnd what is it about: gaining or refusing to relinquish power?
En waar gaat het om, macht veroveren of juist weigeren die af te staan?
EnglishTomorrow's decision will not mean that Parliament will relinquish its demand to be involved.
Het Parlement zal op zijn beurt na het besluit van morgen niet zomaar afzien van zijn recht op medezeggenschap.
EnglishIn addition to this, the Commission should not in any way relinquish its power to initiate legislation.
De nieuwe Commissie zou ook geen greintje prijs mogen geven van haar initiatiefrecht op wetgevingsgebied
EnglishI hope that the United Nations will not relinquish its efforts and that MONUA will stay on after 26 February.
Ik hoop dat de Verenigde Naties het niet zullen opgeven en dat MONUA ook na 26 februari zal blijven.
EnglishI certainly understand the reticence of Member States to relinquish control in the sphere of taxation.
Natuurlijk begrijp ik de terughoudendheid van lidstaten op belastinggebied de touwtjes uit handen te geven.
EnglishFidel Castro will not relinquish power because he is not sure of getting a good, fair pension.
Fidel Castro heeft de macht niet neergelegd omdat hij niet zeker weet of hij wel een goed en billijk pensioen krijgt.
EnglishThey voluntarily relinquish their democratic rights and leave the economy at the mercy of the big transnational corporations.
Ze verzaken vrijwillig aan hun democratische rechten en laten de economie aan de grote transnationale concerns over.
EnglishIn my view, Parliament should not relinquish its power by giving the go-ahead now and, logically, doing the same thing in March.
Ik vind dat het Parlement zijn macht niet uit handen mag geven door nu ja te zeggen en in maart logischerwijs ook.
EnglishAn earnest desire to resolve major issues presupposes readiness to relinquish responsibility for minor issues to other institutions.
Wie de grote onderwerpen echt aan wil pakken, moet bereid zijn om de kleinere onderwerpen af te geven aan anderen.
EnglishOther countries, including France and the United Kingdom, refuse to relinquish the privileges they have inherited from the old world order.
Andere landen, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, weigeren hun privileges uit de oude wereldorde op te geven.
EnglishI am also concerned that we should not relinquish future opportunities for transitional regulations in the negotiations with Estonia.
Ik maak mij ook zorgen omdat wij er niet omheen zullen kunnen overgangsregels in de onderhandelingen met Estland in te bouwen.
EnglishIt refuses at all costs to relinquish credits, or cast doubt upon certain policies, as if it is in some way a question of honour.
Het tot elke prijs afzien van kredieten, ofwel bepaalde beleidslijnen ter discussie stellen, zou in zekere zin onze eer te na komen.
EnglishWe ought also, in the interests of reaching agreement with the Council, to see to it that we, as far as possible, relinquish what is of less importance.
Bovendien moeten wij, als wij tot overeenstemming willen komen met de Raad, de zaken van minder belang laten varen.
EnglishCornwallis himself hid in shame...... appointing his subordinate to relinquish his sword.
Hoewel hij zich uiteindelijk overgaf...... verstopte Cornwallis zich beschaamd...... en droeg zijn ondergeschikte op zijn zwaard af te geven.
EnglishIf we agree to an urgent procedure now, we would relinquish the possibility of participating, as we would then be out of the picture altogether.
Als wij nu aan dit verzoek tegemoetkomen, zouden wij afstand doen van onze medewerking, want dan hebben wij niets meer te zeggen.
EnglishIn principle, I take a positive view of such proposals, although it is notoriously difficult for us parliamentarians to relinquish power.
Ik sta in principe positief tegenover dergelijke voorstellen, hoewel het voor ons parlementariërs zoals bekend niet erg gemakkelijk is macht af te staan.
EnglishFurthermore, the army must relinquish its present dominant position and be brought back to a form and function that is usual in other Member States.
Tevens moet het leger afzien van zijn huidige dominante positie en teruggebracht worden naar een vorm en functie die in andere lidstaten gebruikelijk is.