EN research
volume_up
{noun}

Hence the need for medical research, and especially research into medical products.
Vandaar de noodzaak van medisch onderzoek en vooral van proeven met geneesmiddelen.
What is needed is investment in conversion research and conversion projects.
Wat nodig is, zijn investeringen in conversie-onderzoek en conversieprojecten.
This has led to greater efficiency in research and in the training of researchers.
Dat heeft geleid tot efficiënter onderzoek en efficiëntere onderzoekersopleidingen.
research
And what they found, by doing research into the permafrost, was this bacteria.
Door de permafrost te onderzoeken, vonden ze deze bacterie.
On the contrary, there is a good deal of research to show that it is in fact effective.
Er bestaan vele onderzoeken waaruit precies het omgekeerde blijkt.
Now, what I'd been trained to do was methodological research on such people.
Nu was ik getrained in het methodologisch onderzoeken van zulke mensen.
research
You have the option of selling off everything and getting into cash, but that would be to waste your research into the winners.
U kunt kiezen: alles cash verkopen, maar dan zou alle tijd die u heeft gestoken in het uitzoeken van goede beleggingen verloren gaan.
So I started researching, and to my surprise, this project had never been done before in the arts or the sciences.
Dus ik ging het uitzoeken, en tot mijn verrassing was dit project nooit eerder uitgevoerd in de kunst of de wetenschap.
More research is needed so that the long-term effects on health of the different phthalates can be accounted for thoroughly.
Er is meer onderzoek nodig, zodat de gevolgen van de verschillende ftalaten op langere termijn tot op de bodem kunnen worden uitgezocht.
research
It is absolutely critical to have exemptions for the disabled, education, research, archives, investigative journalism and libraries.
Het is van essentieel belang dat er wordt voorzien in vrijstellingen voor gehandicapten, onderwijs, onderzoek, archieven, journalistiek speurwerk en bibliotheken.
research
research
research
We must encourage research on synthetic products and substitutes.
Wij dienen het vorsen naar gesynthetiseerde en vervangende produkten te bevorderen.

Synonyms (English) for "research":

research

Context sentences for "research" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn that way, more specific research infrastructure can be created and developed.
Aldus kan er meer specifieke onderzoeksstructuur ontstaan en worden opgebouwd.
EnglishA good working relationship between research centres and industry is essential.
Een goede aansluiting tussen onderzoekscentra en het bedrijfsleven is essentieel.
Englishc) research into the effect of products on the environment and consumer health.
c) de gevolgen van de producten voor het milieu en de gezondheid van de consument.
EnglishCommissioner Busquin's communication on the European research area is very good.
De mededeling van commissaris Busquin over de Europese onderzoekruimte is heel goed.
EnglishThe next item is the Commission communication on the European research area.
Aan de orde is de mededeling van de Commissie over de Europese onderzoeksruimte.
EnglishThe issue that has generated the greatest number of problems is stem cell research.
Het vraagstuk dat de meeste problemen heeft opgeleverd is het stamcelonderzoek.
EnglishThe Commission is repeatedly a poor payer when it comes to research projects.
Keer op keer blijkt dat de Commissie bij onderzoeksprojecten een wanbetaler is.
EnglishWe must strengthen the clinical research capacities in developing countries.
De capaciteit voor klinische tests in ontwikkelingslanden moet vergroot worden.
EnglishThat is why I agree with you that we should set up a scientific research centre.
Daarom geef ik u gelijk: wij moeten een wetenschappelijk onderzoekscentrum oprichten.
Englishthe rules for the participation of undertakings, research centres and universities;
de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten;
English(Laughter) I've never seen really anywhere this unique support for cancer research.
(Gelach) Nergens anders heb ik zulke unieke steun gezien als voor kankeronderzoek.
EnglishBut we have a full-scale model in storage at the NASA Langley Research Center.
Maar we hebben een model op ware grootte in het NASA Langley Research Center.
EnglishWe have extended the measures and research in place to deal with this new illness.
We hebben de maatregelen voor het onderzoeksgebied van de nieuwe ziekte uitgebreid.
EnglishThe European Framework Programme is an aspect of the European Research Area.
Het Europese kaderprogramma is een onderdeel van de Europese onderzoeksruimte.
EnglishBoy: I did good research and I got the information [on the] world's fastest cars.
Ik houd van Ducati ZZ 143, omdat die de snelste is, de snelste motorfiets ter wereld.
EnglishIn addition, there are some fields of research that are not even covered in Europe.
Daar komt nog bij dat sommige onderzoeksterreinen in Europa worden genegeerd.
EnglishTo register a patent, more research is needed, and higher standards of development.
Daarnaast betreft een octrooi uitvindingen met een hogere ontwikkelingsgraad.
EnglishAre we going to allow research to become the mirage of a new financial Eldorado?
Mogen wij toelaten dat de wetenschap een nieuwe financiële melkkoe wordt?
EnglishSpace technology is a very important area for policy on research and industry.
Ruimtetechnologie is een zeer belangrijk doel van het onderzoeks- en industriebeleid.
EnglishAnother element is innovation - hence the overwhelming importance of research.
De toekomst van de ijzer- en staalindustrie steunt immers ook op innovatie.