"to restrict" translation into Dutch

EN

"to restrict" in Dutch

EN to restrict
volume_up
[restricted|restricted] {verb}

When we paralyze innovation or restrict it, we also restrict job creation.
Door de innovatie lam te leggen of te beperken hinderen we ook het scheppen van banen.
There is no longer any reason to restrict Parliament's role in legislative matters.
Er is geen enkele reden meer om de wetgevende rol van het Parlement te beperken.
The European Agency will have to restrict itself to a monitoring role.
De taak van de Europese Autoriteit zou zich moeten beperken tot bewaking.
The purpose is to end subsidies and restrict them by means of a certificate.
Het is de bedoeling met behulp van steunrapporten bepaalde subsidies te stoppen en de steun te beperken.
Administrators can still restrict information at their discretion, and that power must be done away with.
De autoriteiten bepalen nog steeds welke informatie wordt doorgegeven en welke niet en aan dit arbitraire handelen dient een einde te worden gemaakt.
Moreover, why restrict family reunification purely to the legal spouse and dependent children under certain circumstances?
Waarom wordt gezinshereniging beperkt tot de wettige echtgenoot en onder bepaalde voorwaarden tot de minderjarige kinderen?
Brussels should not be allowed to overly restrict the Foundation's field of activity.
Brussel mag de bewegingsvrijheid van de stichting niet te sterk beknotten.
New anti-terrorist legislation must not be used to restrict civil liberties and discriminate against minorities.
De nieuwe antiterrorismewetgeving mag niet worden aangewend om de burgerrechten te beknotten en minderheden te discrimineren.
The need to safeguard the Union's security is put forward as an argument for restricting freedom of movement.
Onder het mom van veiligheid wordt getracht de vrijheid te beknotten.
We need common rules for the migration of workers, which must be controlled and restricted.
We moeten gezamenlijke regels opstellen voor de toelating van werknemers, we moeten dat controleren en begrenzen.
to restrict
It is likely that the most difficult task will be to restrict the practice of pastoralism in areas that are most at risk.
Het ligt voor de hand dat het aan banden leggen van de beweiding van de grootste risicogebieden het moeilijkst zal zijn.
Iran continues to restrict freedom of expression and to imprison political prisoners, such as the investigative journalist, Akbar Ganji.
Iran blijft de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen en politieke tegenstanders gevangenzetten, zoals de onderzoeksjournalist Akbar Ganji.
The social partners play an important role in this committee, and she is seeking to restrict the social partners ' right to appoint their representatives.
De sociale partners spelen in dit comité een belangrijke rol en zij wil het benoemingsrecht van de sociale partners aan banden leggen.

Context sentences for "to restrict" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.
Wij juichen initiatieven voor sterke beperking van het vervoer van levend vee toe.
EnglishIt is not advisable for a parliament to financially restrict itself in this way.
Het is voor een parlement ondoenlijk op deze wijze te korten op de financiën.
EnglishHow can we restrict their sale if we believe that such restrictions are necessary?
Hoe kunnen wij, als wij vinden dat dit nodig is, de verkoop ervan afremmen?
EnglishI shall restrict myself to asking one question: why is only Syria in the dock?
Ik houd het bij één vraag: waarom richten we onze pijlen alleen op Syrië?
EnglishVirtually nobody believes that there are still rules which seriously restrict that right.
Vrijwel niemand gelooft dat er nog regels bestaan die dat recht ernstig inperken.
EnglishIt is important not only to facilitate, but also to restrict where necessary.
Niet alleen faciliteren, maar ook restricteren waar dit noodzakelijk is.
EnglishI will restrict my remarks to the latter issue, as I consider it to be crucial.
Ik beperk mij tot dat laatste vraagstuk aangezien dit voor mij van doorslaggevend belang is.
EnglishWhat gives him the right to restrict a Member’ s freedom of action?
Wat geeft hem het recht de bewegingsvrijheid van een parlementslid in te perken?
EnglishThat is why the Commission considers it is so important to restrict advertising for tobacco.
Daarom vindt de Commissie het zo belangrijk dat de tabaksreclame wordt aangepakt.
EnglishYet Mr Hatzidakis makes proposals which restrict the scope of the Commission proposals.
De voorstellen van de heer Hatzidakis perken de voorstellen van de Commissie echter in.
EnglishIf we really want to restrict subsidy hopping, it is this longer period that we need.
Als we werkelijk iets willen doen tegen s moeten we dus kiezen voor deze langere periode.
Englishsecondly, to restrict the number of programmes and the number of Community initiatives;
Ten tweede moet het aantal programma's en communautaire initiatieven worden verminderd.
EnglishThat will restrict treatment options in a life-threatening manner.
Dit zal tot een levensbedreigende beperking van behandelingsmogelijkheden leiden.
EnglishWe try to restrict research on the basis of vague moral issues.
Wij proberen onderzoek op basis van vage morele kwesties aan banden te leggen.
EnglishThe role of the EU must be to help encourage the industry and in no sense to restrict it.
De rol van de EU in dit geheel moet een stimulerende zijn, en in geen geval een afremmende.
EnglishI do not have time to mention them all so I will restrict myself to just one.
Ik heb niet voldoende tijd om ze allemaal te noemen en beperk me derhalve tot een enkel voorstel.
EnglishSubject: Measures to restrict illegal immigration into the Canaries
Betreft: Maatregelen ter beperking van de illegale immigratie op de Canarische Eilanden
EnglishMany cities give bicycles and trains more space and restrict the freedom of cars.
In veel steden krijgen fiets en railvervoer meer ruimte en wordt de vrijheid voor de auto ingeperkt.
EnglishBut those who cling to the jobs of the past restrict the jobs of the future.
Degenen die zich aan de banen van vroeger vastklampen, hinderen de ontwikkeling van nieuwe banen.
EnglishKFOR is playing an important role in Kosovo in an effort to restrict the activities of the extremists.
KFOR vervult in Kosovo een belangrijke rol bij het indammen van de extremisten.