"retention" translation into Dutch

EN

"retention" in Dutch

EN retention
volume_up
{noun}

I was adamant to negotiate the retention of the Cohesion Fund and that it be maintained in its current form.
Ik had me vast voorgenomen me bij de onderhandelingen in te zetten voor het behoud van het Cohesiefonds en dan nog in zijn huidige vorm.
Thirdly, I am worried about the retention of the term 'adequate ' used to qualify the level of protection of data.
Ten derde heb ik een probleem met het behoud van de term adequaat, die wordt gebruikt om het niveau van gegevensbescherming te omschrijven.
Will he indicate where he stands on duty-free and will he argue for its retention at Commission level?
Zal hij laten weten wat zijn standpunt is inzake belastingvrije verkopen en zal hij in de Commissie pleiten voor het behoud ervan?
It does not call for the retention of duty-free.
Wij vragen niet om handhaving van de belastingvrije verkopen.
Those are practical measures which can assist employment growth and retention.
Dit zijn praktische maatregelen die kunnen meewerken aan de stijging en handhaving van de werkgelegenheid.
Thirdly, we must call - and all the observers are unanimous here, as you have heard - for the retention of IFOR, whose presence is the guarantee of stability in Bosnia at this present time.
Ten derde: we moeten vragen - alle waarnemers zijn het hiermee eens - u heeft het gehoord - om handhaving van IFOR, wier aanwezigheid vandaag de dag de waarborg is voor de stabiliteit in Bosnië.
One of the ideas to emerge is the question of data retention.
Een van de ideeën die naar voren kwam, is de bewaring van gegevens.
We have not seen any evidence of the need for the proposed measures in the area of data retention.
We hebben geen bewijzen gezien voor de noodzaak van de voorgestelde maatregelen op het terrein van de bewaring van gegevens.
That does not, however, mean that we should give the green light to extensive data retention.
Dat betekent echter niet dat we het groene licht moeten geven voor een grootschalige bewaring van gegevens.
Moreover, the retention of a 50 % coupled premium will provide sufficient economic incentive to grow starch potatoes.
Met de instandhouding van een gekoppelde premie van 50 procent worden bovendien voldoende stimulansen gegeven voor de productie van zetmeelaardappelen.
We have identified the European model of agriculture based on the retention of the maximum number of farm families on the land of Europe.
Wij hebben het Europese landbouwmodel vastgelegd, waarbij is uitgegaan van de instandhouding van een zo groot mogelijk aantal boerengezinnen op het Europese platteland.
The Commission has presented a package of legislation on the dairy sector, and it is one that we very much welcome, including as it does such measures as the retention of the milk quota up to 2015.
Het wetgevingspakket van de Commissie omvat elementen die wij uitdrukkelijk begroeten, zoals de instandhouding van de melkquota tot 2015.

Synonyms (English) for "retention":

retention

Context sentences for "retention" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us therefore be realistic about the options that data retention opens to us.
Laten we dus realistisch zijn over de mogelijkheden die hier voor ons liggen.
EnglishI, personally, very much favour the retention of Amendment No 3 by Mr Manzella.
Ik persoonlijk wil graag vasthouden aan amendement 3 van de heer Manzella.
EnglishBecause neoteny means the retention of immature qualities into adulthood.
Omdat neotenie het bewaren van jeugdige kwaliteiten in de volwassenheid betekent.
EnglishOn the issue of data retention, Groucho Marx has been referred to tonight.
In verband met het bewaren van gegevens werd vanavond gerefereerd aan Groucho Marx.
EnglishThis principle is still on the agenda for the directive on data retention.
Dat principe staat nog altijd op de agenda voor de richtlijn over gegevensbewaring.
EnglishWe accept the need for retention of data and we are looking at the timings now.
Wij onderkennen de noodzaak voor het bewaren van gegevens en bestuderen nu de juiste timing.
EnglishOn traffic data retention, discussions have been particularly difficult.
Met name de discussies over het bewaren van verkeersgegevens zijn problematisch geweest.
EnglishWe do not disregard the case for some data retention for security purposes.
Wij ontkennen niet dat het bewaren van gegevens zinvol kan zijn voor veiligheidsdoeleinden.
EnglishSo much for the alleged great public longing for data retention!
Dat zijn dus de veel geciteerde burgers die zo hunkeren naar gegevensbewaring!
EnglishI am referring here to switching to other production methods, and also to the retention of emissions.
We kunnen ook de productieprocessen aanpassen, we kunnen de gassen binden.
EnglishIt is quite clear that longer retention periods will not mean increased security for citizens.
Het langer bewaren van gegevens levert immers beslist niet meer veiligheid voor de burgers op.
EnglishThey lack retention; you find yourself re-explaining concepts three months later, wholesale.
De materie blijft hen niet bij, het overkomt je dat je drie maand later het geheel nog eens moet herhalen.
EnglishWhat I have just said about the underlying principles also applies to the retention of data.
Hetgeen ik vandaag over de achterliggende principes heb gezegd is eveneens van toepassing op gegevensopslag.
EnglishFinland has also warned against data retention.
Ook Finland heeft onlangs nog gewaarschuwd voor het bewaren van gegevens.
EnglishThe issue is whether data retention should be permitted, that is to say the storage of communications data.
Het gaat erom of data retention, de opslag van gespreksgegevens dus, toegestaan dient te zijn.
EnglishI might add that I think that the directive on data retention might well end up suffering the same fate.
Ik denk dat de richtlijn op het gebied van het bewaren van gegevens hetzelfde lot zou kunnen treffen.
EnglishThese costs should at least be reimbursed if we were to impose any new data retention requirements.
Deze kosten moeten minstens worden vergoed als we nieuwe eisen voor het bewaren van gegevens gaan opleggen.
EnglishWe have asked a single question: ‘ Can you demonstrate to us that data retention can curb terrorism?’
Wij hebben één ding gevraagd: u201CKunt u ons aantonen dat gegevensbewaring het terrorisme kan tegenhouden?
EnglishI voted against the proposal on Data Retention.
- Ik heb tegen het voorstel betreffende gegevensbewaring gestemd.
EnglishThere is a great danger, first of all, in relation to the blanket retention of information on users.
In de eerste plaats is er een groot gevaar in verband met het algemeen opslaan van informatie over gebruikers.