EN review
volume_up
{noun}

review (also: check, check-up, checkout, control)
If that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.
Als dat gebeurt moeten we echter opnieuw nadenken over de parlementaire controle.
Along with the review of the Staff Regulations we should also clarify how financial administration is monitored.
Met de herziening van de personeelsvoorschriften moet ook meer duidelijkheid komen in de controle op de begroting.
In the case of the peer review, for example, only ten out of twenty-five countries have so far submitted their implementation reports!
In het geval van de wederzijdse controle, bijvoorbeeld, hebben tot nu toe slechts 10 van de 25 landen hun uitvoeringsrapport ingediend!
review (also: retrospect, flash back)
However, it does not offer a comprehensive review of the past four years.
Een uitgebreide terugblik op de afgelopen vier jaar zit er echter niet in.
The review should cover all potential hazardous substances.
Een overzicht zou alle in potentie gevaarlijke stoffen moeten omvatten.
Mr President, may I express my thanks to the Commissioner for his review of the situation.
Mijnheer de Voorzitter, mijn hartelijke dank voor dit overzicht aan de commissaris.
We have taken note that the first opportunity for an overall review will be in mid-2005.
Wij hebben er nota van genomen dat de eerste gelegenheid voor een volledig overzicht zich halverwege 2005 zal aandienen.
review (also: test)
For me, a 'mid-term review ' means reviewing Agenda 2000 and the current rules.
De mid term review is in mijn ogen een toetsing van Agenda 2000 en de huidige regelingen.
This peer review is a fantastic, very daring endeavour.
Deze collegiale toetsing is een fantastische, gedurfde onderneming.
The review framework and the review process already exist.
Het toetsingskader en de toetsing bestaan al.
review (also: criticism)
Firstly, an assessment of the mid-term review of the agricultural policy.
Ten eerste een beoordeling van de mid term review van het landbouwbeleid.
In addition, a review of the balance of incentives and sanctions will be carried out.
Verder zal er een beoordeling plaatsvinden over het evenwicht tussen stimulansen en strafmaatregelen.
How positive the review will be depends on progress on the ground.
Hoe positief die beoordeling uitpakt, hangt af van de vooruitgang die in de praktijk wordt geboekt.
review (also: evaluation)
At the time it provided for a review of the regulation two years later.
De verordening voorzag indertijd in een evaluatie binnen twee jaar.
The review of the Emissions Trading Directive will start early in 2005.
De evaluatie van de richtlijn inzake emissiehandel zal begin 2005 aanvangen.
I therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.
Daarom ben ik verheugd dat u een onafhankelijke evaluatie wil laten uitvoeren.
review (also: verification)
This is a little bit of a problem, so we clearly need some kind of idea of quality control, and this is really where the idea of review and peer review comes in.
. ~~~ Vandaar komt de idee van review en peer review (nazicht door collega's).
review (also: reappraisal)
volume_up
heroverweging {de}
In addition, we will launch a comprehensive review of the single market, to be completed next year.
Daarnaast starten we een uitgebreide heroverweging van de gemeenschappelijke markt, die volgend jaar voltooid moet zijn.
We need to review our traditional attitudes towards senior citizens and rethink the roles we expect them to play in society.
De traditionele attitudes jegens ouderen en de rol die men ouderen wil laten spelen, zijn aan heroverweging toe.
We know of course that child abduction and the prospect of a subsequent judicial review can lead to tremendously heart-rending conflicts.
Wij weten namelijk dat kinderontvoering en de mogelijkheid van heroverweging kunnen leiden tot zeer ernstige conflicten.
review (also: write-up)
Then, in the Chicago paper, there was a review of a book called "What is Life?"
Toen las ik in de krant in Chicago een recensie van een boek, "Wat is het leven?"
Now the Journal of the National Medical Association gave my memoir a full clinical review, which is very unusual.
Het Journal of the National Medical Association gaf een klinische recensie op mijn verhandeling, wat zeer ongebruikelijk is.
But they felt the evidences that there was important, valuable information in the book, and they commented about it when they gave the full peer review to it.
Maar ze vonden de bewijzen, dat er belangrijke, waardevolle informatie in het boek zat, en dat merkten ze op toen ze een volwaardige academische recensie schreven.
review
What will be the effects of the mid-term review on the agricultural sector?
Welke gevolgen zal de tussentijdse herziening hebben voor de landbouwsector?
This entire procedure coincides with the review of the employment strategy.
Dit gehele proces valt samen met de herziening van de werkgelegenheidsstrategie.
There should however be a complete review of the licensing systems.
Er is dus een volledige herziening van de vergunningsregelingen? noodzakelijk.
Amendment No 4 on the review mechanism for countries who change their position, can also be accepted.
Amendement 4 inzake de herzieningsprocedure voor landen die van mening veranderen, is eveneens aanvaardbaar.
It sets out a range of alternative scenarios if the review process is not completed by the end of 1998.
In het document worden een aantal alternatieve scenario's beschreven voor het geval de herzieningsprocedure eind 1998 niet is afgesloten.
As regards the constitutional level, it is my view that there will have to be a less cumbersome review procedure for the second part of the constitution.
Met betrekking tot het constitutionele niveau denk ik dat bij het tweede deel van de grondwet een minder zware herzieningsprocedure moet worden gevonden.

Context sentences for "review" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI ask Commissioner Byrne to review the whole slaughter policy for BSE in the EU.
Ik verzoek commissaris Byrne het gehele BSE-ruimingsbeleid in de EU te herzien.
EnglishHowever, can you please now review that decision and go back to the old system?
Kunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?
EnglishAnd I'd like to review just how unintended consequences play the part that they do.
Ik wil met jullie overlopen hoe onbedoelde gevolgen hun duit in het zakje doen.
EnglishIs the Commission really not prepared to review this proposal which DG IV has given?
Is de Commissie werkelijk niet bereid om het voorstel van GD IV te heroverwegen?
EnglishThey have made an extremely valuable contribution to the review of these proposals.
Zij hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de behandeling van dit voorstel.
EnglishThe Commission is, moreover, called on to propose a review of the directive.
Bovendien dient de Commissie een herschikking van de richtlijn voor te stellen.
EnglishA third issue is the Lisbon cooperation, which we must review and stick to.
Een derde kwestie is de samenwerking in het kader van de strategie van Lissabon.
EnglishI therefore agree with the rapporteur that the situation is ripe for review.
Daarom ben ik het eens met de wens van de rapporteur deze situatie te herzien.
EnglishYou are quite right when you say that we must review the way the burden is shared.
Het is volkomen juist als u zegt dat de verdeling van de lasten herzien moet worden.
EnglishThe Union must increase humanitarian aid and immediately review the NATO strategy.
De Unie moet de humanitaire hulp versterken en onverwijld de NAVO-strategie herzien.
EnglishIn this sense, we need to review our perception of individuals, facts and situations.
Daarom moeten wij in veel gevallen onze mening over personen en situaties herzien.
EnglishThat is important now that we have to review our pensions systems throughout Europe.
Dat is belangrijk nu wij onze pensioenstelsels in heel Europa moeten herzien.
EnglishSo, I say to the Council of Ministers: Keep this programme genuinely under review.
Ik verzoek de Raad dan ook nauwlettend op de uitvoering van dit programma toe te zien.
EnglishIt is not a burden that is easily carried so we require a review every 12 months.
Die maatregelen zijn een zware last en daarom moeten wij ze jaarlijks opnieuw bekijken.
EnglishA review of the constitution will take place early in the new government’ s tenure.
Aan het begin van haar ambtstermijn zal de nieuwe regering de grondwet moeten herzien.
EnglishThe principle of flexibility should be carried through to the review clause.
Het flexibiliteitsbeginsel moet worden opgenomen in de herzieningsclausule.
EnglishThe Commission needs to take special measures and review the situation.
De Commissie moet speciale maatregelen nemen en de situatie onder de loep nemen.
EnglishThe Commission has already made a commitment to review the Directive next year.
De Commissie heeft reeds toegezegd de richtlijn volgend jaar te herzien.
EnglishFor example, the European Commission's proposal did not contain a review clause.
Bijvoorbeeld stond er in het voorstel van de Europese Commissie geen herzieningsclausule.
EnglishThat is why I called for a review clause even before the European Council.
Daarom heb ik zelfs reeds vóór de Europese Raad gevraagd om een herzieningsclausule.