EN rightful
volume_up
{adjective}

rightful (also: lawful, legitimate)
volume_up
rechtmatig {adj.} (wettig)

Context sentences for "rightful" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey all wish to take their place, their rightful place in this common Chamber.
Zij willen allemaal - en geheel terecht - hun plaats innemen in dit gemeenschappelijke huis.
EnglishBehold your rightful queen and heir to the throne to the Kingdom of Jerusalem.
Aanschouw jullie wettelijk koningin en troonopvolgster van Jeruzalem.
EnglishSuch a plan must allow for Belarus to take its rightful place in Europe.
Doel van zo'n plan moet zijn om Wit-Rusland de plaats in Europa te geven die het toekomt.
EnglishIf science did not occupy its rightful place, what would become of society?
Want wat heb je aan een samenleving waarin de wetenschap niet de plaats krijgt die haar toekomt?
EnglishThat would be our rightful contribution to consumer protection.
Dit zal onze verplichte bijdrage zijn aan de bescherming van de consument.
EnglishOnce restored to its rightful owners, the rivers will be Iaden with fish.
Wanneer ze weer terecht zijn bij de rechtmatige eigenaars, dan zullen de rivieren vol zijn met vis.
EnglishMr President, why do women need their rightful share in political decision making?
Mijnheer de Voorzitter, waarom moeten vrouwen hun evenredig aandeel in de politieke besluitvorming hebben?
EnglishOnly in six cases were the rightful owners or tenants able to reclaim their homes.
Slechts in zes gevallen zijn de rechtmatige eigenaars of huurders erin geslaagd hun woning terug te krijgen.
EnglishThat is where Europe can assume its legitimate role in full and where it must play its rightful part.
Hier kan Europa zijn bestaansrecht ten volle bewijzen, hier moet Europa zich echt waarmaken.
EnglishHowever, we also want democracy and constitutionality to occupy their rightful place in Laos.
Maar we willen ook dat de beginselen van de rechtsstaat en de democratie in Laos worden gerespecteerd.
EnglishParliament will be involved in this discussion and we must secure our rightful place in it.
Het Europees Parlement zal deelnemen aan deze discussie en wij dienen onze rechtspositie hierbij veilig te stellen.
EnglishThat is why this view has a rightful place in the report.
Daarom hoort ook deze invalshoek in het verslag thuis.
EnglishEconomic and social rights take up their rightful place, but not only in the chapter on solidarity.
De economische en sociale rechten vinden hier hun beslag, maar niet alleen in het hoofdstuk over de solidariteit.
EnglishAnd in 2009, change has come to Washington, with a promise to put science in its rightful position.
En in 2009 is er verandering gekomen in Washington met de belofte de wetenschap zijn rechtmatige positie te geven.
EnglishWe should abolish the Directive, and leave cultural values in their rightful place, namely in the nation states.
We moeten de richtlijn afschaffen en culturele waarden daar laten waar ze thuishoren: in de natiestaten.
EnglishUnfortunately, its government's policies prevent it from taking its rightful place in the family of European nations.
Helaas voorkomt de regering van dit land dat het zijn gerechtvaardigde plaats inneemt in de familie van Europese landen.
EnglishThe rightful stepping up of the rules to ban subleasing presents problems to African countries, as I have said.
De terechte aanscherping van de regels om subleasen te verbieden brengt, zoals ik al noemde, Afrikaanse landen in de problemen.
EnglishEven legal immigrants are humiliated and forced to wait for years for the rightful renewal of their residence permits.
Zelfs de reguliere immigranten worden vernederd en gedwongen om jarenlang te wachten op vernieuwing van hun verblijfsvergunning.
EnglishI am also delighted that this network has now been given its rightful place in the regional advisory council for the North Sea.
Ik ben ook erg blij dat dit netwerk inmiddels zijn plaats binnen de regionale adviesraad voor de Noordzee heeft gekregen.
EnglishMr Borrell, I congratulate you on your election and I would invite you to take your rightful place on the presidential chair.
Mijnheer Borrell, ik wil u gelukwensen met uw verkiezing en ik nodig u uit officieel plaats te nemen op de voorzittersstoel.