EN

rightfully {adverb}

volume_up
rightfully (also: justly)

Context sentences for "rightfully" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEither way, Ukrainians must be brought closer to Europe, where they rightfully belong.
Hoe dan ook, de Oekraïners moeten dichter bij Europa worden gebracht, waarin ze thuishoren.
EnglishYou are emphasizing - rightfully - to what extent we need to combat fraud within the Union.
U geeft hiermee, denk ik, terecht aan hoe belangrijk het is dat de fraude binnen de Unie wordt tegengegaan.
EnglishThat apart, the Legal Affairs Committee rightfully discussed this issue and Mr Wurtz was not there.
Verder was de heer Wurtz niet aanwezig bij het debat over dit vraagstuk binnen de Commissie juridische zaken en interne markt.
EnglishOtherwise it will be difficult to ensure that we are complying with the demands which are rightfully made on the EU system.
Anders valt moeilijk te zien of wij ons houden aan de eisen die terecht aan het EU-stelsel worden gesteld.
EnglishThis is rightfully branded as a disgraceful approach by none other than one of the fathers of the euro, Professor Lámfalussy.
Deze aanpak wordt terecht gebrandmerkt als schandalig door niemand anders dan een van de vaders van de euro, professor Lamfalussy.
EnglishThis whole dispute is now subject to a technical resolution under Article 79 of the Association Agreement, which is where it rightfully belongs.
Dit hele geschil valt onder een technische resolutie van Artikel 79 van de associatieovereenkomst, en dat is ook waar het thuishoort.
EnglishThe Member States’ national forestry strategies and laws must be all-embracing, and the individual forest owner must have control of what he rightfully owns.
De nationale bosstrategieën en wetten van de lidstaten dienen in dit geval vóór te gaan, en de afzonderlijke boseigenaar dient te kunnen beslissen op basis van zijn eigendomsrecht.
EnglishMy many law-abiding Muslim fellow citizens in my own constituency would be rightfully upset if such a one-sided report were allowed to pass by without opposition.
De vele ordelievende moslimmedeburgers uit mijn eigen kiesdistrict zouden terecht ontdaan zijn, mocht een dergelijk eenzijdig verslag de kans krijgen zonder slag of stoot aangenomen te worden.
EnglishOur real objective, which is what most of our fellow citizens want, is the respect for nations and also for the lifestyle, culture and language to which they are rightfully attached.
Wat de meerderheid van onze medeburgers daadwerkelijk wil is dat de naties, de leefomgeving, de culturen en de talen waaraan ze geheel legitiem gehecht zijn, worden gerespecteerd.
EnglishWe have, however, accepted the concept of one China despite the fact that we are rightfully concerned about Taiwan's position and we oppose certain measures or the threat of them.
Wij hebben toch het concept van het ' één China-beleid? overgenomen, hoewel wij terecht bezorgd zijn over de positie van Taiwan, en zijn tegen bepaalde maatregelen of het dreigen daarmee.
EnglishAgain, how non-Nato EU states view their role and what their contribution to the defence dimension of the European Union should be is rightfully for these Member States to say.
Nogmaals, hoe EU-staten die niet tot de NAVO behoren hun rol zien en wat hun bijdrage zal zijn aan de defensiedimensie van de Europese Unie, moeten die landen in eerste instantie zelf beslissen.
EnglishNow before I dig into the different systems of collaborative consumption, I'd like to try and answer the question that every author rightfully gets asked, which is, where did this idea come from?
Voordat ik dieper in ga op de diverse systemen van samenwerkende consumptie, wil ik proberen de vraag te beantwoorden die iedere auteur terecht gesteld wordt, en dat is waar dit idee vandaan komt.