"rigid" translation into Dutch

EN

"rigid" in Dutch

EN

rigid {adjective}

volume_up
rigid (also: fixed, stiff)
How rigid is this system that the Financial Perspective gives us?
Hoe star is het systeem waarover wij op basis van de financiële vooruitzichten beschikken?
As a model, it is flexible and far from rigid, and so it deserves to be extended.
Het is een flexibel en allesbehalve star model en is daarom de moeite waard om uitgebreid te worden.
The current system is too rigid and set in its ways.
Het huidige systeem is te star en te formalistisch.
Unemployment has increased very considerably, partly because of rigid labour law.
De werkloosheid is er krachtig gestegen, voor een deel vanwege het rigide arbeidsrecht.
In my view, this is rather too rigid and imposes an unnecessary burden on industry.
Naar mijn mening is dit eigenlijk een te rigide systeem dat de industrie onnodig belast.
The Commission cannot support such a rigid approach.
De Commissie is geen voorstander van een dergelijke rigide aanpak.
And every step is very rigid and very deliberate.
Iedere stap die ik zet is stijf en zeer doelbewust.
De personeelsstructuur is te stijf.
Het is heel plat, nogal stijf.
rigid (also: hard, stiff, surly)
I again urge reconsideration of the rigid adherence to the 75 % of GDP criteria.
Ik dring er nogmaals op aan om te heroverwegen of het nodig is zo stug vast te houden aan het 75 %-criterium voor het BBP.
If this possibility does not exist, if the parities are rigid, the pressure will be displaced elsewhere and disturb the real economy.
Bestaat deze mogelijkheid niet en zijn de koersen onbuigzaam, dan zal de druk zich naar elders verplaatsen en de echte economie verstoren.
rigid (also: stiff)
The report also has no truck with any catalogue of competences, which would make cooperation far too rigid a matter.
Het verslag verwijst het idee van een lijst van bevoegdheden naar de prullenmand, omdat zoiets de samenwerking veel te stram maakt.
rigid (also: stiff)
We are now facing a year of transition, and there is the risk that if we adopt lines that are too rigid we may, so to speak, block the process instead of creating further momentum.
Dit is een overgangsjaar en het risico bestaat dat, als wij onbuigzame richtsnoeren vaststellen, wij in plaats van een heropleving een soort verlamming veroorzaken.
rigid (also: numb)
rigid (also: churlish, surly)

Synonyms (English) for "rigid":

rigid

Context sentences for "rigid" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis pact should not have rigid rules but should at least encourage stability.
Dat pact mag niet bestaan uit strenge regels maar moet de stabiliteit bevorderen.
EnglishIt is a fact that intellectual and social barriers are becoming ever more rigid.
Het is een feit dat de wetenschappelijke en de sociale kloof groter worden.
EnglishThe existing directive certainly needs updating, but we must not be too rigid.
De huidige richtlijn moet ongetwijfeld worden aangepast, maar wij mogen niet te streng zijn.
EnglishWe have introduced rigid quotas, without which no progress can be made.
Wij hebben strikte quota ingevoerd - zonder quota kunnen wij nu eenmaal niets bereiken.
EnglishWe need rigid controls and, perhaps, financial sanctions to deal with the black sheep.
Hier zijn strenge controles en wellicht financiële sancties voor de zwarte schapen vereist.
EnglishWe are fighting amongst ourselves, and our attitudes are equally rigid.
Als we zo koppig aan ons eigen gelijk blijven vasthouden, gooien we onze eigen glazen in.
EnglishSetting conditions that are too rigid is more likely to prove counter-productive.
Te strakke verplichtingen zouden contraproductief kunnen zijn.
EnglishThe rigid terms agreed at Maastricht can be revised by the Intergovernmental Conference.
De strenge eisen van Maastricht kunnen door de Intergouvernementele Conferentie worden herzien.
EnglishFirstly, the existing EU own resources system has a very rigid framework.
In de eerste plaats is het bestaande stelsel van eigen middelen van de Europese Unie zeer strak.
EnglishThis will make it impossible to authorise the rigid 15-metre buses!
Dat zal het toestaan van stijve bussen van 15 meter onmogelijk maken.
EnglishThat fixed behavior -- which is rigid and stereotyped and ends up with a meal -- changes.
Dat vaste gedrag - dat zit ingebakken en stereotiep is en eindigt met een maaltijd - verandert.
EnglishEurope is to promote a major gas programme, and we have rather fragile and rigid gas systems.
Europa wil een bijzonder belangrijk gasprogramma ten uitvoer leggen.
EnglishThat will of course make everything rather more rigid, and also to some extent less flexible.
Daardoor wordt alles uiteraard heel wat rigider en minder flexibel.
EnglishOne rigid solution in this sector will not suit everyone.
Een schematische oplossing in deze sector is niet voor alle lidstaten goed.
EnglishThat is why the PPE group will reject those amendments that prescribe an overly rigid framework.
Derhalve zal de EVP-fractie de amendementen die een te strak kader voorschrijven, verwerpen.
EnglishWe accept Amendment No 14, but with a less rigid wording, and Amendment No 16 only partially.
Wij aanvaarden amendement 14, zij het in een soepeler formulering, en een deel van amendement 16.
EnglishThis is a situation caused precisely by the basically rigid, centralist form of the EU treaties.
Deze situatie is juist het gevolg van de zeer strenge en centralistische aard van de EU-Verdragen.
EnglishThis will require adaptability and rigid budgetary discipline.
Dit vereist aanpassing en een strenge begrotingsdiscipline.
EnglishExperience has taught us that the US has far less rigid views than our own on the boundaries of acceptable behaviour.
De ervaring leert dat de VS veel ruimere opvattingen heeft van wat wel en niet kan.
EnglishThis Pact is indeed stupid, as are all decisions that are rigid.
Het is een dom Pact, zoals alle onaantastbare besluiten.