EN ring
volume_up
{noun}

ring (also: basket)
But you open one of the garage doors and there is a professional-size boxing ring inside.
Maar open een van de garage deuren en je vindt binnen een professionele boks-ring.
But as this ring rotates at about 1,700 rpm -- that's 28 times per second.
Deze ring roteert 1700 keer per minuut, dus 28 keer per seconde.
If, like me, you're wearing a gold ring, it was forged in a supernova explosion.
Als je, zoals ik, een gouden ring draagt, dan is dat goud in een supernova-explosie ontstaan.
ring (also: clique, coterie, set, junto)

Context sentences for "ring" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRing vaccination did prove effective as a way of containing the disease.
Ringvaccinatie is efficiënt gebleken, omdat de besmetting zo kon worden tegengegaan.
EnglishYou can see the red hair, and I don't know if you can see the nose ring there.
Je ziet het rosse haar en ik weet niet of jullie de neusring zien.
EnglishWhen I listen to you say ‘ prosperity, solidarity, security’, that has a nice ring to it.
Als ik u hoor zeggen u201Cwelvaart, solidariteit, veiligheidu201D, dan klinkt dat goed.
EnglishHe rules with a ring of steel around him but he is not supported by the people of Nigeria.
Hij regeert met ijzeren vuist, maar hij vindt geen steun bij de bevolking van Nigeria.
EnglishHas the Commission urged Britain for example to use ring vaccination?
Heeft de Commissie aan Engeland opgedrongen om bijvoorbeeld ringvaccinatie toe te passen?
EnglishRing vaccination has to be the way in which we look at trying to control it.
We moeten naar ringvaccinatie kijken als middel om te trachten een uitbraak in de hand te houden.
EnglishMr Cappato's rhetoric does not therefore ring in the least bit true.
Daarom slaat de retoriek van de heer Cappato de plank volledig mis.
EnglishWhat has a revolutionary ring to it now will soon seem very realistic.
Wat nu revolutionair klinkt, zal straks zeer realistisch blijken.
EnglishThis approach has the added advantage that the " Origin: EU " label has a positive ring to it.
Deze benadering heeft bovendien als voordeel dat het etiket " Oorsprong EU " positief wordt.
EnglishAs President Prodi has said, the aim of the ENP is to create a 'ring of friends '.
Zoals Commissievoorzitter Prodi heeft gezegd is het doel van het ENB een u201Cvriendenkringu201D te creëren.
EnglishI am sure those words will ring hollow in the ears of the workers hit by this decision.
Ik weet zeker dat dit loze woorden zijn in de oren van de werknemers die door dit besluit zijn getroffen.
EnglishWe must therefore see the Union as a ring of concentric circles which are interconnected.
Daarom moeten wij een Unie voor ogen houden die uit concentrische maar niet waterdichte cirkels bestaat.
EnglishAnd it's got a camera and it's got an address book and, listen, it's even got a personalized ring.
En hij heeft een camera en een adressenboek en, luister, hij heeft zelfs persoonlijke ringtones.
EnglishOtherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
Anders blijken de pretenties van de EU dat zij een mensenrechtenbeleid voert, niet meer dan holle woorden te zijn.
EnglishIt is argued that firmer guarantees and ring-fencing of funds are needed.
Er wordt beweerd dat er hardere garanties nodig zijn en dat er middelen specifiek gereserveerd moeten worden.
EnglishA key principle of the 'Ring of Friends ' is forging joint ownership.
Een van de centrale beginselen van de kring van bevriende landen is om gezamenlijk eigenaarschap te smeden.
EnglishA key principle of the 'ring of friends ' we are forging is joint ownership.
Een belangrijk beginsel van de u201Cvriendenkringu201D die we proberen te smeden, is gedeelde verantwoordelijkheid.
EnglishIt's called an Einstein ring. ~~~ Einstein predicted that, OK.
Dat heet een Einsteinring -- Einstein voorspelde het, oké.
EnglishSeveral ways of ring-fencing the Development Fund in the EU budgets have been proposed.
Er zijn verschillende manieren voorgesteld om het Ontwikkelingsfonds binnen de begrotingen van de EU te isoleren.
EnglishI would like to ring a little alarm bell about one proposal, however.
Er is een amendement waarvoor ik wil waarschuwen.