"to salute" translation into Dutch

EN

"to salute" in Dutch

NL

"saluut" in English

EN

to salute {verb}

volume_up
to salute
Ik breng ze vandaag een plechtige groet in dit Parlement.
I salute all of you as activists in that quest and urge you to embrace and hold dear the arts in your work, whatever your purpose may be.
Ik groet u allen als activisten in die zoektocht en dring er bij u op aan kunst te omarmen en koesteren in uw werk, wat uw doel ook mag zijn.
So this -- the perfect solution for time-starved professionals who want to, you know, salute the sun, but only want to give over about 20 minutes to it.
Dus dit -- de perfecte oplossing voor professionals in tijdsnood die, u weet wel, de zon willen groeten, maar hier slechts 20 minuten aan willen spenderen.
to salute (also: to welcome)
We salute the firm and considered attitude of the United States government.
Wij begroeten de standvastige en omzichtige opstelling van de regering van de Verenigde Staten.
Mr President, I, too, want to welcome and salute members of the McCartney family, who continue their crusade for justice outside Ireland and within it.
-- Mijnheer de Voorzitter, ook ik verwelkom en begroet de leden van de familie McCartney die hun kruistocht voor gerechtigheid zowel in Ierland als erbuiten voortzetten.
In Finland, an honorary company of the Finnish army was saluting the new President of the Republic, with the words " Good morning, Madam President. "
Daarop begroette de erewacht van het Finse leger de nieuwe president van Finland met de woorden: " Goedendag, mevrouw de president van de republiek ".
to salute
And saluting the captain makes him a target for Germans.
Als je voor de kapitein salueert, wordt hij 'n doel.
NL

saluut {de}

volume_up

Context sentences for "to salute" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHere in the European Parliament we are proud to salute our colleague John Hume.
Hier in het Europees Parlement zijn wij er trots op onze collega John Hume te huldigen.
EnglishI personally salute Unison, the trade union, for campaigning on this issue.
Persoonlijk ben ik de vakbond Unison dankbaar voor zijn campagne inzake deze kwestie.
EnglishOn behalf of my group I salute the progress which has been made there.
Namens mijn fractie verwelkom ik de vorderingen die er op dit gebied zijn gemaakt.
EnglishLastly, but not least, I salute the courage of the East Timorese people.
Last but not least breng ik hulde aan het Oost-Timorese volk voor zijn moed.
EnglishI believe that we must salute his coherent and serious political track record.
Ik vind dat zijn coherente en onberispelijke politieke loopbaan een woord van lof verdient.
EnglishI salute your determination to pursue a policy of inclusion across Europe.
Ik ben blij met uw vastberadenheid om in heel Europa een beleid van integratie te voeren.
EnglishI salute their courage and bravery in endeavouring to get justice for their brother.
Ik huldig hun moed bij hun streven naar gerechtigheid voor hun broer.
EnglishThis House is well served by many officials and I salute them for it.
Dit Huis kan bouwen op veel verdienstelijke ambtenaren en ik breng hen hierbij hulde.
EnglishI share and salute the headline goal, but I wonder what is its measurable content?
Ik ben het van harte eens met dit hoofddoel, maar ik vraag me af wat de meetbare inhoud ervan is.
EnglishWe salute the firm and considered attitude of the United States government.
Wij begroeten de standvastige en omzichtige opstelling van de regering van de Verenigde Staten.
EnglishWe all salute, in particular, the work that you have done to improve relations with North Korea.
Wij prijzen u allen met name om uw inspanningen voor een toenadering met Noord-Korea.
EnglishToday your voice is the common currency and we salute you for that.
Vandaag is wat u destijds voorstond gemeengoed geworden en daarvoor verdient u alle lof.
EnglishI agree with him about fruit juice and I certainly salute his motives.
Ik ben het met hem eens wat betreft vruchtensap en zijn beweegredenen zijn absoluut te prijzen.
EnglishI salute Prime Minister Howard of Australia's robust and courageous stance over this issue.
Ik huldig de krachtige en moedige houding van premier Howard van Australië inzake deze kwestie.
EnglishI salute King Hussein, I salute President Mubarak of Egypt.
Ik breng hulde aan koning Hoessein, ik breng hulde aan president Moebarak van Egypte.
EnglishWe salute the ongoing commitment of Commissioner Papoutsis to renewable energy.
Wij vinden het goed dat de heer Papoutsis zich voor de aanwending van hernieuwbare energie blijft inzetten.
EnglishI salute the balance and leadership that Karl von Wogau has brought to it.
Ik heb bewondering voor de besliste en evenwichtige wijze waarop de heer von Wogau het heeft opgesteld.
EnglishI salute the motion for a resolution that you will adopt tomorrow.
Ik verwelkom de ontwerpresolutie die u morgen zult goedkeuren.
EnglishMr President, I salute the rapporteur for his efforts.
Mijnheer de Voorzitter, ik respecteer de inspanningen van de rapporteur.
EnglishI salute Mr Schnellhardt for his report and diligence.
Ik feliciteer de heer Schnellhardt met zijn verslag en zijn harde werk.

Synonyms (English) for "salutation":

salutation