"sea transport" translation into Dutch

EN

"sea transport" in Dutch

EN

sea transport {noun}

volume_up
sea transport (also: maritime transport, maritime traffic)
volume_up
zeevervoer {het}
Our citizens deserve the best of safeguards in sea transport.
Onze burgers verdienen de beste veiligheidsmaatregelen die er zijn op het gebied van zeevervoer.
Also, from the environmental point of view, sea transport offers unrivalled benefits.
Bovendien is het boven elke twijfel verheven dat het zeevervoer voordelen met zich meebrengt voor het milieu.
In addition to improving rail and sea transport competitiveness, we also need to take other action.
Naast het verbeteren van de concurrentiepositie van de spoorwegen en het zeevervoer zijn ook andere maatregelen nodig.

Context sentences for "sea transport" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTransport by sea accounts for 90 percent of transport to countries outside the Union.
De zeevaart dekt 90 % van het vervoer naar landen buiten de Unie.
EnglishSuch data would really make it possible to work on the shift to sea transport.
Dergelijke gegevens zouden de mogelijkheid bieden er werk van te maken om die goederen over zee te vervoeren.
EnglishWhen will we see ecotaxes levied on the carriage of goods, particularly in relation to sea transport?
Waar blijven de milieuheffingen op goederenvervoer, met name over zee?
EnglishBuses are not ferries – indeed they are not – but transport is transport, by sea and by land.
Bussen zijn geen veerboten - allicht zijn ze dat niet - maar vervoer is vervoer, op zee of over land.
EnglishAlso, from the environmental point of view, sea transport offers unrivalled benefits.
Bovendien is het boven elke twijfel verheven dat het zeevervoer voordelen met zich meebrengt voor het milieu.
EnglishOur citizens deserve the best of safeguards in sea transport.
Onze burgers verdienen de beste veiligheidsmaatregelen die er zijn op het gebied van zeevervoer.
EnglishA certain complacency has arisen in this field, similar to that found in transport by sea.
Op dit terrein heeft zich een gedoogcultuur ontwikkeld, vergelijkbaar met de situatie in de zeescheepvaart.
EnglishThis is equally true of transport by sea, and so EU Directive 93/ 75/ EEC is a necessary instrument of law.
Dit geldt ook voor het zeevervoer en daarom is richtlijn 93/75/EEG een noodzakelijk instrument.
English European laws or framework laws may lay down appropriate measures for sea and air transport.
    Bij Europese wet of kaderwet kunnen passende maatregelen worden vastgesteld voor de zeevaart en de luchtvaart.
EnglishUnder this heading, cofinancing is possible for investments in sea and air transport infrastructures.
Zodoende kan co-financiering plaatsvinden voor investeringen in de infrastructuur van zee- en luchtvervoer.
EnglishSea and air transport form part of the service sector.
Het zee- of luchtvervoer behoort tot de dienstensector.
EnglishIn addition to improving rail and sea transport competitiveness, we also need to take other action.
Naast het verbeteren van de concurrentiepositie van de spoorwegen en het zeevervoer zijn ook andere maatregelen nodig.
EnglishThe first refers to the policy on sea-transport and renovation of the port network which is not exactly highlighted.
Ten eerste over het zeevervoerbeleid en de hernieuwing van het havennetwerk dat niet erg bekrachtigd lijkt.
EnglishIt is, of course, the responsibility of policies, and therefore our responsibility, to guarantee the safety of sea transport.
Natuurlijk is het de plicht van de politiek, en dus van ons, om voor veilig scheepvaartverkeer te zorgen.
EnglishEven without a port directive, this short-distance sea transport appears to have skyrocketed already in recent years.
Ook zonder havenrichtlijn blijkt dit zeevervoer over de korte afstand de laatste jaren al sterk te zijn gegroeid.
EnglishSea transport is our road and bridge to mainland United Kingdom and further to mainland continental Europe.
Het zeevervoer is onze weg en brug naar het hoofdeiland van het Verenigd Koninkrijk en verder naar het vasteland van het Europese continent.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, yes, we do want more transport by sea, but not if it is unsafe.
-- Geachte Voorzitter, collega's, mevrouw de commissaris, we willen inderdaad meer vervoer over zee, maar niet op een onveilige manier.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, the main concern of this report is to make sea transport more flexible and attractive.
Mevrouw de Voorzitter, geachte collega's, dit verslag beoogt hoofdzakelijk het zeevervoer soepeler en aantrekkelijker te maken.
EnglishMr President, sea transport and its importance have been discussed on numerous occasions in this Chamber.
Mijnheer de Voorzitter, wij hebben het hier in deze plenaire vergadering al vaak gehad over het vervoer over zee en het belang van deze vervoersvorm.
EnglishFor that, the Member States need aid to improve the economic competitiveness of sea, river and rail transport.
Hiertoe hebben de lidstaten steun nodig om de economische concurrentiekracht van het vervoer over zee, de binnenwateren of per spoor te verbeteren.

Similar translations for "sea transport" in Dutch

sea adjective
sea noun
Dutch
transport noun
rail transport noun
to transport verb
sea dog noun
sea bream noun
sea level noun
Other dictionary words