"to seem" translation into Dutch

EN

"to seem" in Dutch

EN to seem
volume_up
[seemed|seemed] {verb}

Now, flutes may seem ... the distribution of flutes may seem a trivial case.
Fluiten lijken... de verdeling van fluiten lijkt een triviale zaak.
Over the last few decades these hindrances seem to have been broken through.
De laatste tientallen jaren lijken deze belemmeringen te zijn doorbroken.
Hence, exceptions for emergency situations seem completely redundant.
Uitzonderingen voor noodsituaties lijken me ook volstrekt overbodig.
It may seem odd to seek non-proliferation by building two new nuclear facilities.
Het kan vreemd voorkomen een niet-proliferatie na te streven met twee nieuwe kerncentrales te bouwen.
Now, if these ideas seem familiar or perhaps even a little dated, that's great; they should seem familiar.
Als deze ideeën je bekend voorkomen of zelfs wat uit de tijd zijn, dan is dat fantastisch: ze zouden je bekend moeten voorkomen.
It does not seem that much readjustment of the PHARE programme would be needed here.
Het PHARE-programma behoeft naar het voorkomt hier geen belangrijke relocatie.
But then also many people on the far right who seem to benefit from propaganda.
Maar ook mensen helemaal rechts, die schijnen te profiteren van propaganda.
We seem to be moving away from that at present in environmental policy.
In het milieubeleid schijnen wij ons momenteel daarvan te distantiëren.
However, some Member States do not seem to be as convinced as we are.
Enkele lidstaten schijnen daar echter niet even sterk van overtuigd te zijn als wij.
Dit kan allemaal erg duister overkomen.
However, this provision for referral to the Bureau must not seem to negate immediately what has just been adopted.
Maar deze terugverwijzing naar het Bureau mag niet overkomen als de ontkenning van hetgeen waarvoor gestemd is.
I am sure to a lot of people it seems quite comical but it is an extremely serious issue.
Een en ander zal bij een heleboel mensen ongetwijfeld komisch overkomen, maar in wezen gaat het hier om een bloedserieuze zaak.
to seem

Context sentences for "to seem" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Dit lijkt niet erg democratisch en bemoeilijkt vaak de samenwerking en acceptatie.
EnglishThis does not seem to me to be an impressive result for the Austrian Presidency.
Mijns inziens is dit geen geweldig resultaat voor het Oostenrijks voorzitterschap.
EnglishAs a rule, all European institutions seem to be regarded with general suspicion.
Per definitie lijkt elke Europese instelling met wantrouwen te worden bekeken.
EnglishThe first steps, taken in the Council at least, do not seem particularly promising.
Ik vind de eerste stappen, in ieder geval die van de Raad, niet zo veelbelovend.
EnglishI am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
Helaas is de heer Fatuzzo vandaag niet aanwezig en blijkbaar moet ik hem vervangen.
EnglishEuropean bus measurements may seem a trivial matter, but it is no such thing.
Europese maten voor bussen lijkt een triviale zaak, maar zo is het helemaal niet.
EnglishThese are the reasons why Amendments Nos. 3 and 4 do not seem acceptable to us.
Dit zijn de redenen waarom wij de amendementen 3 en 4 niet kunnen aanvaarden.
EnglishIt may not seem that, but if you were a microwave, this is how you would view it.
Daar lijkt het misschien niet op, maar als je een microgolf was, zou je het zo zien.
EnglishMoreover, the French police do not seem to have heard of credit cards yet.
Bovendien schijnt de Franse politie nog nooit gehoord te hebben van creditcards.
EnglishIt would seem that European leaders are concerned about illegal immigration.
-- Het lijkt erop dat de illegale immigratie de Europese leiders zorgen baart.
EnglishThis does of course seem miserly compared with the billions from the United States.
Natuurlijk lijkt dat armzalig, vergeleken met de miljarden van de Verenigde Staten.
EnglishIt does not seem that much readjustment of the PHARE programme would be needed here.
Het PHARE-programma behoeft naar het voorkomt hier geen belangrijke relocatie.
EnglishThere does not seem to be any emphasis on the fight against AIDS in the programme.
In het programma lijkt er geen nadruk te liggen op de bestrijding van aids.
EnglishSome of the amendments which have been retabled seem to be just plain wrong.
Sommige amendementen die opnieuw zijn ingediend, zijn mijns inziens domweg onjuist.
EnglishThey seem to be able to come out to Brussels and brainwash the people there.
Men is schijnbaar in staat om naar Brussel te gaan en de mensen daar te overtuigen.
EnglishThis point does not seem to be reflected in the conclusions of the Barcelona Summit.
Maar hierover wordt in de conclusies van de Top van Barcelona met geen woord gerept.
EnglishI still fail to understand why two yardsticks always seem to apply here.
Ik begrijp nog steeds niet waarom hier steeds weer met twee maten wordt gemeten.
EnglishThis material actually has some traits that make it seem almost too good to be true.
Dit materiaal heeft een aantal eigenschappen die bijna te mooi zijn om waar te zijn.
EnglishThe Commission approach on this is somewhat different and would seem to be more neutral.
Op dit punt is de aanpak van de Commissie iets anders en wellicht wat neutraler.
EnglishThis is not a matter of my personal preference, even though it might seem so at times.
Dit is geen kwestie die mij persoonlijk aangaat, hoewel het soms zo wordt opgevat.