EN

select {adjective}

volume_up
select (also: elected)
That signifies that this cuvée has been specially selected by that hotel or restaurant for its customers.
Daarmee bedoelt men dat die wijn door het hotel of restaurant speciaal voor zijn klanten is uitgezocht.
You, Mr Prodi, were selected by the Heads of Government and your appointment was confirmed by us.
Mijnheer Prodi, u bent door de regeringsleiders uitgekozen en door ons bekrachtigd.
And they have Le Mans selected for their large return.
En ze hebben Le Mans uitgekozen voor hun grote comeback.
It is simply said that this administrative procedural law will not be created, but rather demands will be selected.
De Commissie zegt gewoon dat er geen administratief procesrecht komt, maar er vorderingen zullen worden uitgekozen.
NL

select {adjective}

volume_up

Context sentences for "select" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe select a few fellows every year and we have them work with city governments.
We selecteren elk jaar een paar fellows en laten ze werken binnen stedelijke overheden.
EnglishFurthermore, they must select and use a number of public procurement requirements.
Daarnaast moeten zij een aantal vereisten voor overheidsopdrachten selecteren en gebruiken.
EnglishYou can select according to age, education, length, hair colour and such like.
Leeftijd, opleiding, lengte, kleur haar en dergelijke kun je kiezen.
EnglishUnder those circumstances it is hardly appropriate to select just a few countries.
Het is daarom amper gepast om slechts een paar landen uit te kiezen.
EnglishIt is a small and select band of us who are involved in this very specialized area.
Slechts een kleine, selecte groep van ons is bij dit zeer gespecialiseerde gebied betrokken.
EnglishBut I grant the Commission the freedom and wisdom to select another date.
Maar ik gun de vrijheid en de wijsheid ook aan de Commissie om een andere datum te kiezen.
EnglishThe question of how we should select or elect members to that council.
De vraag hoe de leden van de raad moeten worden geselecteerd en gekozen..
EnglishIn Italy, when we select the Finance Minister, we give him a medical examination.
Als wij in Italië een minister van Financiën nodig hebben, organiseren wij een medisch onderzoek.
EnglishSecretary-General, I would venture to hope that you will select this candidate.
Mijnheer de secretaris-generaal, ik spreek hierbij de wens uit dat uw keus valt op deze kandidaat.
EnglishThe House of Commons Trade and Industry Select Committee was critical of the culture of secrecy.
De Lagerhuiscommissie voor handel en industrie leverde kritiek op de geheimdoenerij.
EnglishA transparent framework is required within which the delegations select the right projects.
Er is een transparant kader nodig waarbinnen de delegaties de juiste projecten selecteren.
EnglishOn the issue of how to select them, we believe that competition should prevail.
Wij zijn van mening dat deze steden voornamelijk op basis van competitie moeten worden geselecteerd.
EnglishAnd just remember, what we are talking about here is a'select committee ' of the European Parliament.
Let wel, het gaat hier om een " select committee " van het Europees Parlement.
EnglishMany reasons can be identified, but I shall select just a few of them.
Er zijn vele redenen aan te wijzen; ik noem er slechts een aantal.
EnglishFirst thing that you do is you select a star in the night sky, if you're telling time at night.
Eerst moet je een ster aan de nachtelijke hemel kiezen als je 's nachts de tijd wil weten.
EnglishIt starts to select out for those bad, aggressive cells, what we call clonal selection.
Het begint met het selecteren van die slechte, agressieve cellen, wat wij noemen klonale selectie.
EnglishI cannot go into much detail here as to why we cannot, but I will select a few examples.
Ik kan nu niet in detail uitleggen waarom niet, maar licht dat voor enkele amendementen toch toe.
EnglishOften these reforms are the sole responsibility of a few select civil servants.
De verantwoordelijkheid voor dergelijke hervormingen berust echter vaak bij een beperkt aantal ambtenaren.
EnglishThey will select the pacts and they will inform the Commission.
Zij kiezen de pacten uit en zij houden de Commissie op de hoogte.
EnglishTo select number one, you can press one or say "number one."
Om nummer een te selecteren, druk je op een of zeg je "nummer een".