"self" translation into Dutch

EN

"self" in Dutch

EN self
volume_up
{noun}

self
volume_up
ik {de}
Now this is a direct conflict between the experiencing self and the remembering self.
Wel, dit is een rechtstreeks conflict tussen het ervarende en het herinnerende ik.
In conclusion, the key element is that of the inclusion of the self-employed.
Tot slot wens ik te onderstrepen dat de opname van zelfstandigen het centrale punt is.
So we have the remembering self and the experiencing self, and they're really quite distinct.
We hebben dus het herinnerende ik en het ervarende ik en die zijn echt helemaal verschillend.
All this requires a very self-confident, objective and persuasive personality capable of engaging in the debate, not only within the ECB.
Niet alleen met het oog op de discussies die worden gevoerd binnen de ECB hebben we dus een zeer zelfbewuste, objectieve en overtuigende persoonlijkheid nodig.
Only the wealth of our minds is, not the very fact that we have a self that we can refer to our own existence,
Dat geldt alleen voor de rijkdom van onze geest, niet voor het feit dat we een zelf hebben dat we in verband kunnen brengen met ons bestaan, en dat we een gevoel van persoonlijkheid hebben.
Education is not just about information and skills gathering, but also personal development, in the shape, for example, of a healthy sense of self-worth.
In het onderwijs is er behalve van het verwerven van kennis en vaardigheden ook sprake van de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid, onder andere van een gezond zelfbeeld.
self (also: ego)
volume_up
ego {het}
He said, "That is the battle of the self, the battle of the ego."
Hij zei, "Dat is de strijd van de zelf, de strijd van het ego."

Synonyms (English) for "self":

self
English

Context sentences for "self" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRight now, the idea of self-determination is present in the Basque people's mind.
Op dit moment leeft het idee van zelfbeschikking onder de Baskische bevolking.
EnglishWe will nevertheless respect the Ukrainian people ’ s right of self-determination.
Wij respecteren echter het staatkundig zelfbeschikkingsrecht van de Oekraïners.
EnglishThis may become the first positive example of self-regulation in the European Union.
Dit kan een eerste goed voorbeeld worden van zelfregulering in de Europese Unie.
EnglishWe would also need to respect the concerned country ’ s right to self-determination.
Wij moeten ook het zelfbeschikkingsrecht van betrokken derde landen respecteren.
EnglishThere must be mechanisms of self-organization inside the universe that make things.
Er moeten mechanismes van zelforganisatie zijn die in dat universum dingen maken.
EnglishThe self-cleaning capacity of a lake and that of a sea are clearly different.
Het zelfreinigend vermogen van een meer en van een zee is duidelijk verschillend.
EnglishThat also - and perhaps mainly - applies to the position of the self-employed.
Dat geldt ook en misschien zelfs vooral voor de positie van de zelfstandigen.
EnglishThe agriculture budget is neither a self-service shop nor a high-yielding dairy cow.
De landbouwbegroting is geen zelfbedieningswinkel en ook geen weelderige melkkoe.
EnglishWe support the right of the Chechen people to self-determination even more strongly.
Nog sterker steunen wij het recht van het Tsjetsjeense volk op zelfbeschikking.
EnglishThis is certainly the kind of issue in which national self-interest can be harmful.
Dit is zeker een van de gebieden waar nationaal egoïsme schade kan aanrichten.
EnglishAnd in fact at this age it is substantially controlling its own self-development.
Op deze leeftijd sturen de hersenen in aanzienlijke mate de zelfontplooiing.
EnglishIt is simply premature to be discussing increased levels of self-generated resources.
Daarom komt de discussie van vandaag over hogere eigen middelen gewoon te vroeg.
EnglishAnd the third insight is that we're not primarily self-contained individuals.
Het derde inzicht is dat we niet primair op zichzelf staande individuen zijn.
EnglishSo, cure for self-importance, way to sort of make us feel the Darwinian idea.
Middel tegen verwaandheid, manier om ons de Darwiniaanse idee te doen voelen.
EnglishNumber three, the 99 stones all have within them a mechanism that self-updates.
Nummer drie: De 99 stenen hebben alle vanbinnen een mechanisme dat zichzelf bijwerkt.
EnglishWe choose not to choose, even when it goes against our best self-interests.
We kiezen ervoor om niet te kiezen, zelfs als dat tegen ons eigenbelang ingaat.
EnglishThe European Parliament's current resolutions are nothing short of self-censorship.
Het Europees Parlement bedrijft met zijn huidige resolutie regelrechte zelfcensuur.
EnglishThe main issue, however, concerns these countries'self-sufficiency in food.
Maar de hamvraag blijft of een land in zijn eigen voedselbehoefte kan voorzien.
EnglishWe must create conditions which encourage self-starting and independent initiative.
Wij moeten omstandigheden creëren die aanzetten tot initiatief en dynamisme.
EnglishThe point of departure must, however, be self-determination on the part of the people.
Hierbij moet het uitgangspunt echter altijd de zelfbeschikking van het volk zijn.