"senseless" translation into Dutch

EN

"senseless" in Dutch

EN senseless
volume_up
{adjective}

senseless (also: numb, unconscious, knocked out)
senseless (also: absurd, daffy, foolish, mindless)
volume_up
dwaas {adj.}
It seems to me quite senseless that animals should have to suffer so that yet more cosmetics can be produced.
Ik vind het überhaupt onzinnig dat dieren moeten lijden voor de vervaardiging van weer nieuwe cosmetica.
Well, then, I believe that the notion that budgetary discipline and monetary stability are sufficient to survive in the world of economics is a senseless one.
Dat begrotingsdiscipline en monetaire stabiliteit voldoende zijn om in de wereld van de economie te kunnen blijven meedraaien, vind ik onzinnig.
This was senseless and a terrible tragedy for his family, friends and colleagues from the church.
Dit was zinloos en was een verschrikkelijke tragedie voor zijn familie, vrienden en collega's in de kerk.
The people of Africa do not deserve such suffering, such large-scale and senseless death.
De Afrikaanse bevolking heeft zoveel lijden, zoveel zinloos sterven niet verdiend.
If we realise there is an environmental problem and we do not do anything about it, then the whole process is senseless.
Als we ons realiseren dat er een milieuprobleem is en we doen er niets aan, dan is het hele proces zinloos.
senseless (also: foolish, silly)
volume_up
onwijs {adj.}
senseless

Context sentences for "senseless" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAllow me to assist you...... instead of beat you senseless, like some cops would.
Laat me u even helpen...... inplaats van u te molesteren, zoals sommige agenten doen.
EnglishThis is a fallacy intended to sharpen the senseless war against drug abuse.
Dit is een drogreden om de zinloze oorlog tegen drugsgebruik aan te scherpen.
EnglishMr President, I shall certainly not vote for these senseless resolutions.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal deze onzinnige resoluties zeker mijn stem onthouden.
EnglishThe murder of the Nuncio is one of the latest acts of senseless violence.
De moord op de nuntius is een van de laatste zinloze gewelddaden.
EnglishBut arbitrary, senseless compulsory distillation should not be the rule.
Er mag in geen geval een willekeurige niet-gereguleerde verplichte distillatie worden ingevoerd.
EnglishAnything else would of course be a senseless waste of resources.
Een andere oplossing zou ook een absurde verkwisting van middelen zijn.
EnglishImmigration, obviously, and the senseless opening up of the frontiers.
Door immigratie en de onredelijke openstelling van de grenzen.
EnglishIt would land on the list of senseless decisions and that list is already long enough.
Als dat niet gebeurt, belandt het op de lijst met onzinnige besluiten en die lijst is sowieso al lang genoeg.
EnglishIt would be senseless to expect the 'finished product ', as it were, when we have only just taken the first step.
Het heeft geen zin bij de eerste stap meteen het eindprodukt te verwachten.
EnglishAre you aware of the senseless, wholesale slaughter... of the flatulating, acid-spitting Zumzizeroo?
Bent u zich bewust van de nutteloze, uitverkoop slachtpartij... van de dikker wordende, zuur spuggende Zumzizeroo?
EnglishMadam President, after the cease-fire, the senseless war between Ethiopia and Eritrea has broken out once again.
Mevrouw de Voorzitter, tussen Ethiopië en Eritrea is na het staakt- het-vuren die onzinnige oorlog opnieuw uitgebroken.
EnglishSome participants in this discussion, particularly those from the world of industry, claim that it is a senseless proposal.
Sommige deelnemers aan de discussie, met name uit het bedrijfsleven, beweren dat dit een belachelijk voorstel is.
EnglishIt is incumbent upon us to find a better way rather than witness the senseless slaughter we have recently seen.
Het is onze verantwoordelijkheid om een betere manier te vinden dan de zinloze slachtpartij waarvan we onlangs getuige waren.
EnglishEnd the dirty dollars and the hot money and we will really put a stop to the senseless and needless deaths.
Met het blokkeren van zwarte dollars en onrechtmatig verkregen gelden kunnen wij daadwerkelijk een einde maken aan de reeks zinloze drugsslachtoffers.
EnglishThe market regulation for fruit and vegetables has finally set workable limits on this senseless waste of taxpayers ' money.
In de marktordening voor groenten en fruit zijn eindelijk effectieve grenzen gesteld aan deze zinloze verspilling van belastinggelden.
EnglishThe Presidency has condemned the recent bomb attacks in various places in Turkey, and regards them as senseless terrorist acts.
Het voorzitterschap heeft de recente bomaanslagen in verscheidene plaatsen in Turkije veroordeeld en als onzinnige terreurdaden bestempeld.
EnglishIt has been caused by the senseless opening of borders, overly high taxation and the pointless race for extreme levels of production.
De oorzaak is te vinden in de onredelijke openstelling van de grenzen, de overdreven fiscaliteit, het onredelijk najagen van enorme winsten.
English He beat me senseless.
EnglishIt would be even more senseless in the case of a risk technology to call only for liability without making it compulsory to have insurance.
Nog dwazer is het voor een risicotechnologie alleen de aansprakelijkheid te eisen, maar het verzekeringsbewijs niet verplicht te stellen.
EnglishSo we must not lose ourselves in a senseless debate on the differences between ‘ of general interest’ and ‘ general economic interest’.
We mogen onszelf dus niet verliezen in een nutteloos debat over de verschillen tussen ` van algemeen belang ' en ` van algemeen economisch belang '.