"to set back" translation into Dutch

EN

"to set back" in Dutch

Context sentences for "to set back" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd that, of course, that set back the progress of radio astronomy by about 20 years.
Die uitspraken hebben de vooruitgang van de radio-astronomie met wel twintig jaar teruggezet.
EnglishNot to do so will I believe be perceived as a considerable set-back.
Als dat niet gebeurt, zal men dat als een ernstige terugval beschouwen.
EnglishIt is therefore appropriate to set the debate back in its true context.
Derhalve moeten wij de tabak in de juiste context plaatsen.
EnglishYou put a virus in an FBl program and set it back two years.
Je stopte een virus in FBl software en het heeft daar 2 jaar gezeten.
EnglishI must recall that, at its initiative, surveillance over employment was set up back in 1995.
Ik wijs u erop dat er op haar initiatief in1995 al een waarnemingscentrum voor de werkgelegenheid is opgericht.
EnglishThis terrible act of violence has set Kosovo back a long way.
Dit vreselijke geweld is een zware klap voor Kosovo.
EnglishThe tiny reluctant step taken by the committee is either held up or set back by these amendments.
Het kleine stapje dat de Commissie schoorvoetend zet, wordt door deze amendementen weer uitgesteld of teruggedraaid.
EnglishThat would set back accessibility for those citizens I mentioned earlier by several years.
Daardoor wordt de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor de burgers die ik hiervoor noemde een paar jaar teruggezet.
EnglishThe right of veto could set us back even further.
Het vetorecht zou ons nog verder kunnen terugwerpen.
EnglishEconomic development in these countries appears to have been set back years, perhaps decades.
Het ziet ernaar uit dat de economische ontwikkeling van de getroffen landen vele jaren en misschien zelfs tientallen jaren is teruggedraaid.
EnglishThat is now our task as the EU: to continue to help and support these forces as they set Turkey back on the right road again.
Dat is nu onze taak als EU: deze krachten blijven helpen en steunen om Turkije weer in het juiste spoor te krijgen.
EnglishI gotta go back and set things right.
EnglishThe destruction of many businesses and of the infrastructure in these regions has set the areas ' development back by years.
Door de verwoesting van vele bedrijven en de infrastructuur is de ontwikkeling van deze gebieden vele jaren teruggezet.
EnglishThat delay set us back years.
EnglishI was rather set back to hear the President-in-Office make the statement that there were no proposals before the Council.
Ik was nogal verbijsterd toen ik de fungerend voorzitter van de Raad hoorde verklaren dat bij de Raad geen voorstellen ter tafel liggen.
EnglishA bad example is the recent catch restriction imposed on Dutch fishermen for plaice and sole, which will set them back EUR 35 million.
Een slecht voorbeeld is de recente vangstbeperking voor de Nederlandse vissers op schol en tong, die hun 35 miljoen euro gaat kosten.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, Commissioner, we should set this debate back in the general context of the reform of the CAP.
Mevrouw de Voorzitter, geachte collega's, waarde commissaris, dit debat moet opnieuw worden geplaatst in de algemene context van de hervorming van het GLB.
EnglishI do not want to see a repeat of the Cancun round of WTO talks, which was a lost opportunity and, indeed, set progress back in this regard by at least two years.
Ik zie liever geen herhaling van de Cancun-ronde, die een verloren kans was en waarmee we in dit opzicht twee jaar hebben verspeeld.
EnglishThese countries need to know when they are moving closer to the European Union, when stagnation is setting in, and when, indeed, their progress is being set back.
De landen moeten weten of zij zich in de richting van de Europese Unie bewegen of dat er sprake is van stilstand of zelfs achteruitgang.
EnglishRegionalisation is essential for my country; anything less would set us back decades and run counter to Treaty objectives.
Regionalisatie is voor mijn land van essentieel belang: een beleid dat daarin niet voorziet zou ons tientallen jaren terugzetten in de geschiedenis en bovendien in strijd zijn met het Verdrag.

Similar translations for "to set back" in Dutch

back noun
back adverb
back adjective
Other dictionary words