EN

set up {adjective}

volume_up
set up (also: founded)
The Convention was not set up specifically to draft a constitution for Europe.
De Conventie werd niet speciaal opgericht om een Europese grondwet op te stellen.
It is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Wij hebben deze originele instelling opgericht voor het overleg met de Commissie.
This agency will of course be set up at the expense of European taxpayers.
Uiteraard wordt dit bureau opgericht op kosten van de Europese belastingbetaler.

Context sentences for "set up" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is important that the applicant countries are not set up against each other.
Het is belangrijk dat de kandidaat-landen niet tegenover elkaar komen te staan.
EnglishIt is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Wij hebben deze originele instelling opgericht voor het overleg met de Commissie.
EnglishIt has been suggested that a new agency should be set up to tackle this problem.
Er is geopperd een nieuwe instelling op te richten die dit probleem moet aanpakken.
EnglishThe Convention was not set up specifically to draft a constitution for Europe.
De Conventie werd niet speciaal opgericht om een Europese grondwet op te stellen.
EnglishThe proposal to set up a European public prosecutor service is a very sensitive one.
Het voorstel om een Europees openbaar ministerie in te voeren ligt erg gevoelig.
EnglishA coordination group is being set up between the Commission and the Member States.
Er is een gezamenlijke coördinatiegroep van Commissie en lidstaten in de maak.
EnglishThe British parliament has set up a committee and is investigating the matter.
Het Brits parlement heeft een commissie ingesteld en onderzoekt het vraagstuk.
EnglishA Convention was set up, in which I myself had the pleasure of participating.
Er is een Conventie ingesteld, waarin ik tot mijn genoegen zitting mocht nemen.
EnglishI would call upon the Council actually to set up such an EU emergency service.
Ik wil de Raad aansporen om werkelijk zo'n reddingsdienst van de EU op te richten.
EnglishWe therefore very much support the proposal to set up an advisory committee.
In dit opzicht staan we volledig achter de oprichting van een raadgevend comité.
EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Geen enkel constitutioneel hof kan zich boven het Gemeenschapsrecht stellen.
EnglishThat is why I agree with you that we should set up a scientific research centre.
Daarom geef ik u gelijk: wij moeten een wetenschappelijk onderzoekscentrum oprichten.
EnglishNo rules are laid down for compelling the Member States to set up registers.
Er komen geen bindende regels voor de lidstaten voor het opstellen van registers.
EnglishWhy should a business have to set up four offices and pay a EUR 500 000 deposit?
Waarom moet een bedrijf vier kantoren openen en een borgsom van 500 000 euro betalen?
EnglishThe right thing to do is to set up programmes and help them with their repatriation.
Het is goed om programma's op te stellen en hen bij hun repatriëring te helpen.
EnglishSo the wingsuit is set up to deliberately release smoke so that you can be tracked.
De wingsuit is geprepareerd om rook te produceren zodat je gevolgd kan worden.
EnglishThe Liberal Group unanimously endorses the call for such a court to be set up.
De liberale fractie staat unaniem achter de eis voor een dergelijk tribunaal.
EnglishIn Helsinki a standing committee on political and security matters was set up.
In Helsinki werd een permanent comité voor politieke en veiligheidszaken opgericht.
EnglishIt would be highly desirable if we could set up one single large committee.
Het zou een hele goede zaak zijn als er uiteindelijk één groot comité zou komen.
EnglishWhat, also, will be the role of the food authorities which you are about to set up?
Wat is ook straks de rol van de voedselautoriteiten die u zal gaan oprichten?

Similar translations for "set up" in Dutch

up adjective
up adverb
up preposition
Dutch
set noun
set adjective
Dutch