EN

severely {adverb}

volume_up
The ACP-EU Joint Parliamentary Assembly has also been severely disrupted.
De Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU is ook danig verstoord.
After all, the measure would be severely restricted in its effectiveness if this regulation only related to EU carriers.
De effectiviteit van de maatregel zou immers danig worden beperkt indien deze regeling alleen op EU-carriers betrekking zou hebben.

Context sentences for "severely" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThose who deal in human beings must be punished severely and without tolerance.
Als iemand in mensen handelt, moet die streng en meedogenloos worden gestraft.
EnglishAs we know, the present energy market in the European Union is severely distorted.
Zoals wij weten, is de huidige energiemarkt in de Europese Unie ernstig verstoord.
EnglishIf those amendments are retained the package will be severely undermined.
Als deze amendementen worden gehandhaafd, wordt het pakket ernstig ondermijnd.
EnglishThis has regularly been severely - and rightly - criticised in the past.
Hierop is in het verleden regelmatig ernstige - en terechte - kritiek geuit.
EnglishPersonally, I regret this and I believe that it will be severely judged.
Persoonlijk betreur ik dit, en ik denk dat dit streng zal worden beoordeeld.
EnglishCertainly in Finland and a number of other Member States it has been severely criticized.
In Finland, maar ook in bepaalde andere lidstaten is dit zwaar bekritiseerd.
EnglishThis severely restricts the ability of families with dialysis-dependent members to travel.
Voor gezinnen met een dialysepatiënt zijn de reismogelijkheden in hoge mate beperkt.
EnglishFreedom of expression and the freedom of the press have been severely curtailed.
De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid is flink beknot.
English(Laughter) So he was completely lucid, but he was very severely frostbitten.
(Gelach) Hij was dus volledig helder maar had ernstige bevriezingen.
EnglishBut while the equipment did not work, I felt severely handicapped.
Maar toen de apparatuur niet werkte voelde ik me toch wel verschrikkelijk onthand.
EnglishIf any child is found violating these rules, he is severely reprimanded.
Als een kind betrapt wordt op schending van deze regels krijgt het een strenge berisping.
EnglishThe secretariat is severely understaffed, but again I have to pay tribute to its staff.
Ondanks een ernstige onderbezetting kwijt het secretariaat zich voorbeeldig van zijn taak.
EnglishThe ACP-EU Joint Parliamentary Assembly has also been severely disrupted.
De Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU is ook danig verstoord.
EnglishThe security of staff engaged in humanitarian assistance has been severely compromised.
De veiligheid van het personeel dat humanitaire hulp verleent is ernstig in gevaar gebracht.
EnglishThey have murdered an innocent man and severely injured his colleague.
Ze hebben een onschuldige man vermoord en zijn collega ernstig verwond.
EnglishThat is why I also feel that those who take risks with food must be severely punished.
Ik vind derhalve ook dat degenen die risico's nemen met voedsel zwaar gestraft moeten worden.
EnglishGuinea suffered quite severely for standing up for its principles and becoming independent.
Guinee heeft veel moeten doorstaan, omdat het voor zichzelf opkwam en onafhankelijk werd.
EnglishThese sectors, particularly the last two, are already severely depressed.
Met name visserij en landbouw maken nu al een ernstige crisis door.
EnglishThose who traffic in human beings must therefore be punished as severely as those who deal in drugs.
Mensenhandelaren dienen dus net zo hard gestraft te worden als drugshandelaren.
EnglishBy so doing, they have denied or severely obstructed recognition of the qualification concerned.
Daarmee hebben ze de erkenning van titels onmogelijk of buitengewoon moeilijk gemaakt.