"sewage" translation into Dutch

EN

"sewage" in Dutch

EN

sewage {noun}

volume_up
We've got some runoff from a sewage plant farm.
Oke, we hebben wat afspoeling van een riolering van een waterzuiveringsinstallatie.
Our water and sewage and roads infrastructure need huge investment.
Onze infrastructuur op het vlak van water, riolering en wegen vereist enorme investeringen.
Power supply networks, water supply and sewage, traffic control, hospitals – everything can be thrown into chaos any time, any place.
Elektriciteitsnetwerken, watervoorziening, riolering, verkeersregeling, ziekenhuizen, alles kan waar en wanneer dan ook in de war worden gestuurd.
sewage (also: sewerage)
After all, we do not transport our sewage to other countries.
Ons rioolwater brengen we immers ook niet over naar een ander land.
My final point is that, if untreated sewage is discharged into the river, then the Thames estuary, which is an important wetland, will be endangered.
Mijn laatste punt is dat, indien onbehandeld rioolwater in de rivier wordt geloosd, de Theemsmonding, een belangrijk watergebied, gevaar loopt.
A number of complaints were registered following events in August 2004, which saw large quantities of untreated raw sewage entering the Thames.
Na gebeurtenissen in augustus 2004 werden er een aantal klachten geregistreerd van mensen die grote hoeveelheden onbehandeld rioolwater in de Theems zagen stromen.

Context sentences for "sewage" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe've got some runoff from a sewage plant farm.
Oke, we hebben wat afspoeling van een riolering van een waterzuiveringsinstallatie.
EnglishOperating theatres have raw sewage dripping in, and out-of-date equipment.
Operatiekamers kampen met kapotte rioleringen en verouderde instrumenten.
EnglishEven the incineration of sewage sludge is deemed useful – by definition.
Ook het verbranden van rioolslib wordt per definitie als nuttig aangemerkt.
EnglishSewage sludge and waste cannot be permitted to be used in animal feed.
Wij kunnen niet accepteren, dat rioolslib en -afval voor veevoeders worden gebruikt.
EnglishThis autumn a sewage works southwest of St Petersburg will be completed.
Dit najaar komt de waterzuiveringsinstallatie ten zuidwesten van Sint-Petersburg gereed.
EnglishA hotel business has best available technology for sewage.
Ook voor de horeca bestaat er een " best available technology " voor afvalwater.
EnglishOur water and sewage and roads infrastructure need huge investment.
Onze infrastructuur op het vlak van water, riolering en wegen vereist enorme investeringen.
EnglishThis is expected to resolve definitively the problem of sewage sludge management.
Men verwacht dat op die manier het beheersprobleem van het zuiveringsslib definitief zal zijn opgelost.
EnglishThe proposed sewage plant at Galway Bay last year was a typical example.
De voorgestelde rioolwaterzuiveringsinrichting in Galway Bay vorig jaar was een typisch voorbeeld.
EnglishAfter all, we do not transport our sewage to other countries.
Ons rioolwater brengen we immers ook niet over naar een ander land.
EnglishThe process does not require a chemical sewage plant.
Dit proces vereist geen enkele chemische zuiveringsinstallatie.
EnglishWe wouldn't tolerate our parks being swamped by human sewage, but beaches are closed a lot in our country.
We zouden niet kunnen verdragen dat onze parken bedolven zouden worden onder menselijk afvalwater.
EnglishIts aim is to improve the quality of water and the reliability of the water supply and sewage systems.
Het doel is immers de kwaliteit van het water te verbeteren en een goede watervoorziening te garanderen.
EnglishIt also comes from artificial fertiliser and from factories, sewage treatment plants and so on.
Het komt ook uit kunstmest en het zou ook kunnen komen uit fabrieken, waterzuiveringsinstallaties en noemt u maar op.
EnglishWhat is the impact of sewage leaks, for example?
Wat is de invloed van bijvoorbeeld riolen die lekken?
EnglishIn many areas simple, civilisational assets such as running water and sewage disposal systems are missing.
In veel gebieden ontbreekt het namelijk aan de meest elementaire voorzieningen zoals stromend water en rioleringen.
EnglishAnd if we jam nutrients, sewage, fertilizer in the base of that food pyramid, it can back up all through it.
Als we voedingsstoffen, afvalwater, mest in de basis van die piramide stoppen, kunnen we dat allemaal terugkrijgen.
EnglishI would like to raise one issue which has not yet been mentioned, and that is the matter of heavy metals in sewage sludge.
Ik breng een punt naar voren dat men hier niet heeft genoemd, namelijk de zware metalen in rioolslib.
EnglishWhat is far worse, however, is that the Member States ' waters continue to be polluted by untreated municipal sewage.
Veel erger is nog dat het water in de meeste lidstaten nog steeds door ongezuiverd stedelijk afvalwater wordt vervuild.
EnglishCould the Commission say what the present situation is in regard to the treatment of sewage sludge and the works at Psyttalia?
Kan zij zeggen hoe het momenteel gesteld is met de verwerking van het afvalslib en de werkzaamheden in Psytalia?

Synonyms (English) for "sewage":

sewage
English