EN

sex {noun}

volume_up
But the rules of evidence for proving discrimination based on sex are unsatisfactory.
Het bewijs van discriminatie op grond van het geslacht is echter onvoldoende geregeld.
But it is impossible to abandon the sex you were born with.
Men kan evenwel geen afstand doen van het geslacht waarmee men geboren wordt.
Sexual orientation towards people of the same sex is of all times and all cultures.
Seksuele gerichtheid op personen van hetzelfde geslacht is van alle tijden en van alle culturen.
Hollywood has its sex symbols, and the Valley has its sex symbols.
Hollywood heeft zijn seks-symbolen, en de Valley heeft zijn seks-symbolen.
And let's reproduce them by a process of recombination analogous to sex."
Reproduceer ze via een proces van hercombinatie dat analoog is aan seks."
I'll only just say a couple of things, and then go on to sex and love.
Ik zal slechts een paar dingen zeggen, en dan doorgaan naar seks en liefde.
sex (also: shag)
Measuring the car's possible sex appeal does not form part of this Parliament's remit.
Het is niet de taak van dit Parlement het eventuele sex-appeal van deze auto te meten.
It's going to be pornography, "Sex and the City," or maybe watching funny videos of cats.
Het zal pornografie zijn, Sex in the City, of misschien kijken naar grappige video's over katten.
And if dinner isn't entirely obvious, think of sex.
En als het bij een etentje niet al voor de hand ligt, denk dan aan sex.
sex (also: gender)
Article 13 of the Amsterdam Treaty outlaws discrimination on the grounds of age, sex, gender, disability, sexual orientation, etc.
Artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam verbiedt discriminatie op grond van leeftijd, sekse, handicap, seksuele geaardheid, enzovoort.
The Olympic Charter already states that discrimination on grounds of race, religion, politics, sex or otherwise is unacceptable, so sex is covered.
Ook in de Olympic Charter is het al gezegd: discriminatie op grond van ras, religie, politiek, sekse of anderszins is onaanvaardbaar, dus ook sekse.
The Roma woman suffers greater prejudice when she is discriminated against not just on ethnic grounds but on sex grounds also.
De Roma-vrouw wordt immers geconfronteerd met meer vooroordelen, aangezien zij niet alleen wordt gediscrimineerd op etnische gronden, maar ook op grond van haar sekse.
NL

sex {de}

volume_up
Het is niet de taak van dit Parlement het eventuele sex-appeal van deze auto te meten.
Measuring the car's possible sex appeal does not form part of this Parliament's remit.
Het zal pornografie zijn, Sex in the City, of misschien kijken naar grappige video's over katten.
It's going to be pornography, "Sex and the City," or maybe watching funny videos of cats.
En als het bij een etentje niet al voor de hand ligt, denk dan aan sex.
And if dinner isn't entirely obvious, think of sex.
sex
volume_up
shag {noun} [slg.]

Context sentences for "sex" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNot only do they suppress the dopamine circuit, but they kill the sex drive.
Niet alleen onderdrukken zij het dopaminecircuit, maar ze vermoorden de seksdrive.
EnglishThe other interesting thing that I learned about whale sex: they curl their toes too.
Nog iets interessants dat ik leerde over walvisseks: zij krullen hun tenen ook.
EnglishChild sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
Kindersekstoerisme en seksueel misbruik van kinderen is een afschuwelijk fenomeen.
EnglishTo conclude, let me once again protest strongly in this House about sex tourism.
Tot slot wil ik bij deze gelegenheid het sekstoerisme nogmaals ten strengste afwijzen.
EnglishThis means a specific health policy for each sex is absolutely essential.
Elk van beide geslachten moet dus absoluut zijn eigen gezondheidsbeleid krijgen.
EnglishIt is the fertile ground on which sex tourism and child abuse flourishes.
Dat is de voedingsbodem waarop sekstoerisme en het misbruik van kinderen gedijen.
EnglishIt's not as gripping as dinosaur sex, so we're not going to go into it further.
Niet zo boeiend als dinosaurusseks, dus daar gaan we niet verder op in.
EnglishThis is what seems to me to be the most serious violation of sex equality.
Dat lijkt mij nu juist de eerste, bijzonder ernstige aantasting van gendergelijkheid.
EnglishThis is also in Haiti and is a reminder of why you might want to be having sex, perhaps.
Dit is ook een voorbeeld uit Haïti waarom je wel seks zou willen hebben, misschien.
EnglishBut the rules of evidence for proving discrimination based on sex are unsatisfactory.
Het bewijs van discriminatie op grond van het geslacht is echter onvoldoende geregeld.
EnglishBecause society is preoccupied with what it perceives as my sex life.
Omdat de samenleving zich volledig richt op wat zij als mijn seksleven beschouwt.
EnglishMeasuring the car's possible sex appeal does not form part of this Parliament's remit.
Het is niet de taak van dit Parlement het eventuele sex-appeal van deze auto te meten.
EnglishOur legislation needs to be fundamentally revised to prohibit sex tourism.
Onze wetten moet nieuw leven worden ingeblazen teneinde het sekstoerisme uit te bannen.
EnglishDisrespect, boredom, too much time on Facebook, having sex with other people.
Gebrek aan respect, verveling, te veel tijd spenderen op Facebook, seks met andere mensen.
EnglishFor example, how about the recognition of married same-sex couples?
Hoe zit het bijvoorbeeld met de erkenning van de status van getrouwde homoparen?
EnglishI would kill to have a woman at home willing to have sex with me every night.
Ik zou een moord doen voor een vrouw die elke nacht seks met me hebt.
EnglishChild sex tourism does not take place only in Europe, but throughout the world.
Sekstoerisme met kindermisbruik speelt zich niet alleen in Europa, maar in de hele wereld af.
EnglishWomen in the sex trade are victims of men’ s violence against women.
Vrouwen in de sekshandel zijn het slachtoffer van geweld van mannen tegen vrouwen.
EnglishSecondly, it is to present a proposal in the autumn designed to clamp down on sex tourism.
Verder zal de Commissie deze herfst een voorstel doen om sekstoerisme tegen te gaan.
EnglishIs the latest tower in London a gherkin or a sausage or a sex tool?
Is de nieuwste toren in Londen een augurkje of een worstje of een seksspeeltje?