"shared view" translation into Dutch

EN

"shared view" in Dutch

EN

shared view [example]

volume_up
shared view (also: shared image)

Context sentences for "shared view" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFortunately that view was shared by the majority of the committee.
Gelukkig was dat ook de mening van de meerderheid in de Commissie begrotingscontrole.
EnglishSadly, others who shared my view could not be present on that occasion.
Helaas waren mijn geestverwanten bij die gelegenheid verhinderd.
EnglishThat is a view shared by many in this House and also one shared by many European Union governments.
Deze opvatting vindt brede steun in dit Parlement alsmede bij vele Europese regeringen.
EnglishThis view is shared by associations of organic producers and the majority of Member States.
De verenigingen van biologische producenten en de meeste lidstaten zijn ook die mening toegedaan.
EnglishThis is a view shared by Mr Ferber and Mr Kaklamanis.
Deze mening wordt zowel door de heer Ferber als de heer Kaklamanis gedeeld.
EnglishI am sure that is a view shared by most of the Member States.
Deze visie wordt vast en zeker gedeeld door de meeste lidstaten.
EnglishAs regards the Commission, there is a shared view that we need a strong and effective Commission.
Voorts is iedereen het erover eens dat er een sterke en effectief functionerende Commissie moet komen.
EnglishI know that this view was shared by some of the Commission.
Ik weet dat een deel van de Commissie dit aldus heeft opgevat.
EnglishThis view is shared unreservedly by the Committee on Foreign Affairs, Security and Defence Policy.
In de Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid wordt deze mening volledig gedeeld.
EnglishMrs Beckett has just confirmed in her speech that this is a view shared within the Council.
Mevrouw Beckett heeft zojuist met haar redevoering bevestigd dat ook binnen de Raad deze mening wordt gedeeld.
EnglishThis view is shared by a majority of the Member States.
De meerderheid van de lidstaten is het met dit standpunt eens.
EnglishI remember that the Commissioner shared our view.
Ik herinner me dat de commissaris het daar toen ook mee eens was.
EnglishMr President, are you sure that this view is shared on the other side of the Atlantic?
Mijnheer de voorzitter, bent u er zeker van dat die bereidheid ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bestaat?
EnglishMember States, however, were at that time not able to agree with a view shared by the Commission and this Parliament.
De lidstaten konden zich toen echter niet vinden in de visie van zowel de Commissie als dit Parlement.
EnglishThat view is shared by Commissioner Bolkestein.
Ook commissaris Bolkestein is die mening toegedaan.
EnglishThis view is shared by the Federation of Swedish Industries, which instead advocates 40 per cent of the votes.
Dit standpunt wordt onderschreven door de Zweedse industriebond die 40 procent van de stemrechthebbenden voorstaat.
EnglishThat view is shared by Pakistan itself.
EnglishI shared that point of view and supported the joint motion for a resolution, which recommended that procedure in point 7.
Ik was het hiermee eens en heb ingestemd met de gezamenlijke resolutie, waarin deze aanpak, en wel in punt 7, werd bepleit.
EnglishThe rapporteur shared this view.
EnglishIf enough Members shared Mr Posselt's view of Question Time, we could change it to 5 pm. on a Monday.
Als er genoeg leden zijn die het standpunt van de heer Posselt met betrekking tot het vragenuur delen, zouden wij het kunnen verplaatsen naar maandag 17.00 uur.