"should" translation into Dutch

EN

"should" in Dutch

EN should
volume_up
{verb}

should
volume_up
zou {vb}
The Commission should consider whether it should not be exactly the opposite.
De Commissie zou er eens over kunnen nadenken of het niet precies omgekeerd zou moeten zijn.
So I should be grateful if the Commissioner could enlarge upon this question.
Ik zou de commissaris dankbaar zijn als zij deze vraag zou kunnen beantwoorden.
You should just do that once, and it should know who all your friends are.
Je zou dat maar een keer moeten doen en het zou weten wie al je vrienden zijn.
There should be coordination and there should be responsible coordinators.
Er moet gecoördineerd worden en er moeten verantwoordelijke coördinatoren zijn.
We should do everything possible for the people, but we should resist tyrants.
Wij moeten alles voor de bevolking doen, maar moeten ons tegen de tirannen verzetten.
We should therefore not do away with the quota system, but quotas should be realistic.
Daarom moeten wij niet af van de quota maar moeten de quota reëel zijn.
should (also: to would)
That gives us enormous potential leverage, and we should be using it.
Daardoor zouden we veel invloed kunnen uitoefenen en dat zouden we ook moeten doen.
There should be similar sorts of discussions going on in the region as a whole.
Gelijksoortige gesprekken zouden in de hele regio moeten worden gevoerd.
We should not treat other nations as we would not wish to be treated ourselves.
We zouden andere landen niet aan moeten doen wat we niet zouden willen dat ze ons aandeden.
They should not be treated differently; they should be given extra help.
Zij dienen niet anders behandeld te worden; zij dienen zelfs extra steun te krijgen.
Guidelines should be just that and they should be concise.
Richtsnoeren dienen niet meer dan dat te zijn en ze dienen beknopt te zijn.
States should not have opinions, and constitutions should have no specific political content.
Staten dienen geen meningen te hebben, en grondwetten dienen geen bepaalde politieke inhoud te hebben.
should (also: must, to go, to have to, to ought to)
Secondly – and everyone should realise this – the negotiations will be protracted.
Ten tweede - en dat moet iedereen beseffen - de onderhandelingen zullen lang duren.
Surely they should be aware of a production method which can influence sales?
Zij zullen wel weten welke productiemethode de afzet kan beïnvloeden?
This should be done in conjunction with the Green Paper on external costs.
Daar zullen wij mede in samenhang met het Groenboek externe kosten, vanuit moeten gaan.
Mr Rugova should come, and we should find out what has been happening to him.
De heer Rugova moet komen zodat we kunnen horen hoe de situatie ervoor staat.
I should like to hear your speech, Mrs Müller, I really would.
Ik zou uw betoog graag horen, mevrouw Müller, ik wil het echt graag horen.
Such issues should not be included in what looks like a Constitution.
Dergelijke thema's horen niet thuis in een grondwettelijke tekst.
Parties should be organisations ruled from the bottom up, not from the top down.
Partijen behoren organisaties van onderop te zijn, niet van bovenaf.
The development budget should not be funding these measures.
Deze maatregelen behoren niet uit de ontwikkelingsbegroting te worden gefinancierd.
Politicians'satisfaction should be dependent on the satisfaction of the people.
De tevredenheid over de politiek zou alleen maar die van de bevolking behoren te zijn.

Context sentences for "should" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.
Ik zal er zes noemen, en ik geloof dat men het daar min of meer bij moet houden.
EnglishWe do not think that their decision should be circumvented through the back door.
En wij denken niet dat hun beslissing via de achterdeur omzeild dient te worden.
EnglishThe directive should apply to infringements of all intellectual property rights.
De richtlijn moet gelden voor inbreuken op alle intellectuele-eigendomsrechten.
EnglishThat is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.
Dat is waarom ik ben voor bemande -- of moet ik zeggen, bepersoonde ruimtevaart.
EnglishThe EU should avoid interfering in the democratic process in the Member States.
De EU dient bemoeienis met het democratisch proces in de lidstaten te vermijden.
EnglishI do not believe we should allow junior doctors to be able to practice medicine.
Ik vind dat wij artsen in opleiding niet mogen toestaan als artsen te handelen.
EnglishI should like to thank Commissioner Papoutsis and his staff very warmly indeed.
Ik wil hiervoor commissaris Papoutsis en zijn medewerkers heel hartelijk danken.
EnglishBut we should not delude ourselves that this is some kind of great leap forward.
Maar laat ons vooral niet denken dat we nu de grote sprong voorwaarts gaan maken.
EnglishThe Union should not give trade preferences to products from these settlements.
De Unie mag geen handelspreferenties geven aan producten uit die nederzettingen.
EnglishIf a network is to be created in Europe, it should be a pan-European structure.
Als er in Europa een netwerk opgericht wordt, dan moet dat heel Europa bevatten.
EnglishI think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
Het lijkt me bijzonder belangrijk dat de verslagen zo nauwkeurig mogelijk zijn.
EnglishIt concerns the word 'identity ', which is wrong, and should be 'identification '.
Het gaat hier om het woord identiteit, dat is fout, het moet zijn identificatie.
EnglishYou should also use the White Paper to enforce strict rules in the Member States.
Gebruikt u het Witboek ook om in de lidstaten strengere regels door te drukken.
EnglishThe report recommends that the peat industry should be included in this cluster.
In het verslag wordt aanbevolen de turfindustrie aan de cluster toe te voegen.
EnglishYou said something quite wonderful, Mr Byrne and I should like to pick up on it.
U heeft iets heel moois gezegd, mijnheer Byrne, en ik kom daar graag op terug.
EnglishIn advance of this debate, however, I should like to raise two specific issues.
Sta mij echter toe te anticiperen op zo'n debat door twee thema's aan te snijden.
EnglishI believe that policy-makers should make more use of their know-how and expertise.
Ik vind dat het beleid meer gebruik moet maken van hun knowhow en hun expertise.
EnglishBecause of what I'm about to say, I really should establish my green credentials.
Door wat ik ga zeggen moet ik echt eerst mijn groene geloofsbrieven voorleggen.
EnglishAt the same time, it should be easy to read, without too much technical jargon.
Tegelijkertijd moet het goed leesbaar zijn, zonder al te veel technisch jargon.
EnglishWe should like implementation at national level to be speeded up and stepped up.
We willen dat de nationale tenuitvoerlegging wordt versneld en geïntensiveerd.