EN

showed {adjective}

volume_up
This is one of our robots that we showed at Wired NextFest a couple of years ago.
Dit is één van onze robots die we een paar jaar geleden hebben getoond op Wired NextFest.
My friend Chris, who I just showed you a picture of, had been battling mental illness for some time.
Mijn vriend Chris, die ik jullie daarnet getoond heb op foto, kampte al een tijdje met een mentale ziekte.
So if you look at all those studies I showed you, the total number of samples worldwide is 86 at present.
Als je al deze studies bekijkt die ik jullie getoond heb, is het totale aantal stalen vandaag wereldwijd 86.

Context sentences for "showed" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe telecommunications sector showed us that auctions are not to be recommended.
Wij hebben al slechte ervaringen met de veilingen in de telecommunicatiesector.
EnglishWhat he showed -- he sat on a stage like this, and he demonstrated this system.
Wat hij liet zien - hij zat op een podium als dit en hij liet dit systeem zien.
EnglishAt a minimum the British banking plan showed that telecommuting can be helpful.
Het Britse bankenplan heeft ten minste aangetoond dat telewerken nuttig kan zijn.
EnglishAnd it showed that for every $1 spent on Apollo, 14 came back into the U.S. economy.
Die toonde aan dat elke dollar uitgegeven voor Apollo er 14 opleverden voor de V.
EnglishSo as I showed you, they're usually found on these seals that are very, very tiny.
Ik liet al zien dat ze meestal op deze zegels staan, die heel erg klein zijn.
EnglishFinnish television recently showed an appalling documentary film on the subject.
De Finse tv heeft hierover onlangs een schokkende documentaire uitgezonden.
EnglishAt the last show that we did, 200 parents showed up and we didn't pick up one parent.
Bij onze laatste show waren er 200 ouders en we moesten er niet één gaan halen.
EnglishThe country's inhabitants showed by voting that they demanded democratic change.
De bevolking van het land gaf daarbij te kennen een democratische verandering te eisen.
EnglishLast week, the EU showed itself in its best light at the donor conference.
Vorige week heeft de EU zich van zijn beste kant laten zien op de donorconferentie.
EnglishI was very glad that the Commission showed willingness to take our point on board.
Ik ben erg blij dat de Commissie onze aanbeveling heeft willen overnemen.
EnglishThe statement on the Pakistan election showed little commitment to this.
Uit uw verklaring over de verkiezingen in Pakistan bleek hier wel heel weinig van.
EnglishThis is one of our robots that we showed at Wired NextFest a couple of years ago.
Dit is één van onze robots die we een paar jaar geleden hebben getoond op Wired NextFest.
EnglishThe thirteenth report showed that the handling of infringement proceedings had improved.
Het dertiende verslag liet zien dat de behandeling van de procedures is verbeterd.
EnglishPoints 16 and 17 now contradict one another whereas the voting showed otherwise.
Punt 16 en 17 staan nu in tegenspraak tot elkaar terwijl de stemming anders had uitgewezen.
EnglishSo these are the judgments I showed you before, people's normal moral judgments.
Dit zijn de oordelen zoals ik u eerder liet zien, de morele oordelen.
EnglishRobert Full and Frans Lanting and others -- the beauty of the things they showed.
Robert Full en Frans Lanting en anderen -- de schoonheid van de dingen die ze lieten zien.
EnglishIn our view, the programme was far too broad and showed a serious lack of priorities.
Het was wat ons betreft veel te weids en vertoonde een ernstig gebrek aan prioriteiten.
EnglishThis showed that it is possible to admit to a mistake and then change the rules.
Hieruit is gebleken dat het mogelijk is om een fout toe te geven en de regels te veranderen.
EnglishIt wasn't until I showed him all those pieces of himself that he said... just a name
Het was niet totdat ik hem al die stukjes van zichzelf liet zien dat hij zei... een naam
EnglishThis showed up the weaknesses of the European Union's cultural policy activities once again.
Dat bewijst de zwakte van de cultuurpolitieke activiteiten van de Europese Unie.