EN

shrunk {adjective}

volume_up
The polar icecaps have shrunk by 25 % in the last three years.
De ijskap in de Noordelijke IJszee is in de laatste drie jaar met 25% gekrompen.
The brain could grow, but the gut actually shrunk.
De hersenen konden groeien, maar de darmen zijn in feite gekrompen.
Madam President, during the course of 20 years, cod stocks in the North Sea have shrunk by three-quarters.
Mevrouw de Voorzitter, in twintig jaar tijd is de kabeljauwstand in de Noordzee met driekwart gekrompen.

Context sentences for "shrunk" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWhen I went there 27 years later, the fish had shrunk to half of their size.
Toen ik 27 jaar later terugkeerde, waren de vissen nog maar half zo groot.
EnglishThe country's economy has shrunk by around two thirds in the last ten years alone.
De economie van het land is in het afgelopen decennium met ongeveer twee derde geslonken.
EnglishThe polar icecaps have shrunk by 25 % in the last three years.
De ijskap in de Noordelijke IJszee is in de laatste drie jaar met 25% gekrompen.
English(Laughter) But it shrunk to 60 percent of primate gut of my body mass.
(Gelach) Maar ze slonken tot 60 procent van de darmen van primaten van mijn lichaamsmassa.
EnglishOur opportunities for export in these areas have shrunk dramatically.
Uitgerekend hier zijn onze uitvoermogelijkheden aanzienlijk geslonken.
EnglishFor example, the Scottish fleet has already shrunk in recent years to a more sustainable size.
Zo is de Schotse vloot in de afgelopen jaren al tot een aanvaardbaardere omvang geslonken.
EnglishInflation and interest rates are at very low levels, and public deficits have considerably shrunk.
De inflatie en rentevoeten zijn zeer laag en de overheidstekorten zijn duidelijk gedaald.
EnglishThe brain could grow, but the gut actually shrunk.
De hersenen konden groeien, maar de darmen zijn in feite gekrompen.
EnglishMadam President, during the course of 20 years, cod stocks in the North Sea have shrunk by three-quarters.
Mevrouw de Voorzitter, in twintig jaar tijd is de kabeljauwstand in de Noordzee met driekwart gekrompen.
EnglishThirdly, the Parodi 94 report shows tourism growing worldwide, whilst Europe's share has shrunk.
In de derde plaats blijkt uit het verslag-Parodi over 1994 dat het toerisme mondiaal toeneemt, terwijl het marktaandeel van Europa is afgenomen.
EnglishThe European fleet has shrunk.
EnglishThe national army has shrunk.
EnglishFurthermore, the proportion of live cattle to total exports has shrunk in recent years from 16 % to about 10 %.
Verder dient te worden vermeld dat in de afgelopen jaren het exportaandeel van levende runderen in de totale export is gedaald, van 16 % naar ongeveer 10 %.
EnglishAll these things we once fought long and hard to secure for Europe, and now it seems that we have to do the same again for a global market that has shrunk.
Alles wat we destijds met moeite hebben bereikt in Europa moeten we nu blijkbaar nog een keer voor elkaar krijgen op de klein geworden globale markt.
EnglishThe result has been that the daily distribution of food has shrunk from 700 grams a day to 500, then to 300 and is now a starving 100 grams.
Het gevolg is dat het dagelijks voedselrantsoen is geslonken van 700 tot 500 gram per dag, vervolgens tot 300 gram en nu tot het hongerrantsoen van 100 gram per dag.
EnglishThe facts of the situation have to be faced; the population of Chechnya has already shrunk to half its previous size, and it is time to pave the way for them to live in peace.
Laat de toestand eens goed tot u doordringen; de bevolking van Tsjetsjenië, waarvan nog slechts de helft over is, moet eindelijk vrede krijgen.
English(Laughter) This took a long time -- I had to get Homer down and put him through the fMRI and the SPECT and multiple EEGs, but as a couch potato, his brain has shrunk.
(Gelach) Dit koste me veel tijd -- Ik moest Homer laten liggen en door de fMRI en de SPECT halen en meerdere EEGs maken, maar als een bankhanger, zijn zijn hersenen gekrompen.
EnglishWe are, of course, all appalled at what happened on 11 September, but what these events showed us first and foremost was, of course, that the world has shrunk and that no one is safe.
Wij zijn allemaal verbolgen over de gebeurtenissen van 11 september, maar het toonde ons in eerste instantie dat het bijna zover is dat niemand nog veilig is in de wereld.
EnglishAs the GNP for the EU Member States has grown faster than the increase in payment appropriations, the amount the EU budget represents in the figure for combined GNP has shrunk to 1.03 %.
Aangezien het BNP van de EU-landen sneller is gegroeid dan de betalingskredieten van de Europese begroting, is het aandeel van de Europese begroting gedaald tot 1,03% van het totale BNP.
EnglishLast year I showed these two slides so that demonstrate that the arctic ice cap, which for most of the last three million years has been the size of the lower 48 states, has shrunk by 40 percent.
Vorig jaar liet ik deze twee dia's zien om aan te tonen dat de poolijskap, die de afgelopen drie miljoen jaar ongeveer de grootte had van het vasteland van de VS, met 40% gekrompen was.