"significance" translation into Dutch

EN

"significance" in Dutch

EN significance
volume_up
{noun}

significance (also: concern, importance, sense, meaning)
This is the ultimate significance of the prize awarded to her for her selflessness.
De ultieme betekenis van deze prijsverlening is haar onbaatzuchtige optiek.
All these are positive measures and we should not underestimate their significance.
Wij mogen de betekenis van al die positieve maatregelen niet onderschatten.
That is the central significance of a debate on this report at this particular moment.
Dat is de centrale betekenis van een debat over dit verslag op dit specifieke moment.

Synonyms (English) for "significance":

significance

Context sentences for "significance" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNanotechnologies are without doubt of great significance for the future of mankind.
Nanotechnologieën zijn absoluut van zeer groot belang voor de toekomst van de mens.
EnglishThat is why the Foundation in Turin will have to accord it due significance.
Daarom zal dit ook de stichting in Turijn een belangrijke plaats moeten geven.
EnglishYou said that existing differences in levy systems were of no significance.
U zei dat de bestaande verschillen in het vergoedingensysteem irrelevant zijn.
EnglishThis gives the region and the co-operation there special significance and weight.
Dit geeft de regio en de samenwerking daar een speciaal gewicht en belang.
EnglishThis point is, I believe, of particular significance at the present time.
Dat is naar mijn idee een aspect dat juist in deze periode van groot belang is.
EnglishWe certainly must be clearly aware of the significance of these heavy metals.
We moeten echter wel onder ogen zien wat deze zware metalen eigenlijk zijn.
Englishconservation and safeguarding of cultural heritage of European significance;
instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed van Europees belang;
EnglishNor should the significance of the transfer of know-how be underestimated.
Aan de andere kant mag het belang van kennisoverdracht niet onderschat worden.
EnglishThe Ancient Greeks already recognised the significance of education towards citizenship.
De Grieken in de Oudheid onderkenden al het belang van opvoeding tot burgerschap.
EnglishTherefore the significance of the Conciliation Committee is enhanced still further.
Daardoor is het belang van de bemiddelingsprocedure nog verder toegenomen.
EnglishThe significance and scale of this issue should therefore not be underestimated.
We hebben het hier dus over een bijzonder belangrijke en grote sector.
EnglishIt is nothing less than the political significance of the European Union that is at stake.
Hier is niet minder dan de politieke zingeving van de Europese Unie in het geding.
EnglishTo summarize the significance of this fossil, we can say the following.
Om het belang van dit fossiel samen te vatten, kunnen we het volgende zeggen.
English   –   Mr President, the subject of our debate today is one of enormous significance.
-- Mijnheer de Voorzitter, het onderwerp van ons debat van vandaag is van enorm belang.
EnglishHe has already mentioned the great symbolic significance of this place.
Het is immers niet alleen de plaats waar de democratie aan de wereld werd geschonken.
English'Heritage ' is not the right word to use because of its significance.
" Erfgoed " is niet het juiste woord, omdat het doet denken aan nalatenschap.
EnglishThat does not mean, however, that it lacks significance from a technical point of view.
Dit is een vanuit technisch oogpunt bekeken bijzonder belangrijk verslag.
EnglishNothing that has occurred in Kosovo or anywhere else has diminished the significance of this.
Er is niets gebeurd, in Kosovo of elders, dat het belang ervan heeft verkleind.
EnglishMr President, the Altener II programme is indeed of very special significance.
Mijnheer de Voorzitter, ALTENER II is een zeer belangrijk programma.
EnglishFrom agriculture and the countryside's point of view, biomass has even greater significance.
Uit het oogpunt van de landbouw en het platteland is de biomassa nog belangrijker.