EN

simultaneously {adverb}

volume_up
simultaneously (also: at the same time)
This means that a Commissioner is simultaneously a representative of his or her country.
Dit betekent dat elke commissaris tegelijkertijd zijn eigen land vertegenwoordigt.
Simultaneously, a risk reduction strategy will be developed.
Tegelijkertijd zal een risicobeperkingsstrategie worden ontwikkeld.
Simultaneously, the potential for economic growth has been weakening throughout this period.
Tegelijkertijd zijn de groeimogelijkheden van de economie continu verslechterd.

Context sentences for "simultaneously" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut, logically, we cannot do both simultaneously – one thing and its opposite.
Logischerwijs kunnen we echter niet twee tegenovergestelde dingen tegelijk doen.
EnglishI am seeking to combat fiscal dumping and social dumping simultaneously.
Ik strijd tegen beide tegelijk, tegen fiscale dumping en tegen sociale dumping.
EnglishStructural policy simultaneously reacts to and creates regional structures.
Structuurpolitiek is reactief en schept tezelfdertijd regionale structuren.
EnglishYou mentioned the idea of a referendum to be held simultaneously in all the Member States.
U oppert het idee van een in alle lidstaten tegelijkertijd te houden referendum.
EnglishThis means that a Commissioner is simultaneously a representative of his or her country.
Dit betekent dat elke commissaris tegelijkertijd zijn eigen land vertegenwoordigt.
EnglishSimultaneously, the potential for economic growth has been weakening throughout this period.
Tegelijkertijd zijn de groeimogelijkheden van de economie continu verslechterd.
EnglishNext year the work programme and the annual report will be published simultaneously.
Het werkprogramma en het jaarverslag zullen volgend jaar gelijktijdig worden gepubliceerd.
EnglishWe must enter into the conciliation procedure on those four directives simultaneously.
We moeten met die vier richtlijnen tegelijk de overlegprocedure ingaan.
EnglishHe had to ensure that the players started and finished simultaneously.
Die fanfare moest gelijk beginnen en hij moest ook tegelijkertijd eindigen.
EnglishWe have tried, in our resolution, to emphasise both these factors simultaneously.
In onze ontwerpresolutie hebben wij geprobeerd die twee aspecten tegelijkertijd te beklemtonen.
EnglishProper negotiations cannot be conducted simultaneously with all applicant countries.
Daadwerkelijke onderhandelingen kunnen niet met alle kandidaat-landen tegelijk worden gevoerd.
EnglishThis budget is simultaneously delightful, detrimental and disastrous.
Dit is een begroting die zowel wonderbaarlijk als catastrofaal en dramatisch mag heten.
EnglishIf we'd evolved in a vacuum, we would expect them to hit the ground simultaneously.
Als we in een vacuüm geëvolueerd waren zouden we verwachten dat ze tegelijkertijd de grond raken.
EnglishIf you simultaneously treat everything as a priority, then you end up with nothing being a priority.
Als er te veel prioriteiten worden gesteld, heeft er in feite niets prioriteit.
EnglishBut when they grew to a certain cell number all the bacteria turned on light simultaneously.
Maar wanneer ze een bepaald aantal bereikten begonnen ze allemaal tegelijk licht te geven.
EnglishIt was in the microwave range, and it appeared to be coming from all directions simultaneously.
Het bevond zich in het microgolfspectrum en leek uit alle richtingen tegelijk te komen.
EnglishYou can see the two kids are looking out simultaneously out of two different directions at once.
Je kan de twee kinderen zien die tegelijkertijd in twee verschillende richtingen kijken.
EnglishAnd with all the internal regulators of my brain damaged, I felt everything simultaneously.
Omdat alle interne regelaars van mijn brein waren beschadigd, voelde ik alles tegelijkertijd.
EnglishThus employment and the quality of life both improve simultaneously.
Dit komt tegelijkertijd zowel de werkgelegenheid als de kwaliteit van het bestaan ten goede.
EnglishThe transitional conditions were, and are, an attempt to attend simultaneously to both considerations.
De overgangsregelingen waren en zijn een poging om beide doelen te verenigen.

Synonyms (English) for "simultaneously":

simultaneously
simultaneous
simultaneousness
simultaneity