EN

since {preposition}

volume_up
since
It is the gravest situation in the region since 2000, or even since 1967.
Het is de ernstigste situatie in de regio sinds 2000, of zelfs sinds 1967.
Since 1970 - not since 1991 as was stated - life expectancy has done nothing but fall.
Sinds 1970 - en niet sinds 1991 zoals men beweert - is de levensverwachting voortdurend gedaald.
In this framework, many trade barriers have been demolished since November 1995.
In dit kader zijn sinds november 1995 veel handelsbarrières geslecht.
since (also: from)
Since 1993, the European Monetary System has functioned satisfactorily.
Sedert 1993 heeft het Europees monetair systeem naar behoren gefunctioneerd.
Mr President, this is the first fisheries debate since Amsterdam.
Mijnheer de Voorzitter, dit is het eerste visserijdebat sedert Amsterdam.
We know that since the elections in 1993 corruption has been increasing in Cambodia.
Wij weten dat de corruptie in Cambodja sedert de verkiezingen van 1993 toeneemt.
since (also: from)
Acts of violence have afflicted Bangladesh ever since that country was founded.
Gewelddadigheden hebben Bangladesh vanaf zijn oprichting geteisterd.
In practice, Sudan has been in a state of war ever since it gained independence.
Soedan verkeert eigenlijk vanaf de onafhankelijkheid in staat van oorlog.
We have been saying this ourselves since back in 1992: this is the topic of this debate.
Wij hebben het zelf al vanaf 1992 gezegd: dit is het onderwerp van dit debat.
We have been saying this ourselves since back in 1992: this is the topic of this debate.
Wij hebben het zelf al vanaf 1992 gezegd: dit is het onderwerp van dit debat.
Madam President, Europeans have been seafarers since the earliest decades of history.
Mevrouw de Voorzitter, al vanaf het begin van de geschiedenis zijn Europeanen zeevaarders.
The National Front, for its part, has been making its views on this subject clear since 1978.
Het Front national had zich al vanaf 1978 duidelijk over dit thema uitgesproken.
since (also: from)
Since the Sixth Framework Programme for research, the humanities have a clearly-recognised place, and I am particularly happy about that.
Met ingang van het zesde kaderprogramma voor onderzoek hebben de menswetenschappen wel een plaats gekregen en daar ben ik bijzonder blij mee.
Mr President, honourable Members, since 1999 the European Union has been applying sanctions against the Taliban regime in Afghanistan.
Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, de Europese Unie heeft met ingang van 1999 sancties opgelegd aan het Taliban-regime in Afghanistan.
These have now been applied since 1 January and will radically alter the market conditions for traditional ACP banana suppliers.
Die maatregelen zijn met ingang van 1 januari ingevoerd en zullen de markt voor de traditionele bananenleveranciers uit de ACS-landen ingrijpend veranderen.

Context sentences for "since" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMy question to the Commission is: what has been done since on the outer borders?
Mijn vraag aan de Commissie is: wat is er sindsdien gebeurd met de buitengrenzen?
EnglishAnd this has been a smooth progression since the beginning of the genome project.
En dit is een soepele progressie geweest… sinds het begin van het genoomproject.
EnglishOf course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
Dat is ook logisch, want de Gemeenschap heeft geen enkele bevoegdheid op dat punt.
EnglishThe murder rate in Europe has dropped by a factor of 30 since the Middle Ages.
Het aantal moorden in Europa is met een factor 30 gedaald sinds de Middeleeuwen.
EnglishSince then, following that mission, the situation in Albania has worsened further.
Sindsdien, na die missie, heeft de situatie in Albanië zich verder verslechterd.
EnglishThis problem referred to by the Commission has existed since January of this year.
Het probleem waar de Commissie naar verwijst, bestaat sinds januari laatstleden.
EnglishWe know all too well since 11 September what the implications of that could be.
Wij weten maar al te goed sinds de 11e september wat dat zou kunnen betekenen.
EnglishSince feed costs amount to 60 % of overheads, producers will be heavily squeezed.
Als gevolg hiervan zullen de prijzen onder uitzonderlijk hoge druk komen te staan.
EnglishEver since it was founded, the EU has been contriving to destroy those resources.
Zolang zij bestaat, heeft zij er alles aan gedaan om die te gronde te richten.
EnglishSince it opened up to the world, Albania has made many positive strides forward.
.Sinds Albanië zich opengesteld heeft, heeft het een lange, positieve weg afgelegd.
EnglishAnd we have developed more than one new type of airplane every year since 1982.
En we hebben sinds 1982 elk jaar meer dan één nieuw type vliegtuig ontwikkeld.
EnglishUnfortunately, that has been the story of all the budgetary procedures since 2000.
Helaas is dat de wijze waarop alle begrotingsprocedures sinds 2000 zijn verlopen.
EnglishThe EU has been pushing for a broad-based round of trade negotiations since 1996.
De Europese Unie heeft sinds 1996 gepleit voor een ruime onderhandelingsronde.
EnglishThe rail transport sector has already lost 500, 000 jobs in Europe since 1985.
De spoorwegsector in de Europese Unie heeft al 500.000 banen verloren sinds 1985.
EnglishMoreover, this Parliament has had a woman president since the 1999 elections.
Sedert de verkiezingen van 1999 is de Voorzitter van het Parlement ook een vrouw.
EnglishSince they deal with the same subject, Question Nos 1 and 2 will be taken together.
Omdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
EnglishSince the ‘ orange revolution ’ Ukraine has been an example of corrupt government.
Na de oranje revolutie is het bestuur in Oekraïne een toonbeeld van corruptie.
EnglishSince 1998, these statistics have also included the area of insurance services.
Sinds 1998 omvatten deze statistieken tevens de sector van de verzekeringsdiensten.
EnglishFrance has maintained a military presence in that country since independence.
Sinds de onafhankelijkheid is Frankrijk nog altijd militair aanwezig in dit land.
EnglishRegulation 1017 has been applied with only little modification since the 1960s.
Verordening 1017 wordt al sinds de jaren zestig zonder veel aanpassingen toegepast.