EN single
volume_up
{noun}

1. general

It was young, single women who were the major purchasers of houses in the neighborhood.
Jonge alleenstaande vrouwen kochten de meeste huizen in de buurt.
Indeed, single older women and single mothers with young children are particularly vulnerable groups.
Inderdaad zijn alleenstaande oudere vrouwen en alleenstaande moeders met jonge kinderen bijzonder kwetsbare groepen.
Poverty has a serious impact on single women with children.
De armoede treft vaak alleenstaande vrouwen met kinderen.

2. British English

single (also: one-way)
Now we are all used to buying return air tickets simply because they often cost less than single tickets.
Wij hebben echter allemaal de gewoonte retourtickets te kopen, gewoon omdat dergelijke tickets vaak goedkoper zijn dan een enkele reis.

Synonyms (English) for "single":

single

Context sentences for "single" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWill we have a single basic law for takeovers or will we let the chaos continue?
Komt er één elementaire wetgeving voor overnames of laten we de chaos voortduren?
EnglishThe Commission will adopt its proposal for a single legal base early in January.
De Commissie zal begin januari haar voorstel voor één rechtsgrondslag goedkeuren.
EnglishThe single market requires a much more mobile workforce than we currently have.
De interne markt vereist dat werknemers mobieler worden dan thans het geval is.
EnglishIn the hospital and in the entire region there's not a single biomedical engineer.
In het ziekenhuis en in de hele regio vind je geen enkele biomedische ingenieur.
EnglishCombining three objectives in a single directive is bound to prove complicated.
Het bijeenbrengen van drie doelstellingen in één richtlijn is altijd ingewikkeld.
EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
EnglishAs far as the single market is concerned, there is still a great deal to be done.
Dan stel ik vast dat op het gebied van de interne markt nog veel moet gebeuren.
EnglishBut it is not to say that being a single species on planet Earth is the norm.
Maar je kunt niet stellen dat één enkele soort zijn op planeet Aarde de norm is.
EnglishMr President, the three interventions allow me to formulate one single comment.
Mijnheer de Voorzitter, ik kan op die drie interventies reageren met één antwoord.
EnglishI refer to the Intergovernmental Conference, the single currency and enlargement.
Ik doel op de intergouvernementele conferentie, de eenheidsmunt en de uitbreiding.
EnglishWe cannot talk of a single market if we have to contend with this kind of thing.
We kunnen niet van een interne markt spreken als we zo'n verstorende factor hebben.
EnglishA single European market should be seen as an opportunity rather than a threat.
Een interne Europese markt is geen bedreiging, maar biedt juist nieuwe kansen.
EnglishThe phrase would then be: 'Single representative ' and not 'High representative '.
De tekst luidt dan: ' Single representative? in plaats van ' High representative?.
EnglishIt is contrary to the logic of the single market and competition principles.
Dat druist in tegen de logica van de interne markt en de concurrentiebeginselen.
EnglishNow Will, when a pirate is marooned he is a given a pistol with a single shot.
Nu Will... als een piraat gestrand is met een pistool en één kogel... één kogel...
EnglishThis is the quintessence of the common market and of the single European market.
Dat is de kwintessentie van de Europese gemeenschappelijke en interne markt.
EnglishLaos is under single-party rule, and any kind of opposition is out of the question.
In Laos is een eenheidspartij aan de macht die iedere oppositie onmogelijk maakt.
EnglishWe have a single market, whose objective is peace and the creation of prosperity.
Wij hebben een interne markt met als doel het scheppen van vrede en welvaart.
EnglishDiscussions on disputed single market guidelines often last a very long time.
De debatten over omstreden interne-marktrichtlijnen duren vaak buitengewoon lang.
EnglishIn my view that affects the integrity of every single Member here in the House.
Volgens mij is dit een zaak van de integriteit van elk lid van dit Parlement.