EN

situation {noun}

volume_up
This applies both to the economic situation and to the political situation.
Dat geldt zowel voor de economische situatie als voor de politieke situatie.
In reality this situation, inspired by geopolitical relationships, was an artificial one.
Die door de geopolitieke situatie opgelegde situatie was in feite onnatuurlijk.
Needless to say, the Council bears a share of responsibility in this situation.
Natuurlijk, Voorzitter, is de Raad in de huidige situatie medeverantwoordelijk.
   – The situation in the footwear sector is alarming, not least in Portugal.
-- De toestand in de schoenensector is zorgwekkend, zeker in Portugal.
Perhaps women themselves are partly responsible for the situation being analysed here.
Misschien zijn vrouwen in zekere mate medeverantwoordelijk voor deze toestand.
The health situation of some of these prisoners is extremely alarming.
Sommigen van deze gevangenen verkeren in zeer slechte kritieke toestand.
As the situation develops, the Commission will keep Parliament regularly informed.
De Commissie zal het Parlement regelmatig informeren over de laatste stand van zaken.
The framework of preparations presents a situation which I would call unequal.
De stand van de voorbereidende werkzaamheden zou ik willen omschrijven als wisselend.
Madam Fontaine promised that a note would be circulated explaining the current situation.
Mevrouw Fontaine had een circulaire beloofd met een uitleg over de stand van zaken.
As the situation develops, the Commission will keep Parliament regularly informed.
De Commissie zal het Parlement regelmatig informeren over de laatste stand van zaken.
Madam Fontaine promised that a note would be circulated explaining the current situation.
Mevrouw Fontaine had een circulaire beloofd met een uitleg over de stand van zaken.
The situation in Georgia is not good from an economic point of view.
Vanuit economisch oogpunt is de stand van zaken in Georgië niet gunstig.
situation (also: lay, lie, location, position, site)
The geographical situation of Slovenia shows us that Europe needs this country if it really wants to be united.
De geografische ligging van Slovenië maakt ons duidelijk dat Europa dit land inderdaad nodig heeft voor zijn daadwerkelijke eenheid.
Because of its geographical situation, it cannot escape being politically influenced by surrounding countries in the Balkans.
Het land kan zich vanwege de geografische ligging niet aan de politieke invloed vanuit de omgeving, de Balkan, onttrekken.
Indeed, the obstacles to development vary, and are different, according to the geographical situation of the regions.
De obstakels voor de ontwikkeling van regio's verschillen en variëren immers van regio tot regio, afhankelijk van hun ligging.
situation (also: scene)
It is this competition which is creating the tragic situations that we are now seeing, on a daily basis, in the Sangatte refugee centre, at Tarifa, in Italy, and in many other parts of Europe.
Deze situatie zorgt voor dramatische taferelen die zich dagelijks voordoen in het opvangcentrum van Sangatte, in Tarifa, Italië en in vele andere plaatsen in Europa.
situation (also: weal and woe)

Context sentences for "situation" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat we, as members of Parliament, are concerned about the situation is normal.
Dat wij ons als parlementsleden met de situatie bezighouden is een normale zaak.
EnglishWe cannot, though, create clarity in a conflict situation via the political level.
Bij conflicten kunnen wij echter niet via de politiek duidelijkheid verschaffen.
EnglishThe Quaestors acted quickly to resolve this situation in the best way possible.
De quaestoren hebben de problemen in korte tijd zo goed als mogelijk verholpen.
EnglishB5­0146/ 01 by Mr Haarder, on behalf of the ELDR Group, on the situation in Laos;
B5­0146/01 van de heer Haarder, namens de ELDR-Fractie, over de situatie in Laos;
EnglishThis distinction crucially determines the situation into which we put refugees.
Dat onderscheid is bepalend voor de situatie waarin we mensen op de vlucht jagen.
EnglishWe are facing a complex situation after the presidential elections in Belarus.
Na de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland staan we voor een complexe situatie.
EnglishThe report gives a very good account of the situation and the problems involved.
De stand van zaken en de problemen worden in het verslag zeer goed samengevat.
EnglishEurope's assistance will be more important than ever in salvaging the situation.
De interventie van Europa zal belangrijker zijn dan ooit om de situatie te redden.
EnglishIf the situation were to culminate in the use of force, what would we do then?
Wat doen wij als de toestand uit de hand loopt en er toch geweld wordt gebruikt?
EnglishThat fact needs emphasising, because the situation in Saudi Arabia is well known.
Dit feit moeten we onderstrepen, want de situatie in Saudi-Arabië is welbekend.
EnglishThirdly, the social and economic situation in South Africa is downright bleak.
Ten derde, de sociaal-economische situatie is in Zuid-Afrika gewoon heel slecht.
EnglishSince then, following that mission, the situation in Albania has worsened further.
Sindsdien, na die missie, heeft de situatie in Albanië zich verder verslechterd.
EnglishWe in the European Parliament are no longer prepared to accept such a situation.
In het Europees Parlement zijn we niet meer bereid om deze toestand te aanvaarden.
EnglishNeedless to say, the Council bears a share of responsibility in this situation.
Natuurlijk, Voorzitter, is de Raad in de huidige situatie medeverantwoordelijk.
EnglishThe situation in Bethlehem is still unresolved, although discussions are underway.
In Bethlehem is nog niets geregeld, ook al wordt er op dit moment onderhandeld.
EnglishI agree with Mr Perry that the situation at present is highly unsatisfactory.
Ik ben het met de heer Perry eens dat de huidige situatie zeer onbevredigend is.
EnglishNeedless to say, the situation in Mitrovica is very dangerous and we all know why.
De toestand in Mitrovica is natuurlijk zeer gevaarlijk en wij weten allen waarom.
EnglishMadam President, naturally we are very concerned about the situation in Kosovo.
Mevrouw de Voorzitter, wij zijn natuurlijk erg bezorgd over de toestand in Kosovo.
EnglishWhen he took up his post, Mr Prodi promised to bring this situation to an end.
De heer Prodi beloofde bij zijn aantreden een einde aan deze situatie te maken.
EnglishIn that sense one can say that this proposal formalises an existing situation.
In die zin kan men zeggen dat dit voorstel een bestaande situatie formaliseert.

Synonyms (English) for "situation":

situation
situated
situation comedy
English