"sixteenth" translation into Dutch

EN

"sixteenth" in Dutch

EN

sixteenth {numeral}

volume_up
sixteenth
The Commission is not the sixteenth Member State of the European Union.
De Commissie is niet de zestiende lidstaat van de Europese Unie met eigen wetten.
There is an important role for the Commission, but it is not the role of a sixteenth Member State.
De Commissie speelt een belangrijke rol, maar niet die van een zestiende lidstaat.
In any case, the Commission should not act as the sixteenth bilateral donor, which is the case in practice.
De Commissie moet in ieder geval niet optreden als zestiende bilaterale donor, wat in de praktijk wel gebeurt.

Context sentences for "sixteenth" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Commission is not the sixteenth Member State of the European Union.
De Commissie is niet de zestiende lidstaat van de Europese Unie met eigen wetten.
EnglishThere is an important role for the Commission, but it is not the role of a sixteenth Member State.
De Commissie speelt een belangrijke rol, maar niet die van een zestiende lidstaat.
EnglishIn any case, the Commission should not act as the sixteenth bilateral donor, which is the case in practice.
De Commissie moet in ieder geval niet optreden als zestiende bilaterale donor, wat in de praktijk wel gebeurt.
EnglishHowever, the marriage was unconsummated and broken off, which makes me a sixteenth generation French citizen.
Het huwelijk was echter geen lang leven beschoren en werd ontbonden, waardoor ik mij nu een Frans burger van de zestiende generatie mag noemen.
EnglishAnd the fact that the Spanish fleet had been operating in those fishing grounds since the sixteenth century counted for nothing.
En de Spaanse traditie zette helemaal geen zoden aan de dijk, ook al viste het land al vanaf de zestiende eeuw in deze visplaatsen.
EnglishThat's 10 to the sixteenth.
EnglishWe will not be able to say what King Francis said in the sixteenth century: 'Everything was lost in the battle, save our honour '.
Dan zullen wij niet met Frans de zoveelste, in vijftienhonderd en nog wat, kunnen zeggen: " Alles is in de strijd ten onder gegaan, behalve onze eer ".
EnglishBut there was a decline from at least two orders of magnitude in homicide from the Middle Ages to the present, and the elbow occurred in the early sixteenth century.
Maar er was een twee keer zo grote afname van moorden vanaf de Middeleeuwen tot heden. ~~~ De knik verscheen begin 16e eeuw.
EnglishBut it is also time to recognise that the sixteenth and final Member State likely to ratify the Constitution in its current form is Finland.
Het is echter ook tijd om in te zien dat de zestiende en laatste lidstaat die waarschijnlijk de Grondwet in zijn huidige vorm zal goedkeuren, Finland is.
EnglishMy own country, Austria, for example, fell back five places in one year from 1994 to 1995, and is now no longer in eleventh but in sixteenth position.
In 1994 en 1995 ging bij voorbeeld Oostenrijk op een jaar tijd vijf plaatsen achteruit: het staat niet meer op de elfde, maar op de zestiende plaats.
English   – Mr President, after the Commission had presented its report for the sixteenth time, we said that we did not want a resolution in advance.
-- Mijnheer de Voorzitter, nadat de Commissie haar verslag voor de zestiende keer had gepresenteerd, hebben we gezegd dat we niet van tevoren een ontwerpresolutie wilden.
English. ~~~ The Associated Press is a better chronicler of wars over the surface of the Earth than sixteenth-century monks were.
Eén daarvan is dat we betere verslaglegging hebben: de journalistiek is een betere verslaglegger van oorlogen in de wereld dan de 16e eeuwse monniken waren.
EnglishI am not seeking, Mr Bonde or other colleagues who share your fears, to be the sixteenth president or prime minister of the sixteenth state.
Ik ben niet van zins - mijnheer Bonde, of andere collega's die uw bezorgdheid delen - om genoegen te nemen met de rol van zestiende voorzitter of premier van een zestiende lidstaat.
EnglishYou can see it over millennia, over centuries, over decades and over years, although there seems to have been a tipping point at the onset of the Age of Reason in the sixteenth century.
Je kunt het door de millennia, de eeuwen, de decennia en door de jaren zien, maar er lijkt wel een keerpunt te zijn geweest aan het begin van de Eeuw van de Rede in de 16e eeuw.
EnglishThe heads of state and government admitted this, pointing out that there will be another intergovernmental conference before the accession of the sixteenth Member State.
De staatshoofden en regeringsleiders hebben dit eigenlijk toegegeven, toen zij zeiden dat er nog vóór de toetreding van de zestiende lidstaat een nieuwe intergouvernementele conferentie moet komen.
EnglishIt is doing so for the first time since the end of the sixteenth century, when the Europe of the Roman Church had exactly the same borders, apart from Greece, as the Europe of 2004.
Dat is overigens voor het eerst sinds het einde van de zestiende eeuw, toen het Europa van de Roomse kerk, met uitzondering van Griekenland, precies dezelfde grenzen had als het Europa van 2004.

Synonyms (English) for "sixteenth":

sixteenth