"sly" translation into Dutch

EN

"sly" in Dutch

Context sentences for "sly" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe do not deny the need for reform, but this reform must not be improvised in this way or brought in on the sly.
Wij ontkennen niet dat een hervorming nodig is, maar die behoort niet op deze manier, uit de losse pols, ingevoerd te worden.
EnglishFirst of all, the Fifteen signed the agreement on the sly and under the smokescreen created by the Charter of Fundamental Rights.
Allereerst hebben de vijftien lidstaten in allerijl en met het traangas nog in de ogen het Handvest van de grondrechten getekend.
EnglishThe Russians cannot, at least not yet, oppose NATO's sly expansion through the militarisation of EU structures.
De Russen zijn overigens toch nog niet in staat om de verraderlijke uitbreiding van de NAVO tegen te houden die totstandkomt via een militarisering van de Europese structuren.
EnglishAt first sight this seems a very environmentally friendly concept, but it is being used here as a means of achieving economic advantage through LIFE on the sly.
Het lijkt op het eerste gezicht een heel milieuvriendelijk begrip, maar het wordt hier gebruikt om op een verkapte manier met LIFE economische voordelen te behalen.
EnglishWhat is very clear is that to the European Parliament, the national parliaments have only a supporting role to play: organising the sly policing of their own governments!
Het moge duidelijk zijn: voor het Europees Parlement hebben de nationale parlementen enkel een aanvullende functie, namelijk een oogje houden op hun eigen regering!
EnglishThis has been done in a rather sly, hypocritical and misleading way in that not simply different dates, but also different procedures – with stem cell lines and not with embryos – have been proposed.
Dit is gebeurd op nogal slinkse, hypocriete en misleidende wijze door niet alleen verschillende data, maar ook verschillende procedures - - met stamcellijnen en niet met embryo's - - voor te stellen.