"social fabric" translation into Dutch

EN

"social fabric" in Dutch

EN

social fabric {noun}

volume_up
social fabric
volume_up
sociale structuur {de}
Inshore fishery activities essentially maintain the social fabric of those communities.
De kustvisserij houdt in wezen de sociale structuur van die gemeenschappen in stand.
Inshore fishing is about the economic and social fabric of our small coastal communities.
Bij kustvisserij draait het om de economische en sociale structuur van onze kleine kustgemeenschappen.
There is no doubt that the European Union has been a success: have become part of our common legislative and social fabric.
Het is een feit dat de Europese Unie een succes is: hebben hun plaats gekregen binnen onze gemeenschappelijke juridische en sociale structuur.

Context sentences for "social fabric" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFollowing the war, Iraq is a country in which the entire social fabric has broken down.
Het naoorlogse Irak is een land waar het gehele sociale weefsel verloren is gegaan.
EnglishInshore fishery activities essentially maintain the social fabric of those communities.
De kustvisserij houdt in wezen de sociale structuur van die gemeenschappen in stand.
EnglishSuch a policy would undermine the social and economic fabric of our societies.
Een dergelijk beleid zou het sociaal en economisch weefsel van onze samenlevingen echter ondermijnen.
EnglishInshore fishing is about the economic and social fabric of our small coastal communities.
Bij kustvisserij draait het om de economische en sociale structuur van onze kleine kustgemeenschappen.
EnglishWe have lived through the explosive consequences of the breakdown of the social fabric.
Wij hebben ervaren hoe explosief de gevolgen kunnen zijn als het maatschappelijk weefsel versplinterd raakt.
EnglishI am well aware of the Alstom Group's importance in the European industrial and social fabric.
Ik begrijp goed hoe belangrijk de groep Alstom in economisch en maatschappelijk opzicht is voor Europa.
EnglishGamers are virtuosos at weaving a tight social fabric.
Gamers zijn virtuozen in het weven van een dichte sociale stof.
EnglishDiscrimination against women is a fact which, unfortunately, is inherent in our social fabric as such.
Vrouwendiscriminatie is een gegeven dat helaas inherent is aan onze maatschappelijke ordening als zodanig.
EnglishThis diversity enriches the social fabric of Europe and is a vital component of its economic prosperity.
Verscheidenheid verrijkt het sociale weefsel van Europa en maakt een belangrijk deel uit van zijn economische voorspoed.
EnglishFinally, Commissioner, would you agree that it is necessary to uphold the social fabric of football?
Tot slot, mijnheer de Commissaris, vindt u ook dat het noodzakelijk is het maatschappelijke systeem van het voetbal te verdedigen?
EnglishThe scheme approved in Berlin will also have a severe negative impact on the social fabric of the countryside.
Het in Berlijn goedgekeurde plan zal tevens een heel negatieve weerslag op het sociaal weefsel van het platteland hebben.
EnglishIt means that the social and economic fabric around the ports declines, while the EU claims to be combating this particular misery.
Het sociaal en economisch weefsel rond de havens wordt zwakker, terwijl de EU beweert dat zij dit probleem juist aanpakt.
EnglishThere is no doubt that the European Union has been a success: have become part of our common legislative and social fabric.
Het is een feit dat de Europese Unie een succes is: hebben hun plaats gekregen binnen onze gemeenschappelijke juridische en sociale structuur.
EnglishIt's not about adding a social fabric to the Web and connecting you to other people everywhere you are and everywhere you go.
Het gaat er niet om een sociaal draadje door het web te weven en je met andere mensen te verbinden, waar je ook bent en waar je ook heen gaat.
EnglishThe payoff for those favours, it seems, was a WTO ruling which effectively threatens the entire social fabric of a region.
De beloning voor die goede daden, zo lijkt het, was een uitspraak van de WTO die in feite de hele sociale structuur van een regio aan het wankelen brengt.
EnglishLife expectancy is falling, education is severely affected, agricultural output is declining, and the social and economic fabric is being eroded.
De gevolgen zijn een dalende levensverwachting, teloorgang van het onderwijs, een afnemende landbouwproductie en sociale en economische erosie.
EnglishThe reconstruction of Kosovo must focus not only on the economy and trade, but also on the social, civil and democratic fabric.
Bij de wederopbouw van Kosovo moet niet alleen naar economische en zakelijke aspecten gekeken worden, maar vooral naar de samenleving, de burgermaatschappij, de democratie.
EnglishWith the physical destruction comes destruction of the country's economic and social fabric, so that the people are left virtually without hope.
De vernielingen hebben voor de mensen tot gevolg dat ook de economische en sociale structuren vernietigd worden, zodat zij vrijwel alle hoop verloren hebben.
EnglishMr President, the European textile and clothing industry is, and will remain, an essential part of the EU's industrial and social fabric.
-- Mijnheer de Voorzitter, de Europese textiel- en kledingsector is een essentieel onderdeel van de industriële en sociale structuur van de EU, en zal dat ook blijven.
EnglishThey must do this whilst being careful not to rip the social fabric which in many countries, including mine, has taken many years to weave.
Hierbij moeten zij echter zorgvuldig zien te voorkomen dat de sociale structuur waaraan in veel landen, waaronder het mijne, zo lang is gebouwd, niet wordt ontwricht.

Similar translations for "social fabric" in Dutch

social adjective
fabric noun
social order noun
social worker noun
heavy fabric noun
lace fabric noun
social organization noun
social climber noun
social development noun
social life noun
social media noun
social work noun