EN soil
volume_up
{noun}

soil (also: bottom, earth, foundation, ground)
Makes the rocks crumble, and the first step in the generation of soil.
Doet de rotsen verkruimelen, de eerste stap in de vorming van grond.
The story on food, on water, on soil, on climate is all much the same.
De situatie voor voedsel, water, grond en klimaat is min of meer hetzelfde.
With clean water and soil I've found out that the Wasteland's plants don't emit poison.
Ik vond uit dat met schoon grond en water, de planten geen gif produceren.
soil (also: bed, bottom, earth, floor)
The multifunctional and cross-sectoral approach to soil is of primary importance.
De multifunctionele en multi-sectorale benadering van de bodem staat hierbij voorop.
The violent disputes that are now occurring on European soil make no difference here.
Het huidige, gewelddadige conflict op Europese bodem verandert daar niets aan.
There should be immediate removal of US nuclear weapons from European soil.
De Amerikaanse kernwapens zouden per direct moeten worden verwijderd van Europese bodem.
soil (also: earth, ground, land)
In a single cubic inch of soil, there can be more than eight miles of these cells.
In één enkele kubieke centimeter aarde kunnen meer dan 780 meter van zulke cellen zitten.
The answer is in order to get used to lying in the soil.
Het antwoord is omdat hij op die manier gewoon wordt om in de aarde te liggen.
It acts like the soil in a garden.
Het gedraagt zich als de aarde in een tuin.
soil (also: ground)
Contact and exchange with democratic countries, especially between young people, provide the most fertile soil for democracy in countries which do not have real democratic traditions.
Contacten en uitwisseling met democratische landen, vooral tussen jongeren, bieden de beste voedingsbodem voor de democratie in landen die geen democratische traditie hebben.
soil (also: ground)
soil (also: earth, land, world)

Context sentences for "soil" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeter Gabriel: So torture is not something that always happens on other soil.
Peter Gabriel: Marteling is dus niet iets wat alleen in het buitenland gebeurt.
EnglishThis tragedy is taking place on European soil and what is Europe’ s response?
Deze tragedie voltrekt zich op Europees grondgebied en hoe reageert Europa daarop?
EnglishFood safety - from the soil to the table - is a very important task for the EU.
Voedselveiligheid - van de boer tot het bord - is een zeer belangrijke taak voor de EU.
EnglishEach point is a different species or a different stream or a different soil type.
Elk punt is een andere soort, of een andere beek, of een ander bodemtype.
EnglishThey're the grand molecular disassemblers of nature -- the soil magicians.
Ze zijn de grote moleculaire ontmantelaars van de natuur – de grondtovenaars.
EnglishLondon has been the latest victim on European soil, but Iraq is a victim every day.
Op het Europese grondgebied is Londen het laatste slachtoffer, maar Irak is dat iedere dag.
EnglishIt has little experience of war on its own soil; the last time was in the 1860s.
De laatste daarvan was in 1860-1865 - geruime tijd geleden dus.
EnglishEurope has a duty to offer the same guarantees to all individuals resident on European soil.
Europa moet aan iedereen die op zijn grondgebied verblijft dezelfde garanties bieden.
EnglishOnce again, an act of barbarism has been committed on European soil.
Opnieuw werd er een onmenselijke daad verricht op het Europees grondgebied.
EnglishLet the Paduans now reclaim Trojan soil, since Antenor was once Trojan!
Laat Padua dan nu Troje opeisen, want ooit was Antenor een Trojaan!
EnglishThe honourable Member invites me to dig deep into the soil of competence and its related terrain.
U vraagt mij om diep te graven in het gebied van de bevoegdheden en aanverwante zaken.
EnglishIs there still a need today for us to flush more nitrates into the groundwater of Europe's soil?
Hebben wij vandaag nog behoefte aan extra nitraten in het grondwater van de Europese Unie?
EnglishWe know the impact of this type of agriculture on soil and ground water.
Wij weten wat de effecten van een dergelijke vorm van landbouw op watervoerende gronden en lagen zijn.
EnglishSoil erosion does the rest, and desertification continues.
Bodemerosie doet de rest en dientengevolge rukt de woestijnvorming op.
EnglishMoreover, the growing tendency to destroy soil through intensive agriculture must be combated.
Bovendien moet de toenemende trend van bodemvernietiging door intensieve landbouw worden tegengegaan.
EnglishThe European strategy for soil protection does not mean a standardised, one-size-fits-all approach.
De Europese strategie inzake bodembescherming is geen gestandaardiseerde, universele benadering.
EnglishThey brood in a town 150 miles away, where the soil conditions are better for building nests.
Ze broeden in een dorpje 250 kilometer verderop, waar de bodemcondities beter zijn om nesten te bouwen.
EnglishIt kills all kinds of soil organisms, good and bad alike.
Het doodt allerlei bodemorganismen, zowel de goede als de slechte.
EnglishIt would therefore seem that, for products of the soil, the great single market is not bringing anything new.
Voor de streekproducten lijkt de grote interne markt dus niets nieuws te hebben gebracht.
EnglishAt any rate, it means that millions of foreigners live on our soil permanently and illegally.
In elk geval geeft dit aan dat er miljoenen vreemdelingen permanent illegaal op ons grondgebied verblijven.