EN

some one {pronoun}

volume_up
some one (also: somebody, anybody)
And United States only had some, one, two thousand dollars at that time.
En de Verenigde Staten hadden toen slechts een 2,:,000 dollar.
The European Community will provide financial support for these elections to be held, and we will also cooperate by providing some one hundred observers.
De Europese Gemeenschap zal de organisatie van deze verkiezingen financieren en wij zullen tevens een honderdtal waarnemers sturen.
On 28 January, in Katowice, the collapse of the roof of an exhibition hall led to the deaths of several dozen people and to some one hundred people being injured.
Op 28 januari kwamen in Katowice enkele tientallen mensen om het leven, en raakten er honderden gewond toen het dak van een tentoonstellingshal instortte.
some one (also: anyone, one, some, somebody)
So maybe you should put some one before the interview."
Misschien moet je iemand voor het interview zetten."
some one (also: one, some, somebody, someone)

Synonyms (English) for "some":

some

Similar translations for "some one" in Dutch

some noun
some adjective
some adverb
some pronoun
some numeral
one noun
one numeral
Dutch
one pronoun

Context sentences for "some one" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome have criticised the strategy from one angle, some from another angle.
Er is vanuit verschillende invalshoeken kritiek geuit op de strategie.
EnglishHere one sees some encouraging developments in the techniques of mine-clearance.
Wij merken dat er bemoedigende ontwikkelingen zijn in de technieken voor het opruimen van mijnen.
EnglishThis dispute has now been going on for years and at some point one has to admit losing a dispute.
Wij voeren nu al sedert vele jaren strijd en moeten durven erkennen dat wij de strijd verloren hebben.
EnglishThe European Union has provided some EUR one billion since 1991, the year in which these countries gained independence.
Zo hebben deze landen sinds hun onafhankelijkheid in 1991 ongeveer 1 miljard euro van de Europese Unie ontvangen.
EnglishAnd with that growth comes some severe practical problems, one of which is our transportation system simply won't be able to deal with it.
Zo zal ons transportsysteem de druk simpelweg niet meer aankunnen.
EnglishEurope will have to learn some lessons here, although one should not underestimate the complexity of this task.
Europa zal op dit gebied nog het nodige moeten leren, maar we moeten de complexiteit van deze kwestie niet onderschatten.
EnglishBy coincidence, there are some people from one such region - Upper Franconia - sitting in the public galleries right now.
Het toeval wil dat juist vandaag mensen uit zo'n regio, Oberfranken, naar hier zijn gekomen en thans op de tribune zitten.
EnglishIn some ways, one could say that it has represented the voice of the majority in the European Parliament.
In bepaalde opzichten zou je ook kunnen zeggen dat het voorzitterschap de stem van de meerderheid van het Europees Parlement heeft verwoord.
EnglishIt is one of some importance for me, as I myself ran a business in the small and medium-sized enterprise sector for many years.
Dit verslag is voor mij van groot belang, omdat ik gedurende jaren zelf als ondernemer actief was in het midden- en kleinbedrijf.
EnglishBut please let us not transform this vote into an exclusively political one, as some have attempted to do.
Maar waar ik nogmaals voor wil pleiten, is dat wij van deze stemming geen uitsluitend politieke aangelegenheid moeten maken, zoals hier en daar geprobeerd wordt.
EnglishOf course, we will be unable to do more for as long as there is no clear and precise legal basis, but we have done some work on producing one.
Het is echter wel duidelijk dat zolang er geen heldere en nauw omschreven rechtsgrondslag bestaat, wij niet méér kunnen doen.
English. – Mr President, as with all European Councils, the next one has some very interesting topics to discuss.
-- Mijnheer de Voorzitter, zoals op alle bijeenkomsten van de Europese Raad, zullen ook tijdens de aanstaande Top bijzonder interessante kwesties worden aangekaart.
EnglishI would like some clarification: Does one need to remain in the chamber if one wishes to submit a written explanation and have it approved, or not?
Ik wil graag duidelijkheid: moet men in de zaal blijven als men wil dat de schriftelijke stemverklaring wordt goedgekeurd of niet?
EnglishI know that he will understand that in some respects one is bound to feel like any other normal citizen a sense of frustration in these circumstances.
De heer Colom i Naval zal beslist begrijpen dat wij ons in deze omstandigheden, zoals elke normale burger, over de situatie ergeren.
EnglishIt pairs closely with love, which is the will for the other to be happy, which requires, of course, that one feels some happiness oneself and wishes to share it.
Het ligt dichtbij liefde. ~~~ Het is de wil om de ander gelukkig te zien. ~~~ Daarvoor is uiteraard nodig dat men zelf iets van geluk ervaart en dit met de ander wil delen.
EnglishIf the transport industry, be it the tourism sector or some other one, is now voicing doubts about this compromise, then I have to say that it is more than unfair and not at all acceptable.
Als er nu vanuit de vervoersector of de toeristenbranche twijfels over dit compromis worden geuit, vind ik dat zeer onterecht en absoluut onaanvaardbaar.
EnglishOf the many demands contained in it, some, on the one hand, go far beyond what the Cartagena Protocol requires, whilst others attempt to artificially restrict trade in living GMOs.
Daarin komen eisen voor die enerzijds veel verder gaan dan het Protocol van Cartagena en anderzijds kunstmatige hinderpalen opwerpen voor de handel in levende GGO's.