"somebody" translation into Dutch

EN

"somebody" in Dutch

NL
EN

somebody {noun}

volume_up
somebody (also: someone)
You couldn't tell the difference between somebody from Texas and somebody from Rome.
Je zou het het verschil niet kunnen horen tussen iemand uit Texas en iemand uit Rome.
And somebody brought a boyfriend, somebody a father. ~~~ One young woman brought her grandfather.
Iemand bracht een vriendje mee, iemand een vader, een jonge vrouw bracht haar grootvader mee.
As somebody quite rightly said, there are twenty-five members of the Commission.
Zoals iemand heel terecht heeft opgemerkt: de Commissie telt vijfentwintig leden.

Synonyms (English) for "somebody":

somebody

Context sentences for "somebody" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are gonna send somebody to find him... and we are gonna get him the hell out of there.
We sturen mensen eropaf om 'm te vinden en we halen hem er als de donder weg.
EnglishSomebody else? Who else would like -- see I don't -- haven't seen any women's hands up.
Wie zou willen -- tja ik heb geen -- geen opgestoken vrouwenhanden gezien.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Je kan echt in iemands waarneming gaan en hen dingen laten ondergaan.
EnglishThe'somebody else's jobs ' are devastating families and communities.
Deze banenroof leidt tot desintegratie van gezinnen en gemeenschappen.
EnglishAnd it actually crawled into somebody's bathroom, and was hanging around there for two or three days.
Ze werd in iemands badkamer gevonden. ~~~ Ze hing daar al twee of drie dagen rond.
EnglishSomebody is responsible, either Parliament or the Spanish Government.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt ofwel bij het Parlement, ofwel bij de Spaanse regering.
EnglishI mean, it could be somebody's health, it could be somebody's career, something important to them.
Het kan gaan over iemands gezondheid, iemands carrière, iets dat voor hen van belang is.
EnglishFurthermore, as somebody who is familiar with this area, I want to say how important this convention is.
Als kenner van deze materie wil ik hier ook aangeven hoe belangrijk dit verdrag is.
EnglishAnd it’s fair to say that if you look up somebody’s nose, you’re unlikely to see anything resembling this.
Als je nu in iemands neus kijkt, is de kans klein dat je daar zoiets vindt.
EnglishCommissioner, this ill wind has to blow somebody good, this tragedy has to achieve something!
Mijnheer Fischler, deze ramp zou toch tot iets moeten dienen!
EnglishWe will start with somebody else who has been affected by this.
Om te beginnen geef ik het woord aan de afgevaardigden die door deze berichtgeving getroffen zijn.
EnglishIt's because there's somebody there called foreign aid, who contributes for it.
Omdat de buitenlandse hulp daaraan bijdraagt.
EnglishI am not naturally somebody who instinctively talks about military action: I am naturally cautious.
Het ligt niet in mijn aard om meteen over militaire actie te praten: ik ben van nature behoedzaam.
EnglishOr, "We sell services to help somebody do X." You know, whatever.
Of: "Wij verkopen diensten om mensen te helpen met..."
EnglishWhy didn't somebody tell me he had one of those... things?
Waarom heeft niemand mij verteld dat hij zo'n... ding had?
EnglishSomebody mentioned the fact that the mobility of teachers and researchers was also discussed in Lisbon.
U heeft opgemerkt dat in Lissabon ook de mobiliteit van professoren en onderzoekers aan de orde is geweest.
EnglishThis is somebody called Dr. Gillian McKeith Ph.D, or, to give her full medical title, Gillian McKeith.
Deze hier heet Dr. ~~~ Gillian McKeith Ph.D, of, om haar volledige medische titel te noemen: 'Gillian McKeith'.
EnglishThe notion of efficacy basically boils down to one -- that if somebody believes that they have the capacity to change their behavior.
"Effectiviteit" gaat uiteindelijk over het in staat zijn je gedrag te veranderen.
EnglishGiven the complexity of the issue, I believe that somebody should explain this request.
Het veelomvattende karakter van dit onderwerp in aanmerking genomen, denk ik dat het nodig is dat dit verzoek wordt toegelicht.
EnglishI said, "But wouldn't somebody pay you for that?"
Ik zei, "Maar zou niemand daarvoor willen betalen?".