"something like" translation into Dutch

EN

"something like" in Dutch

EN

something like [example]

volume_up
something like
The same could be true of something like smoking.
Hetzelfde zou kunnen gelden voor iets zoals roken.
Let's just look at something like, you know, solving problems with making airlines safer.
Laten we eens kijken naar iets zoals vliegtuigen veiliger te maken Ik ben een 'million-mile flyer'.
And so we began our lessons every single time tuning drums -- in particular, the kettle drums, or tympani -- to such a narrow pitch interval, so something like ... that of a difference.
Onze les begon elke keer met trommels stemmen -- in het bijzonder de pauken of tympani -- tot een zo klein verschil in toonhoogte, iets zoals dit ... ~~~ zo'n kleine verschil.

Context sentences for "something like" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat's something like eight percent of the total agricultural output globally.
Dat is zo ongeveer acht procent van de totale opbrengst uit landbouw wereldwijd.
EnglishYou can't share until you show us that you're not sharing something we don't like.
Je mag niet delen tot je ons aantoont dat je niets deelt dat wij niet goedkeuren.
EnglishIt is estimated that something like 400 000 people in Europe have this condition.
Er zijn in Europa naar schatting 400.000 mensen die deze aandoening hebben.
EnglishI don't know if this is called a basket-bra, but it ought to be something like that.
Ik weet niet of dit een basket-bh heet, maar dat zou het ongeveer moeten zijn.
EnglishWhy would a man assume that you would believe something bizarre like this?
En terecht. ~~~ Waarom zou iemand aannemen dat u gelooft in iets bizars als dat?
EnglishAnd once something like this has got under way, is it very difficult to stop it again.
En als zoiets eenmaal op de rails is gezet, is het zeer moeilijk tegen te houden.
EnglishSo, imagine you're looking at something like a cable supporting a traffic light.
Dus stel je voor dat je ergens naar kijkt bijvoorbeeld een verkeerslicht aan een kabel.
EnglishNow I don't mean extra gills or something -- something we care about, like aging.
Nu bedoel ik geen extra kieuwen of zo, maar iets waar we om geven, zoals ouder worden.
EnglishSomething like 10 percent, as I said, of visually impaired people get these.
Ongeveer 10 procent, zoals ik zei, van de visueel gehandicapten krijgen deze.
EnglishJust a year later the Yangtze flooded, causing something like 5,500 deaths.
Nog geen jaar later overstroomde de Yangtze, hetgeen zo'n 5.500 doden veroorzaakte.
EnglishIn my country, 10 % of all farmers receive something like 90 % of the support.
In mijn land ontvangen 10 % van de landbouwers ongeveer 90 % van de steun.
EnglishThe average player spends something like six, six-and-a-half hours a day on it.
De gemiddelde speler besteedt er zo'n zes, zeseneenhalf uur per dag aan.
EnglishI must admit, when I see something like this, I unfortunately have to agree!
Ik moet toegeven dat, met wat ik hier nu meemaak, ik helaas die mening moet bijtreden!
EnglishWe cost the European beef producers something like EUR 12 to 15 billion.
Dat verbod kostte de Europese rundvleesproducenten zo'n 12 à 15 miljard euro.
EnglishFor a start, Mr Bonde, I always allow something like an extra 10 % speaking time.
Om te beginnen, collega Bonde, geef ik altijd ongeveer 10 procent van de spreektijd extra.
EnglishThe majority within my group is of the opinion that something like this needs to happen.
Binnen mijn fractie is de overgrote meerderheid van mening dat zoiets moet gebeuren.
EnglishAnd the conversation would go something like this, "You know Aimee, you're very attractive.
En zo'n gesprek ging dan ongeveer als volgt: "Weet je, Aimee, je bent erg knap.
EnglishDo we not now need to develop something like a new culture together?
Moeten we op dit punt met elkaar niet zoiets als een nieuwe cultuur ontwikkelen?
EnglishSo I wanted to get her something more... you know, like one of these dollhouses.
Dus wilde ik haar iets meer geven, zoals een van deze poppenhuizen.
EnglishI regard this Programme as something like a guide to the Lisbon Strategy.
Ik zie dit programma als een soort handleiding voor de Lissabon-strategie.

Similar translations for "something like" in Dutch

something noun
Dutch
something pronoun
Dutch
like preposition
like adjective
like adverb
like noun
like conjunction
Dutch