EN

soon {adverb}

volume_up
It goes without saying that we want to see a worldwide system as soon as possible.
Uiteraard willen wij zo spoedig mogelijk een wereldwijd systeem zien.
Of course, Mr Krivine, we shall try to follow this up as soon as possible.
Vanzelfsprekend, mijnheer Krivine, wij gaan dit zo spoedig mogelijk na.
Consequently, the candidate countries need to be involved in this process soon.
Daarom moeten zij spoedig worden betrokken bij dit proces.
Mr President, soon the new single European currency, the euro, will be introduced.
Voorzitter, binnenkort wordt de nieuwe Europese munt ingevoerd, de euro.
Commissioner, you have announced that a communication will soon be published.
Mijnheer de commissaris, u heeft aangekondigd dat er binnenkort een mededeling komt.
There will soon be eighteen or twenty countries on the European side.
Aan Europese kant zullen we binnenkort zelfs achttien tot twintig landen tellen.
soon (also: just now, anon, just)
The candidate Member States will soon be participating fully in the European structure.
De kandidaat-lidstaten participeren straks voluit in de Europese opbouw.
We will soon face major conflicts unless a solution is found in good time.
Zonder tijdige oplossing daarvoor ontstaan straks grote conflicten.
The system that will soon be used for making payments is the IACS system.
Het systeem op grond waarvan straks de uitbetalingen plaatsvinden is het IACS-systeem.
soon (also: quickly, swiftly)
Commissioner, we therefore need these framework conditions as soon as possible.
Commissaris, deze kadervoorwaarden moeten er dus zo gauw mogelijk komen.
As soon as he sets foot in Vietnam, he will be put straight back into prison.
Zo gauw hij Vietnam binnenkomt, wordt hij wederom direct gevangen gezet.
They soon agreed that this is an issue Brussels has nothing to do with.
Men was het er heel gauw over eens: " Hier heeft Brussel niets mee te maken ".
soon (also: anon)
Otherwise it will soon be back to the law of the jungle for everyone.
Als dit niet het geval is, geldt voor ons allen weldra de wet van de jungle.
We hope that the disagreements amongst the staff will be completely resolved very soon.
Wij hopen dat de onenigheid onder het personeel weldra van de baan zal zijn.
I shall soon be able to give you the results of the technical check.
Ik zal u weldra de resultaten van de technische controle kunnen meedelen.
soon (also: almost, nearly)
For this reason the system should be introduced as soon as possible.
Daarom is er haast geboden bij deze ontwikkeling.
Unfortunately, many Member States still do not have national rapporteurs and they really should remedy this as soon as possible.
Helaas is in veel lidstaten nog steeds geen nationale rapporteur en daar moet nu echt haast mee gemaakt worden.
To do that we have to have a regulation sooner rather than later.
Om dat te bewerkstelligen moeten wij niet verder treuzelen, maar haast maken met de verordening.
soon (also: almost, nearly)
Finally, I should like to say that I hope that the Council will soon be adopting practical proposals on how this is to be done.
Om te besluiten hoop ik dat de Raad het eerstdaags eens kan worden over concrete voorstellen over hoe dat dan wel moet gebeuren.
Fair trade bananas would also come under the horizontal measures for fair trade, which, I hope, will soon be adopted on the basis of a Commission communication to this effect.
De fair trade-bananen zullen vallen onder de horizontale maatregelen voor eerlijke handel, die - naar ik hoop - eerstdaags zullen worden afgekondigd in een desbetreffende verklaring van de Commissie.
soon
soon (also: in a moment)
volume_up
subiet {adv.} [dial.]

Context sentences for "soon" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHence the Charter must be incorporated into a treaty text as soon as possible.
Daarom moet het Handvest zo snel mogelijk in een verdragstekst worden opgenomen.
EnglishThe new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
- De nieuwe lidstaten willen zo snel mogelijk toetreden tot het Schengengebied.
EnglishAnd when people aren't allowed to be useful, they soon think that they're useless.
Als mensen niet nuttig mogen zijn, gaan ze al snel denken dat ze nutteloos zijn.
EnglishPretty soon she had 30 women in the village working for her embroidery business.
Al snel waren er 30 vrouwen uit het dorp die voor haar borduurbedrijf werkten.
EnglishWe are thinking about releasing this money as soon as the reserves are released.
We denken erover dit geld vrij te geven zodra de reserves worden vrijgegeven.
EnglishI will add another drop of water so that you do not open the champagne too soon.
Ik wil nog wat water toevoegen om te voorkomen dat u de champagne te vlug ontkurkt.
EnglishIt goes without saying that these funds should be repaid as soon as possible.
Het spreekt vanzelf dat deze gelden zo snel mogelijk moeten worden terugbetaald.
EnglishWhy, the thieves who steal a pensioner's pension as soon as he has drawn it.
Wel, de dieven die de gepensioneerden hun pas ontvangen pensioen afhandig maken.
EnglishCould you give us some information about that, either today or as soon as possible?
Kunt u ons vandaag, of anders zo snel mogelijk, hierover nadere informatie geven?
EnglishI hope that we will be able to approve the Italian proposal as soon as possible.
Ik hoop dat het Italiaanse voorstel zo snel mogelijk kan worden goedgekeurd.
EnglishTherefore, I hope that the bridging clause will be adopted as soon as possible.
Ik hoop dan ook dat de passerelle-clausule zo snel mogelijk zal worden goedgekeurd.
EnglishThis is how people seek to divide what will soon be a Union of 25 Member States.
Zo wordt gepoogd de, binnenkort, 25 lidstaten van de Unie uiteen te drijven.
EnglishBut as soon as the fighting intensified, the physical rehabilitation was suspended.
Maar zodra de gevechten heviger werden, werd de fysieke revalidatie opgeschort.
EnglishThe Commission hopes that the two directives will be adopted as soon as possible.
De Commissie wenst dat beide richtlijnen zo snel mogelijk kunnen worden aangenomen.
EnglishIt is very appropriate: ' I never think about the future, it comes soon enough '.
Het is zeer toepasselijk: " Ik denk nooit aan de toekomst, die komt vroeg genoeg ".
EnglishThis must be the objective of all of us, and that objective must be achieved soon.
Dat moet het doel zijn van ons allemaal en dat doel moet snel worden bereikt.
EnglishI hope that our parliament will soon return to the topic of pension schemes.
Ik hoop dat ons Parlement zich snel weer met pensioenstelsels gaat bezighouden.
EnglishTherefore, we all feel that Guantánamo should be closed as soon as possible.
Daarom vinden we allemaal dat Guantanamo zo snel mogelijk gesloten moet worden.
EnglishThe case is being given top priority and will be resolved as soon as possible.
De zaak geniet de hoogste prioriteit en zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.
EnglishParliament will be informed of this consolidation as soon as it is complete.
Het Parlement zal over deze verbetering worden ingelicht zodra zij voltooid is.

Synonyms (English) for "soon":

soon