EN

sort of [example]

volume_up
sort of
volume_up
soort van [ex.]
The architecture of the pavilion is this sort of loop of exhibition and bikes.
De architectuur van het paviljoen is een soort van lus van tentoonstelling en fietsen.
And so my journey now is to find some sort of grace in the face of this defeat.
Mijn avontuur nu is een soort van genade vinden in het aangezicht van deze nederlaag.
As soon as it touches the water, you should hear a sort of sound of running air.
Zodra het het water aanraakt moet je een soort van geluid van ontsnappende lucht horen.

Context sentences for "sort of" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd the thing that I liked is sort of this one-click, add-to-your-cart button --
Wat ik pas echt leuk vond is deze één-klik, voeg-toe-aan-je-winkelwagentje-knop -
EnglishI see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
Ik zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
EnglishIf you had a relationship with a penguin, you'd see it in the same sort of way.
Als je een relatie met een pinguïn zou hebben, zou je er hetzelfde over denken.
EnglishThey are therefore unlikely to lead to any sort of crisis or cause major concern.
Ze zullen dan ook niet tot een heel zorgwekkende of rampzalige situatie leiden.
EnglishThe biggest difficulty we have, though, is to put it into some sort of picture.
Het grootste probleem dat wij echter hebben is om het in een kader te plaatsen.
EnglishI do not think that there is any place for that sort of over dramatisation here.
Ik denk dat dat soort dramatische uitdrukkingen hier helemaal niet thuishoort.
EnglishThat is because the public has wanted this sort of regulation for many years.
Dat komt doordat het publiek al jaren op een dergelijke regeling zat te wachten.
EnglishCheap meaning sort of the cost of the military, not the cost of medical care.
Goedkoop vergeleken met de kosten van het leger, niet met die van medische zorg.
EnglishSo whatever it was, it caused people to sort of behave in a mass synchronized way.
Dus wat het ook was, het leidde tot een soort gesynchroniseerd collectief gedrag.
EnglishDoes the Commission have any plans to encourage this valuable sort of cooperation?
Heeft de Commissie plannen om dit soort waardevolle samenwerking aan te moedigen?
EnglishWe should condemn these sort of acts outside the European Union as well as inside.
Wij moeten dit soort acties veroordelen zowel buiten als binnen de Europese Unie.
EnglishIf this sort of calculation is going to be made, we must do it over a wider front.
Als wij die berekening maken, moeten wij dat echter over een breder front doen.
EnglishLadies and gentlemen, if you agree, I shall introduce a sort of procedural motion.
Geachte collega's, met uw welnemen maak ik er een soort voorstel van orde van.
EnglishBecause the mixing of those two media is a sort of unnatural or unnecessary act.
Want het vermengen van die twee media is een nogal onnatuurlijke of overbodige daad.
EnglishYou look at those sort of illusions in my book and it's not as what you'd expect.
Wanneer je kijkt naar dit soort illusies in mijn boek, is het niet wat je verwacht.
EnglishAnd so, every technology is sort of a creative force looking for the right job.
Elke technologie is een soort creatieve kracht die op zoek is naar het juiste werk.
EnglishAnd so this has been a real puzzle to me as a sort of scholar of human nature.
Dat is voor mij, als onderzoeker van de menselijke natuur echt onbegrijpelijk.
EnglishAnd I said, "I'll pay for the ... " I mean, I had this whole sort of picture.
Ik zei: "Ik betaal voor de ..." ~~~ Ik bedoel, ik had het helemaal uitgestippeld.
EnglishAnd so, we reflect until we can sort of see that motherly expression in all beings.
En dus reflecteren we dit tot we die moederlijke expressie zien in alle wezens.
EnglishThis is in fact the best and most effective sort of development aid we can give.
Dat is feitelijk de beste en meest effectieve ontwikkelingshulp die we kunnen geven.

Synonyms (English) for "sort of":

sort of

Similar translations for "sort of" in Dutch

of preposition
sort noun
on account of adverb
that kind of adverb
to get rid of verb
out of preposition
to lay hold of verb