EN

sorting {noun}

volume_up

Context sentences for "sorting" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Balkans: NATO was on the ground sorting out the mess, and the EU held meetings.
De Balkan: de NAVO was ter plekke orde op zaken aan het stellen, terwijl de EU vergaderde.
EnglishIn practice, a great deal goes wrong during the mixing, sorting and storing involved.
Bij dit mengen, sorteren en opslaan gaat er in de praktijk erg veel mis.
EnglishWe should start by sorting out our own environment, and do it at once.
We moeten eerst ons eigen milieu maar eens verbeteren, en wel onmiddellijk.
EnglishThe sorting of waste which they carry out therefore appears to be useless.
Vanuit dit standpunt zou afvalscheiding dus geen zin lijken te hebben.
EnglishSo we do have this kind of sorting of waste in Parliament at Strasbourg.
Vanaf nu wordt het afval in het Parlement in Straatsburg dus gescheiden.
EnglishCommissioner Liikanen's services need to make sure that they are sorting out the fine detail.
Het uitdiepen van de details valt onder de verantwoordelijkheid van commissaris Liikanen.
EnglishUnfortunately, that means you've got to spend more time sorting through them.
Helaas betekent dat dat je langer bezig bent met selecteren.
EnglishThe collection, sorting, transportation and delivery of mail will take on an entirely new dimension.
De begrippen ophalen, sorteren, vervoeren en bezorgen krijgen een volledig nieuwe inhoud.
EnglishWe then use optical sorting to color sort this material.
Vervolgens sorteren we dit optisch op kleur. ~~~ We mengen het in een 25 ton mengsilo.
EnglishSo find the programs that come closest to sorting numbers.
Dus: vind de programma's die het dichtst komen bij getallen sorteren.
EnglishWe do not know how it came in, but the Commission’ s staff was very good at sorting it out.
We weten niet hoe de ziekte binnen is gekomen, maar het personeel van de Commissie kon de zaak heel goed regelen.
EnglishIn Finland and some other countries the sorting of waste in close proximity to where it originates is very advanced.
In Finland en in sommige andere landen is de scheiding van afval aan de bron ver doorgevoerd.
English'I have been sorting waste for reuse for three days and three nights now, ' he said in my dream.
" Ik ben al drie dagen en drie nachten bezig het afval te scheiden om het te kunnen hergebruiken ", zei hij in mijn droom.
EnglishWe are sorting and collecting our packaging waste, and we make sure our appliances are disposed of effectively.
We sorteren en verzamelen ons verpakkingsafval en we zorgen voor een goede verwijdering van onze apparaten.
EnglishI am in a situation where I feel totally schizophrenic and, although I am a doctor, I am having trouble sorting myself out.
Ik zit dus in een volslagen schizofrene situatie en al ben ik dan arts, ik kom daar moeilijk uit!
EnglishSorting this out is a matter of urgency.
Aan deze situatie moet zo snel mogelijk wat gedaan worden.
EnglishIt means that we in Europe must reduce the quantity of waste, partly through sorting and partly through recycling.
Dat betekent dat wij in Europa de hoeveelheid afval moeten reduceren, deels door sortering, deels door hergebruik.
EnglishIn addition, we want to help parents in deciding what to buy and in sorting out what toys are unsuitable for their children.
Daarnaast willen wij ook de ouders helpen bij het uitkiezen en kopen van speelgoed dat geschikt is voor hun kinderen.
EnglishThis will obviously mean that local authorities and other responsible bodies will organize proper methods of sorting waste.
Dit vereist natuurlijk dat gemeenten of andere besturen genoeg mogelijkheden hebben gecreëerd om het afval te scheiden.
EnglishWe are sorting and collecting our waste.