"spatial planning" translation into Dutch

EN

"spatial planning" in Dutch

EN

spatial planning {noun}

volume_up

Context sentences for "spatial planning" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe are still at the beginning of spatial planning at European level.
In het ruimtelijke-ordeningsbeleid staan wij nog in de kinderschoenen.
EnglishI am, therefore, strongly in favour of the creation of a European Spatial Planning Observatory.
Daarom vind ik de oprichting van een Europees Observatorium voor ruimtelijke ordening heel positief.
EnglishThe Commission recognises the need to develop more leadership in Europe in the area of spatial planning.
De Commissie onderkent de noodzaak meer leiderschap te ontwikkelen in Europa op het gebied van ruimtelijke ordening.
EnglishMr Novo Belenguer's report aims to integrate spatial planning into the field of competence of the Community.
Het verslag van de heer Novo Belenguer koestert de ambitie ruimtelijke ordening in de communautaire bevoegdheidssfeer te integreren.
EnglishThe people who live in the area should decide on spatial planning, not some Brussels-based institution.
De mensen die in het betreffende gebied wonen moeten over de ruimtelijke ordening besluiten, in plaats van een centralistische instelling uit Brussel.
EnglishIt is also important to assess safety aspects in urban development and spatial planning in order to prevent crimes.
Ter preventie van misdaden is het ook belangrijk dat ook bij de stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening er aandacht gaat naar de veiligheidsaspecten.
EnglishOn the contrary, the object of spatial planning at European level is to make the best possible use of every specificity as a source of growth.
Integendeel, de ruimtelijke ordening op Europees niveau heeft tot doel om zo goed mogelijk gebruik te maken van iedere specificiteit als een bron van groei.
EnglishThe draft spatial planning document has now made progress, thanks to the push given by both the British ministers and indeed the group of experts.
Onder impuls van zowel Britse ministers als de leden van de deskundigengroep is er nu vooruitgang geboekt met het ontwerpdocument over de ruimtelijke ordening.
EnglishSmall and medium-sized enterprises play a vital role in competition and innovation, in vocational training and even in spatial planning.
- Kleine en middelgrote ondernemingen zijn van groot belang voor concurrentievermogen en innovatie, voor beroepsopleiding en zelfs voor de inrichting van onze leefomgeving.
EnglishFirst of all, the EU has no power in the field of spatial planning, yet it presumes to chart a course for this on the back of the dead Constitution.
Allereerst heeft de EU geen bevoegdheden op het vlak van ruimtelijke ordening en toch waagt zij het daarvoor een koers uit te stippelen op basis van een dode Grondwet.

Similar translations for "spatial planning" in Dutch

planning noun
spatial adjective
workforce planning noun
production planning noun
work planning noun
environmental planning noun
project planning noun