EN

specially {adverb}

volume_up
specially (also: notably, particularly)
The Irish Box was specially recognised as an area of biological sensitivity.
De Irish Box is speciaal erkend als biologisch kwetsbare zone.
Mr President, I also came here specially this morning to participate in the discussion.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik ben vanochtend speciaal voor dit debat hierheen gekomen.
Mr Kalanosh came specially from my country to Brussels to that sitting.
Vanuit mijn land was toen speciaal voor die zitting de heer Kalanosh naar Brussel gekomen.
But I must thank him specially today for all his hard work.
Vandaag echter zou ik hem in het bijzonder willen bedanken voor zijn inzet.
We will specially consider the proposal for creating mutual funds.
We zullen in het bijzonder het voorstel voor het creëren van onderlinge fondsen onder de loep nemen.

Context sentences for "specially" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI specially want to thank Mr Kindermann for having produced such an excellent report.
Ik wil met name de heer Kindermann danken voor zijn uitstekende verslag.
EnglishOne possibility is an environmental charge specially designed for air traffic.
Een mogelijkheid is de voor het luchtverkeer geplande milieuheffing.
EnglishMr President, I also came here specially this morning to participate in the discussion.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik ben vanochtend speciaal voor dit debat hierheen gekomen.
EnglishMr Kalanosh came specially from my country to Brussels to that sitting.
Vanuit mijn land was toen speciaal voor die zitting de heer Kalanosh naar Brussel gekomen.
EnglishToday, our children have very few medicines developed specially for them.
Er zijn momenteel bijzonder weinig geneesmiddelen die speciaal voor kinderen ontwikkeld zijn.
EnglishThe Irish Box was specially recognised as an area of biological sensitivity.
De Irish Box is speciaal erkend als biologisch kwetsbare zone.
EnglishBut I must thank him specially today for all his hard work.
Vandaag echter zou ik hem in het bijzonder willen bedanken voor zijn inzet.
EnglishWe will specially consider the proposal for creating mutual funds.
We zullen in het bijzonder het voorstel voor het creëren van onderlinge fondsen onder de loep nemen.
EnglishOfficial rules may need to be introduced, but these should be specially tailored to the new media.
Overheidsregelingen zullen er wellicht moeten komen, maar dan speciaal gemaakt voor die nieuwe media.
EnglishTo this end, I hope for constructive and specially focused cooperation in the newly elected Parliament.
Wat dat betreft hoop ik op een constructieve en zakelijke samenwerking in het nieuw gekozen Parlement.
EnglishThat signifies that this cuvée has been specially selected by that hotel or restaurant for its customers.
Daarmee bedoelt men dat die wijn door het hotel of restaurant speciaal voor zijn klanten is uitgezocht.
EnglishGod knows specially you're gonna need one for yourself.
En God weet dat je een baan nu wel kan gebruiken..
EnglishThe Sperheios estuary has been designated as a specially protected area under the birds directive.
De waterbiotoop van de Sperchios-rivier staat op de lijst van beschermde gebieden in het kader van de vogelrichtlijn.
EnglishMrs Banotti, as the person specially responsible for this question, has given a very graphic report on this situation.
Mevrouw Banotti heeft als Europees bemiddelaar op zeer aanschouwelijke wijze daarover verslag gedaan.
EnglishEurope should have specially adapted instruments at its disposal in order to get the asylum problem under control.
Europa moet kunnen beschikken over aangepaste instrumenten om het asielprobleem onder controle te krijgen.
EnglishMr President, I think I can do that quite briefly, because afterwards I shall go into the question again specially.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal straks nader op de vraag van de heer Corbett ingaan en kan nu dus kort zijn.
EnglishThose who were less seriously injured have now been flown home to Scotland on a specially chartered plane.
Degenen die minder ernstige verwondingen hadden opgelopen, zijn inmiddels met een speciaal ingezet vliegtuig naar Schotland teruggekeerd.
EnglishA recital has been specially included in the directive to the effect that this should not be the aim of the directive.
Er is zelfs een aparte overweging in de richtlijn opgenomen met de strekking dat dit niet de doelstelling van de richtlijn kan zijn.
EnglishOur next objective should be the 10 % achieved by Austria, which is the result of a specially determined effort.
Er zal nu gestreefd worden naar tien procent, zoals in Oostenrijk het geval is, hetgeen het resultaat is van zeer doelgerichte inspanningen.
EnglishThat this requires highly developed control systems and techniques but also of course specially trained personnel is self-evident.
Dat er bij hoogontwikkelde controlevoorzieningen en -technieken natuurlijk ook speciaal geschoold personeel hoort, spreekt vanzelf.