"to spell out" translation into Dutch

EN

"to spell out" in Dutch

EN

to spell out {verb}

volume_up

Context sentences for "to spell out" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLet me spell it out quite clearly: there is no room for a sense of moral superiority.
Daarin past, laat ik daar ook duidelijk over zijn, geen besef van morele superioriteit.
EnglishParagraphs 31 and 32 of the explanatory statement spell out the problem.
In de paragrafen 31 en 32 van de toelichting wordt het probleem uiteengezet.
EnglishLet me spell it out: threats of military attack always have the opposite effect to that intended.
Voor alle duidelijkheid: dreigen met militaire aanvallen werkt altijd averechts.
EnglishThere is therefore no need to spell this out in the proposals.
Het is bijgevolg niet noodzakelijk dat in de voorstellen zelf te doen.
EnglishI think that there is little more that the European Union needs to spell out to the Turkish Government.
Ik denk dat de Europese Unie de Turkse regering weinig meer behoeft duidelijk te maken.
EnglishShould the Commission not spell out the precise criteria for the designation of sensitive areas?
Zou de Commissie de criteria voor de aanwijzing van deze gebieden niet wat nader moeten toelichten?
EnglishThis legislation will spell out the dangers of smoking and save thousands of lives.
Deze wetgeving geeft een duidelijk overzicht van de risico's van roken en daardoor worden duizenden levens gered.
EnglishNigeria is also signatory to conventions which spell out its commitments at international level.
Bovendien heeft dit land verdragen ondertekend waarmee het internationale verplichtingen is aangegaan.
EnglishParagraphs 3 and 4 spell out some pretty clear pictures.
Paragrafen 3 en 4 laten aan duidelijkheid weinig te wensen over.
EnglishThe time has also come to spell out a few home truths.
Het is nu ook tijd een aantal waarheden onder ogen te zien.
EnglishWe should really spell this out a little more clearly.
Wij moeten dat eigenlijk nog een beetje zuiverder stellen.
EnglishOn the substance of the matter, I have actually had the opportunity to hear Alexandre Lamfalussy spell out the concerns.
Wat de grond van de zaak betreft, heb ik Lamfalussy trouwens zijn zorgen horen opsommen.
EnglishWe must spell this out to Russia, because it is an important partner which we take seriously.
We moeten met een belangrijke partner, met Rusland, duidelijke taal spreken, juist omdat wij dat land serieus nemen!
EnglishThat is the requirement we must spell out very clearly.
Dat is de eis die we ook duidelijk moeten stellen.
EnglishI believe we need to spell out clearly our present security and defence policy to the people of Ireland.
Mijns inziens moeten wij ons huidige veiligheids- en defensiebeleid heel duidelijk aan het Ierse volk uitleggen.
EnglishIn addition, it is useful to get manufacturers to spell out the benefit of adding substances for the consumer.
Daarnaast is het nuttig om de producent aan te laten geven welk nut de toevoeging heeft voor de consument.
EnglishBut we do not to spell it out again in the resolution in question, so we are withdrawing Amendment No 1.
Dit hoeft niet opnieuw in de desbetreffende resolutie opgenomen te worden en derhalve trekken wij amendement 1 in.
EnglishThe tasks facing us in this debate are so great that they spell out the importance of political views.
De taken waarin wij in dit debat voor staan zijn zo groot dat daaraan het belang van politieke visies is af te lezen.
EnglishThey give greater clarity to the text and they spell out in detail the role the registry should perform.
Hiermee wordt de tekst aanzienlijk verduidelijkt en wordt nauwkeurig omschreven welke taak het register moet vervullen.
EnglishAgain, the Commission will spell out the possibility of taking these requirements into account in its interpretative communication.
Ik herhaal nogmaals dat de Commissie in haar interpretatieve mededeling daarop nader zal ingaan.

Similar translations for "to spell out" in Dutch

spell noun
out adverb
out adjective
Dutch
to point out verb