EN

spore {noun}

volume_up
1. botany
NL

spoor {het}

volume_up
Wij weten dat juist bij het spoor sprake is van aanzienlijke tekorten.
We know that there is a considerable shortfall of funds in the railway sector.
Mijnheer de Voorzitter, wij pleiten voor een efficiënt en modern spoor.
Mr President, I argue in favour of an efficient and modern railway system.
Het is nu de hoogste tijd dat het vervoer per spoor een concurrerend alternatief wordt.
It is high time a competitive alternative with regard to railway transport were established.
Dit is het spoor van vuur. ~~~ Dit is het spoor van zon.
This is the trace of fire, this is the trace of sun.
Van democratisering geen spoor, van vrijlating van de Koerdische parlementsleden geen woord meer.
Of democratization not a trace, of the release of Kurdish deputies not a word.
Helaas vindt men hiervan echter nauwelijks een spoor terug in het aan ons voorgelegde werkprogramma.
To be frank, there is no significant trace of any of this in the work programme placed before us.
Wij zitten echter op het goede spoor en hebben grote haast met de vorderingen.
However, we are on the right track and we urgently need to make progress.
Bulgarije bevindt zich op het juiste spoor voor toetreding op 1 januari 2007.
Bulgaria is on track for accession on 1 January 2007.
Een eerste spoor is open seksuele opvoeding en informatie.
The first track is open sexual education and information.
Cyclisch trekken natuurrampen een spoor van dood en verwoesting.
Natural disasters regularly leave a trail of destruction and death.
Ga daarentegen waar geen pad is, en laat een spoor achter."
Go instead where there is no path, and leave a trail."
En het was in een van deze dat ik Trinity's spoor oppakte.
And it was in one of those that I picked up Trinity´s trail.
spoor (also: spoorweg)
De sloppenwijk op de strook tussen de zee en het spoor werd volledig weggevaagd.
The slum built on the railroad reservation between the sea and the railroad tracks was completely swept away.
spoor