"spurious" translation into Dutch

EN

"spurious" in Dutch

EN

spurious {adjective}

volume_up
The charges against the opposition, against Morgan Tsvangirai, are spurious and unsubstantiated.
De aanklachten tegen de oppositie, tegen Morgan Tsvangirai, zijn vals en ongegrond.
spurious (also: phoney)

Context sentences for "spurious" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn 1992, the French came to a decision on the basis of spurious information.
De Fransen hebben in 1992 dus op basis van onjuiste informatie een besluit genomen.
EnglishThe charges against the opposition, against Morgan Tsvangirai, are spurious and unsubstantiated.
De aanklachten tegen de oppositie, tegen Morgan Tsvangirai, zijn vals en ongegrond.
EnglishThere were too many irregularities and the administrative culture it represented was a spurious one.
Er waren te veel onregelmatigheden en er bestond een verkeerde administratiecultuur.
EnglishI have to say that these are spurious grounds for complaint.
Zij klagen daar wel over, maar naar mijn oordeel om onheuse redenen.
EnglishThere might be a spurious element of prestige in it for the Commission and Ecofin.
De Commissie en de Raad van ministers van Economische Zaken en Financiën zullen waarschijnlijk een dubieuze prestigeslag winnen.
EnglishThe whole debate on whether that would not mean that the euro would be too weak seems to me to be spurious.
De hele discussie over of dat niet zal betekenen dat de euro dan te zwak wordt, komt mij uiterst gekunsteld voor.
EnglishAll the signs are there that its association with the negotiations regarding the trade agreement was spurious.
Alles wijst erop dat zij een oneigenlijke relatie heeft gelegd met de onderhandelingen over het handelsakkoord.
EnglishThere have been a lot of spurious arguments here tonight, particularly about thresholds for receiving funding.
Ik heb vanavond heel wat onzinnige argumenten gehoord, vooral over de drempels voor het ontvangen van financiering.
EnglishYet they took no action, under the pretext of the spurious, hence costly slogan: " Corruption is better than Communism ".
Toch ondernamen zij niets onder het bedrieglijke, zij het kostbare motto: " Corruptie is beter dan communisme. "
EnglishI also notice efforts to undermine the proposed Services Directive on the same spurious grounds.
Ik merk ook dat er pogingen worden ondernomen de voorgestelde dienstenrichtlijn op grond van dezelfde verkeerde argumenten te ondermijnen.
EnglishThe debate on the call for lower wages is a spurious one, but the debate on flexibility is very important.
Het debat over de eis tot verlaging van de lonen, is naast de kwestie; het debat over flexibiliteit is daarentegen heel belangrijk.
EnglishThe comments made by the honourable Member from the political left who spoke first are therefore spurious.
Wat dat betreft, is de opmerking van mijn collega aan de politieke linkerkant, die als eerste het woord heeft gevoerd, niet correct.
EnglishThe rapporteur's assumption that building new nuclear reactors increases pressure to close down older ones is spurious.
Ook de stelling van de rapporteur klopt niet, dat de bouw van nieuwe reactoren de druk om de oudere te sluiten verhoogt.
EnglishThe reasons she gave are quite spurious.
EnglishMorgan Tsvangirai, Welshman Ncube and Renson Gasela were recently accused of high treason for spurious reasons.
Morgan Tsvangirai, Welshman Ncube en Renson Gasela zijn recent op oneigenlijke gronden in staat van beschuldiging gesteld wegens landverraad.
EnglishA prime example of this spurious success is Iraq, which has become a breeding ground for terrorism in the wake of the war.
Het meest prominente voorbeeld van dit twijfelachtige succes is Irak, dat door de oorlog een broedplaats van het terrorisme is geworden.
EnglishThese measures should not consist of setting up yet another network and expecting spurious solutions to solve real problems.
Dat betekent dus niet dat we hier weer een nieuw netwerk tot stand brengen en dan denken met een schijnoplossing echte problemen onder controle te krijgen.
EnglishContrary to what some people have claimed, either openly or behind a veil of spurious pretexts, the problem with Turkey is not its religious identity.
In tegenstelling tot wat door sommigen openlijk of verbloemd wordt beweerd, is het probleem van Turkije niet van religieuze aard.
EnglishThe real issues and national debates were overshadowed by the spurious yet contentious debate about Ivoirian nationality.
De daadwerkelijke vraagstukken en de nationale debatten werden overschaduwd door het misleidende, maar polemische debat over de specifieke Ivoriaanse volksaard.
EnglishMorgan Tsvangirai – the leader of the opposition party, the Movement for Democratic Change – has been put on trial under spurious charges of treason.
Tegen Morgan Tsvangirai - - de leider van de oppositiepartij, de - - is een proces wegens hoogverraad begonnen op grond van valse beschuldigingen.

Synonyms (English) for "spurious":

spurious
Other dictionary words